Naziv predmeta okvirnog sporazuma: Isporuka roba: Nabavka uredskog materijala i pribora

Kratki opis predmeta okvirnog sporazuma: Nabavka uredskog materijala i pribora putem sklapanja okvirnog sporazuma sa jednim dobavljačem na period od tri (3) godine, pri čemu se u okvirnom sporazumu određeni svi uvjeti za sklapanje pojedinačnih ugovora. Obuhvaćena je nabavka: papira i papirna konfekcija, uredski pribor i štampani materijalai.

Datum poništenja: 2.10.2013.

Razlog poništenja: Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva