handshake

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar posluju na temelju usvojenih etičkih vrijednosti, a koje su usvojene Etičkim kodeksom. Etičkim kodeksom uređuju se načela, pravila ponašanja i postupak upoznavanja sa kodeksom koji se primjenjuje na sva uposlena lica u JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, ovlaštene pojedince i zastupnike koje imenuje preduzeće za obavljanje određenih poslova, sve članove Nadzornog odbora, Uprave i Odbora za reviziju i direktora Odjela za internu reviziju te druga lica ugovorno povezana sa JP Autoceste FBiH d.o.o.

Kodeks je obavezan prilikom obavljanja svih dužnosti u poslovanju JP Autoceste FBiH i sadrži obavezne odredbe u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH i Statutom preduzeća.

Načela Kodeksa predstavljaju norme ponašanja i odnos povezanih lica prema javnom preduzeću, čije kršenje normi obavezno povlači pokretanje postupka disciplinske odgovornosti.