Naziv predmeta ugovora: Nabavka desktop računara, prijenosnih računara i tablet uređaja

Datum pokretanja postupka: 25. 3. 2013. godine

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Preuzimanje tenderske dokumentacije: Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponuđač je obavezan dostaviti pisani zahtjev poštom, lično ili fax-om. Uz pisani zahtjev i obavezno predočenje dokaza o izvršenoj uplati naknade troškova za tendersku dokumentaciju, tenderska dokumentacija se može preuzeti na adresama: Braće Fejića bb Mostar i Dubrovačka 6 Sarajevo, svakim radnim danom od 9 do 16 sati. Svim ponuđačima koji to budu zahtijevali tenderska dokumentacija će biti poslana poštom.

Iznos uplate: 10,00 KM

Uplatni račun: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank BiH d.d.

Svrha: Otkup tenderske dokumentacije za nabavku računarske opreme

Primalac: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Rok za prijem ponuda: 22. 4. 2013. godine do 13.00 sati , Braće Fejića bb 88 000 Mostar

Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda: 22. 4. 2013. godine u 13.15 sati, Braće Fejića bb 88 000 Mostar