Naziv predmeta ugovora: Izrada i montaža zaštite od snijega na prolazima i objektima izrađenog dijela autoceste

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijoj grupi ponuđača

Domaći ponuđač

Naziv: Erax-invest d.o.o. Banovići

IDB/JIB: 4209281740009

Opština/Grad: Banovići

Datum zaključenja ugovora: 24.09.2013.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 156.021,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Da.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.