Nabavka namjenskih vozila za manje tehničke intervencije i gašenje požara sa pratećom opremom