Tunel Prenj i dionica Mostar sjever – Mostar jug spremni za realizaciju prema novom modelu finansiranja

16.2.2017. 
Uprava JP Autoceste FBiH usvojila je inicijative za donošenje Odluka o pokretanju procedure u cilju realizacije projekata za izgradnju tunela Prenj na dionici Konjic – Mostar sjever i dionice Mostar sjever – Mostar jug.


Usvajanjem Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH  “Autocesta na Koridoru Vc” stečeni su svi uvjeti za početak izgradnje ova dva projekta.


JP Autoceste FBiH okončalo je pripreme za realizaciju projekata i pripremilo kompletnu studijsko-tehničku dokumentaciju. Ukupna vrijednost izgradnje ove dvije dionice je oko 550 miliona eura.


Prema ranije usvojenoj Odluci Vlade FBiH model Finansiraj – Projektuj – Izgradi za tunel Prenj i Mostar sjever – Mostar jug predstavlja dodatni izvor finasiranja pored tradicionalnog načina putem međunarodnih finansijskih institucija. Ovim modelom finasiranja omogućuje se dvostruki priliv sredstava što će značajno ubrzati izgradnju Koridora Vc.


Prilikom projektovanja i građenja tunela Prenj i dionice Mostar sjever – Mostar jug JP Autoceste FBiH predložilo je odredbu da minimalno 40% ugovorene vrijednosti projekta bude realizirano putem domaćih kompanija.


Vlada Federacije BiH donošenjem ovakve Odluke će preuzeti aktivnu ulogu u svim fazama realizacije ova dva projekata i objaviti javni poziv, dok će JP Autoceste FBiH biti nosilac svih tehničkih aktivnosti.


Izgradnja dionice Mostar sjever – Mostar jug, kao i tunela Prenj trebala bi početi u proljeće 2018. godine.
Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

 
Zimska služba na autocesti A1

14.11.2016.


Održavanje autoceste u zimskim uvjetima (zimska služba) počinje 15.11.2016. i traje do 15.03.2017. godine što je definisano Pravilnikom o održavanju javnih cesta (Sl.novine FBiH br. 57/15). U zavisnosti od vremenskih prilika, a ukoliko se ukaže potreba, zimska služba može započeti ranije, odnosno može se produžiti i nakon 15.03.2017. godine. Odluku o trajanju zimske službe izvan zakonom predviđenih termina donosi ovlašteni predstavnik JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

 

JP Autoceste FBiH u zimskom periodu održava 94 km izgrađenih dionica autoceste i to:

 

 • dionica Zenica jug  – Tarčin, dužine 84 km
 • dio dionice Zvirovići – Bijača, dužine 10 km
 • te 3,5 km brze ceste BC1 Butila - Briješće

 

Pored održavanja kolovoza također se vrši održavanje svih naplatnih mjesta, petlji, odmarališta  i platoa.  Na poddionici Zenica jug – Podlugovi vrši se održavanje petlje Zenica jug, Lašva, Kakanj, Visoko i Podlugovi, uključujući i platoe ispred naplatnih mjesta pomenutih petlji. Planom  zimske službe obuhvaćeni su i radovi na održavanju izlaznog kraka na naplatnom mjestu Kakanj I, te obezbjeđivanja nesmetanog odvijanja saobraćaja na ulazu na autocestu kod naplatnog mjesta Kakanj II, a kroz parking odmarališta. Na poddionici Podlugovi – Tarčin vrši se održavanje petlje Sarajevo sjever, Sarajevo zapad, Lepenica i Tarčin, uključujući i platoe ispred naplatnih mjesta na pomenutim petljama, te odmorišta Lepenica sa obje strane autoceste.


Na dionica Zvirovići – Bijača vrši se održavanje petlje Zvirići i Međugorje, kao i prilaze centru za održavanje i kontrolu prometa Zvirići.

 

Radovi na održavanju dionice autoceste A1 Zenica jug – Tarčin i brze ceste BC1 Butila - Briješće, postupkom javne nabavke, povjereni su firmi „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo.

Održavanje dionice autoceste Zvirovići – Bijača postupkom javne nabavke, povjereni su firmi „HP Investing“ d.o.o. Mostar.

 

Potreban broj osoblja i mehanizacija za zimsku službu (posipači, snježni plugovi - ralice, bočni odbacivači snijega) smješteno je na punktovima zimske službe:

 • Za poddionicu Zenica jug – Podlugovi: Punkt Visoko, benzinska pumpa na petlji Visoko
 • Za  poddionicu Podlugovi – Tarčin: Punkt zimske službe Vlakovo, krug firme „Dalas
 • Za dionicu Zvirovići – Bijača: Punkt zimske službe Međugorje, uz petlju Međugorje

 

Aktivnosti zimske službe provode se kroz I i II stepen pripravnosti, a što obuhvata stalna dežurstva na punktovima, redovnih i vanrednih ophodnji autoceste, preventivne radove na sprečavanju poledice kad temperatura oscilira oko 0°C, te uklanjanje snijega s kolovoza prilikom manjih snježnih padavina. Osim uklanjanja snijega ralicama i preventivnog posipanja, zimsko održavanje autoceste, obavlja se na način da se kolovoz posipa natrijevim kloridom (NaCl) za posipanje cesta, pomiješanim s otopinom kalcijeva klorida (CaCl2) u vodi, na temperaturama nižim od - 7 °C. 


Upotreba abrazivnog materijala se zabranjuje i ne koristi se na autocesti.

 

Mostovi i vijadukti se ne tretiraju posebnim sredstvima, ali su u posebnom režimu lokacija s pojačanim pothlađivanjem, te ih u zavisnosti od vremenskih uvjeta preventivno posipamo.

 

III stepen pripravnosti se uvodi kada se očekuje dugotrajnije padanje snijega koje zahtijeva posebne radove na uklanjanju snijega sa kolovoza, gdje se pored pomenute mehanizacije uključuju i jači utovarivači, grejderi i freze za bočno odbacivanje snijega. Prema članu 48. Pravilnika o održavanju javnih cesta (Sl.novine FBiH br. 57/15) na cestama koje su svrstane u I prioritet, radovi na osiguranju prohodnosti se moraju izvoditi permanentno u cilju osiguranja stalne prohodnosti i dovršiti u roku od 5 sati u nizinskom, odnosno 8 sati u planinskom području, računajući od trenutka prestanka padavina.

 

Podatke o stanju na autocesti prikupljaju ophodari, te rukovodioci punktova i prosljeđuju ih odgovornom licu za poslove informisanja, koji dobivene podatke sređuje, po potrebi provjerava i o stanju te uslovima odvijanja prometa najmanje dva puta dnevno, na dostavljenom obrascu (ujutro do 6.00 i popodne do 17.00 sati) faksom ili na drugi način obavještava BIHAMK Sarajevo, a ujutro do 7.30 sati i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

 

Koristimo priliku da skrenemo pažnju vozačima da u toku snježnih padavina prilagode vožnju uvjetima na autocesti, čime znatno utiču na svoju sigurnost i na sigurnost drugih učesnika u saobraćaju.


 
JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR ZA AKADEMSKU 2016./2017. GODINU

11.11.2016.


Na osnovu člana 2., 4. i 5. Pravilnika o dodjeli stipendija broj 01-383-10/13 od 01.02.2013. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli stipendija broj: 01-3514-4/16 od 20.10.2016. godine direktor JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar raspisuje,

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR ZA REDOVNE ILI REDOVNE SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA I FAKULTETA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE (CESTOVNI SMJER), MAŠINSKOG FAKULTETA I ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA TREĆE GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA I PRVE I DRUGE GODINE DRUGOG CIKLUSA STUDIJA ZA AKADEMSKU 2016./2017. GODINU


I

Planom poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar predviđena su sredstva za stipendiranje redovnih i redovnih samofinansirajućih studenata Građevinskog fakulteta, Fakulteta za saobraćaj i komunikacije (cestovni smjer), Elektrotehničkog fakulteta i Mašinskog fakulteta dodiplomskog i postdiplomskog studija, počev od treće godine prvog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini.

 

II

Ukupan broj planiranih stipendija za dodjelu je 25, od čega je 15 stipendija planirano za studente treće godine prvog ciklusa i to za studente:

-       Građevinskog fakulteta,

-       Saobraćajnog fakulteta,

-       Elektrotehničkog fakulteta,

-       Mašinskog fakulteta.

 

Deset stipendija za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija i to za studente:

-       Građevinskog fakulteta,

-       Saobraćajnog fakulteta,

-       Elektrotehničkog fakulteta,

-       Mašinskog fakulteta.

 

Stipendije će biti dodijeljenje za smjerove koji se odnose na potrebe JP Autoceste FBiH, a tiču se građenja, upravljanja i održavanja autocesta.

 

Visina mjesečne stipendije iznosi:

100 KM   –  za studente treće godine prvog ciklusa studija (za akademsku 2016./2017. godinu)

300 KM – za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija (za akademsku 2016./2017. godinu).

 

III

Sa izabranim kandidatima, zaključuje se Ugovor o dodjeli stipendija kojim se međusobno regulišu prava i obaveze stipendista i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

 

IV

 

Izbor kandidata i dodjela stipendija izvršit će se na način i po postupku predviđenom u Pravilniku o dodjeli stipendija i Odluci o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.


V

Pravo sudjelovanja na Konkursu imaju izuzetno uspješni studenti u statusu redovnog studenta ili redovnog samofinansirajućeg studenta koji studiraju fakultete nabrojane u članu II, na osnovu rezultata ostvarenih u 2015./2016. akademskoj godini, po sljedećim uvjetima:

 1. da je student treće godine prvog ciklusa studija ili prve ili druge godine drugog ciklusa studija;
 2. da imaju status redovnog ili redovnog samofinansirajućeg studenta;
 3. da je državljanin Bosne i Hercegovine sa mjestom prebivališta u BiH;
 4. da nema odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježje stipendije od javnog sektora (općine, Grad, Kanton, FBiH, BiH, fondovi, ministarstava i javna preduzeća).

 

VI

Preliminarnu listu stipendista objavljuje Komisija za dodjelu stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar na web stranici JP Autoceste FBiH www.jpautoceste.ba najkasnije 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije.


Uz prijavu je potrebno priložiti:

 1. Biografiju,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. CIPS prijava mjesta prebivališta,
 5. Uvjerenje/potvrda da je kandidat redovan student/redovan samofinansirajući student,
 6. Uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine,
 7. Izjava (popunjava kandidat) ovjerena od strane nadležne općinske službe da kandidat nema odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježje stipendije od javnog sektora (općine, Grad, Kanton, FBiH, BiH, fondovi, ministarstava i javna preduzeća) za akademsku godinu 2016./2017. godinu,
 8. Kućna lista (izdaje se i ovjerava u Općini),
 9. Uvjerenje o visini prosječnih primanja za članove domaćinstva (potvrda firme o visini plate, čekovi od penzije, i drugih novčanih primanja ili potvrda o nezaposlenosti),
 10. Za studente porodica poginulih boraca, RVI, demobilisanih boraca i
  civilnih žrtava rata, dostaviti dokaz o statusu (rješenje nadležnog organa).


Kompletna dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Konkurs je otvoren do 28. novembra/studenoga 2016. godine

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu:

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Ul. Braće Fejića bb

88 000 Mostar

s naznakom "Prijava za dodjelu stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar“

 
U PONEDJELJAK POČINJU RADOVI REDOVNOG ODRŽAVANJA SISTEMA U TUNELIMA

04.11.2016. 


Dana 07. 11. 2016. godine od 22:00 sata započinju radovi polugodišnjeg redovnog održavanja sistema u tunelima na autocesti A1. Vršit će se čišćenje ventilacijskog sistema, mijenjanje izgorjelih žarulja, provjera radio sistema, vatrodojavnog sistema i drugih sigurnosnih sistema, kako bi se istima produžio vijek trajanja i rada.


Radovi će trajati do 23.11.2016. godine do 04:00 sati.


Zbog izvođenja radova na snazi će biti izmjena režima prometa prema sljedećem rasporedu:

 • Zatvaranje dionice Sarajevo zapad – Lepenica, desna strana (smjer Sarajevo zapad – Lepenica) u periodu od 07.11. u 22:00 sata do 08.11.2016. godine u 05:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Gaj i Igman koji se nalaze na navedenoj dionici.

 • Zatvaranje dionice Sarajevo zapad – Tarčin, lijeva strana (smjer Tarčin - Sarajevo zapad) u periodu od 08.11. u 22:00 sata do 09.11.2016. godine u 05:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Gaj i Igman koji se nalaze na dionici Sarajevo Zapad – Lepenica.

 • Zatvaranje dionice Lepenica – Tarčin, lijeva strana (smjer Tarčin - Lepenica) u periodu od 09.11. u 22:00 sata do 10.11.2016. godine u 05:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Grab, 25. Novembar i Vis koji se nalaze na navedenoj dionici.

 • Zatvaranje dionice Sarajevo zapad – Tarčin, desna strana (smjer Sarajevo zapad - Tarčin) u periodu od 10.11. u 22:00 sata do 11.11.2016. godine u 05:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Vis, 25. Novembar i Gaj koji se nalaze na dionici Lepenica - Tarčin.

 • Zatvaranje dionice Sarajevo sjever – Butila, lijeva strana (smjer Butila - Sarajevo sjever) u periodu od 14.11. u 23:00 sata do 15.11.2016. godine u 02:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Vukov Gaj i Oštrik koji se nalaze na navedenoj dionici.

 • Zatvaranje dionice Sarajevo sjever – Butila, desna strana (smjer Sarajevo sjever - Butila)  15.11.2016. godine, od 02:00 do 05:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Vukov Gaj i Oštrik koji se nalaze na navedenoj dionici.

 • Zatvaranje dionice Zenica jug – Lašva, desna strana (smjer Zenica jug - Lašva) u periodu od 16.11. u 22:00 sata do 17.11.2016. godine u 05:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelu 1. Mart koji se nalazi na navedenoj dionici.

 • Zatvaranje dionice Zenica jug – Lašva, lijeva strana (smjer Lašva - Zenica jug) u periodu od 17.11. u 22:00 sata do 18.11.2016. godine u 05:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelu 1. Mart koji se nalazi na navedenoj dionici.

 • Zatvaranje dionice Međugorje - Bijača, desna strana (smjer Međugorje - Bijača) u periodu od 22.11. u 22:00 sati do 23.11.2016. godine u 01:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelu Bijela Vlaka koji se nalazi na navedenoj dionici.

 • Zatvaranje dionice Međugorje - Bijača, lijeva strana (smjer Bijača - Međugorje)  23.11. u 01:00 – 04:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelu Bijela Vlaka koji se nalazi na navedenoj dionici.


Privremena prometna signalizacija će se postaviti u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanju radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u prometu daje ovlaštena osoba.


Sve informacije o radovima i privremenim regulacijama na autocesti A1 redovno će biti objavljivane putem web stranice JP Autoceste FBiH d.o.o. i BIHAMK-a.Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Interaktivna mapa autoceste A1