U ovom dijelu možete naći propise i zakone koji reguliraju osnivanje, poslovanje, upravljanje i obavljanje djelatnosti JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar te opće akte preduzeća.

Zakoni:

Zakon o prekršajima BiH SG 18/12
Zakon o koncesijama FBiH SN 40/02
Zakon o javnim nabavkama BiH SG 60/10
Zakon o eksproprijaciji FBiH SN 70/07
Zakon o akcizama BiH SG 49/09
Zakon o cestama FBiH SN 12/10
Ispravka Zakona o cestama FBiH SN 16/10
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama FBiH SN 66/13
Zakon o autocesti na Koridoru Vc SN 8/13
Zakon o javnim preduzećima u FBiH SN 8/05
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH SG 6/06
Ispravka Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH SG 75/06
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti na putevima SG 84/09
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti na putevima SG 48/10

Pravilnici:

Pravilnik o saobracaju u zimskim uslovima
Pravilnik o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u FBiH SN 16/10
Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom u BiH SG 6/06
Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje vanrednog prijevoza u FBiH SN 16/10
Pravilnik za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javnih cesta SN 69/10
Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje vanrednog prijevoza SN 75/10
Pravilnik o turističkoj signalizaciji na putevima SG 13/07
Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama SG 16/07
Pravilnik o održavanju javnih cesta SN 57/15
Pravilnik o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u FBiH SN 53/15
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u FBiH 47/16
Pravilnik o uvjetima i visini naknade za korištenje cestovnog zemljišta za  pružanje usluga i obavljanje pratećih

Uredbe:

Uredba o visini naknade za vanredni prevoz SN 87/10
Uredba o naplati naknade za korištenje autoceste A1 SN 54/15
Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u FBiH SN 54/15