Naziv predmeta ugovora: Izrada i montaža zaštite od snijega na prolazima i objektima izrađenog dijela autoceste

Datum pokretanja postupka: 27. 5. 2013. godine

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Preuzimanje tenderske dokumentacje:  Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponuđač je obavezan dostaviti pisani zahtjev poštom, lično ili fax-om. Uz prethodnu najavu, pisani zahtjev i obavezno predočenje dokaza o izvršenoj uplati naknade troškova za tendersku dokumentaciju, tenderska dokumentacija se može preuzeti na adresama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar; Braće Fejića bb - Mostar; Dubrovačka 6 - Sarajevo; svakim radnim danom od 9 do 16 sati. Svim ponuđačima koji to budu zahtijevali tenderska dokumentacija će biti poslana poštom.

Iznos uplate: 15,00 KM

Uplatni račun: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank BiH

Svrha doznake: Otkup TD za nabavku zaštite od snijega

Primalac: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Rok za prijem ponuda: 24. 6. 2013. do 13.00 sati

Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda: 24. 6. 2013.  u 13.15 sati, Dubrovačka 6, Sarajevo