JAVNI OGLAS radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

10.10.2016. 


Na osnovu člana  23. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine FBiH“ broj 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), a u vezi sa članom 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98 i 48/99), JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar objavljuje :


J A V N I  O G L A S
radi sporazumnog  pribavljanja nekretnina


Odlukom Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa V broj: 1802/2016  od 29.09..2016 god.  utvrđen je javni interes za izgradnju dionice Buna – Počitelj, na Koridoru Vc („Službene novine FBIH“ br. 78 od 05.10.2016.).


JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar pristupa realizaciji projekta izgradnje dionice Buna - Počitelj, na Koridoru Vc, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH („Sl. novine F BiH“ broj  70/07, 36/10 i 25/12).


Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na području:

-          Općine Čapljina, K.O. Bivolje Brdo, K.O. Lokve i K.O. Stanojevići

-          Općine Mostar, K.O. Gubavica i K.O. Pijesci


radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad određenim nekretninama  koje će se eksproprisati u svrhu izgradnje dionice Buna - Počitelj, na Koridoru Vc.

Svi  zainteresirani vlasnici čije nekretnine se nalaze na području Općine Čapljina, K.O. Bivolje Brdo, K.O. Lokve i K.O. Stanojevići, i Općine Mostar, K.O. Gubavica i K.O. Pijesci, nakon objave ovog oglasa mogu doći u prostorije JP Autoceste FBiH u ul. Braće Fejića bb u Mostaru radnim danom u  periodu od 08 do 16 sati.

Ukoliko se vlasnici nekretnina navedenih katastarskih općina  u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje stjecanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji  pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim organom uprave.


Sve potrebne informacije povodom objavljenog oglasa mogu se dobiti u prostorijama JP Autoceste FbiH u ul. Braće Fejića bb u Mostaru kao i na tel. broj 036/512-308, 036/512-310, 061/166-290, fax 036 512 - 301, kontakt osobe Ivan Rebac, Marin Šimunović, Toni Vrljić i Damir Murić.


Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u  sredstvima informisanja.

 

Warning: preg_match() [function.preg-match]: Unknown modifier 'c' in /home3/betatel/public_html/klijenti/jpautoceste/web/plugins/content/AdmirorGallery/classes/agHelper.php on line 406

Warning: preg_match() [function.preg-match]: Unknown modifier 'c' in /home3/betatel/public_html/klijenti/jpautoceste/web/plugins/content/AdmirorGallery/classes/agHelper.php on line 406
Počeli radovi na iskopu tunela Pečuj

05,10.2016. 


Radovi na Koridoru Vc u dužini od 8 km u zeničkoj regiji teku planiranom dinamikom.


U izgradnji su dvije poddionice Drivuša – Klopče i Klopče – Pečuj (Donja Gračanica) koje prolaze vrlo zahtjevnim terenom sa kompleksnom morfologijom i geologijom jer su gotovo cijelom dionicom vidljiva klizišta.


Prije tri mjeseca počela je izgradnja poddionice Klopče – Pečuj (Donja Gračanica) koja se nadovezuje na poddionicu Drivuša – Klopče u zoni vijadukta Perin Han.


U toku su pripremni radovi na podzemnom iskopu sa ulazne strane tunela Pečuj dug 870 m, gdje se radi izrada predusjeka na izlaznoj strani tunela Ričice. Ti radovi podrazumjevaju iskop, nanošenje mlaznog betona, ugradnju armaturnih mreža i ugradnju sidara.


U proteklom periodu najveći dio radova se odnosio na izradu i uređenje pristupnih saobraćajnica i izmještanje lokalnih puteva.


Također radovi se izvode i na izradi pristupnih puteva za radne platoe vijadukata Babina Rijeka i Ričice.


Na otvorenoj trasi završena je izrada pristupnih puteva, a zbog kompleksnosti terena u pogledu geoloških uslova trenutno se izvode radovi na izradi dodatnih geoistražnih radova.


Trenutno je na gradilištu angažovano 250 radnika.


Radove izvodi konzorcij Euro-asfalt i Strabag AG. Vrijednost ugovora je 107.879.289,94 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana putem međunarodnih finasijskih institucija OPEC fonda za međunarodni razvoj i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Rok za izvođenje radova je 30 mjeseci. Značajniji radovi na dionici Klopče - Pečuj (Donja Gračanica) obuhvaćaju izgradnju četiri vijadukta i dva tunela


Na poddionici Drivuša – Klopče trenutno se izvode radovi na rasponskoj konstrukciji mosta Drivuša. Do sada je urađeno 10 parova stubova i tri raspona lijevog mosta, a izvodi se betoniranje na četiri raspona. Betoniranje se izvodi na pomičnoj skeli (MSS).


Nakon uočavanja pojave pukotina poduzete su hitne mjere sanacije kojima je klizište efektno umireno i sanirano, te nisu zabilježena daljnja pomjeranja terena.


Također u toku su radovi na betoniranju stubova vijadukta Perin Han s lijeve strane.


Radovi na potputnjaku su već izvedeni. Na gradilištu je angažovana građevinska operativa od 100 radnika, 10 kamiona te 25 drugih mašina neophodnih za rad.


Izvođač radova na poddionici Drivuša – Klopče je Hering d.d. Široki Brijeg. Vrijednost ugovora je 33.527.849,36 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana od Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAER). Rok za izvođenje radova je 30 mjeseci. Značajni objekti su most Drivuša (650 m) i vijaduk Perin Han (400 m).


FOTO PODDIONICA KLOPČE - PEČUJ 

20160817_111512.jpg20160827_100651.jpg20160831_102458.jpg20160909_164855.jpg20160920_113608.jpg20160922_192029.jpgIMG_20160916_151734.jpgIMG_20160929_131149.jpgIMG_20160929_131203.jpg


FOTO PODDIONICA DRIVUŠA - KLOPČE 

WP_20160929_10_59_27_Pro.jpgWP_20160929_13_46_11_Pro.jpgWP_20160929_13_49_06_Pro.jpgWP_20160929_13_52_23_Pro.jpgWP_20160929_13_52_26_Pro.jpgWP_20160929_13_52_34_Pro.jpgWP_20160929_14_03_19_Pro.jpg

 
5. BiH kongres o cestama

28.09.2016. Peti BiH kongres o cestama, najvažniji i najznačajniji skup domaćih i regionalnih stručnjaka i znanstvenika za planiranje, finansiranje, projektovanja, građenje, održavanje, promet, zaštitu okoliša i pravo u području cestovne transportne infrastrukture, održat će se od 29. do 30. septembra 2016. u Sarajevu.


Organizator Petog BiH kongresa o cestama je Udruženja konsultanata inženjera u saradnji sa Vijećem za regionalnu saradnju (RCC). Pokrovitelj Kongresa je Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine.


Teme Kongresa pokrivaju oblasti koje su aktuelne u regiji:


-       strateško interregionalno planiranje cestovne transportne infrastrukture;

-       prezentacija novih projekata, smjernica u planiranju i projektovanju, optimizacija rješenja;

-       iskustva u građenju i održavanju cesta, kontrole kvaliteta, upravljanja projektima;

-       legislativa i tehničke mjere u povećanju bezbjednosti saobraćaja; finansiranje gradnje i održavanje cestovne infrastrukture;

-       zaštita okoliša;

-       upravljanje cestama.Program

 
Na odmorištu Lepenica benzinske stanice s trgovinom, caffe barom i restoranom

26.09.2016. Počela je izgradnja pratećih uslužnih objekta na odmorištu Lepenica, dionica Sarajevo zapad – Tarčin s ciljem da se putnicima osigura puni konfort, kako je to i uobičajeno u svijetu.


Ova dva nova objekta na autocesti A1 za vozače znače sigurniju i udobniju vožnju, ugodan predah, ali isto tako upoznavanje turističkih i ambijentalnih znamenitosti okruženja”, istakao je Đenan Salčin, v.d. direktor JP Autocete FBiH.


Ugovorni korisnik Holdina d.o.o. Sarajevo, članice INA grupe u BiH, nakon otvaranja benzinskih stanica na odmorištu Kravice na najjužnijoj dionici Koridora Vc, gradi i dvije nove benzinska stanica s trgovinom, caffe barom i restoranom na dvostranom odmorištu Lepenica.


Benzinske stanice na odmorištu Lepenica predstavljaju drugu fazu naše saradnje sa JP Autoceste FBiH na izgradnji objekata duž Koridora Vc. Na cjelokupnom projektu će biti angažirana 21 kompanija od kojih je 17 iz Bosne i Hercegovine. Tokom same gradnje bit će angažirano oko 140 ljudi. Završetak radova se očekuje početkom 2017. godine, kada ćemo nove INA benzinske stanice predstaviti javnosti” izjavio je Ante Aralica, generalni direktor Holdine Sarajevo.


Investicija od 4,5 miliona KM će osigurati izgradnju objekata po najvišim evropskim standardima objekata slične namjene, gdje će se vozačima ponuditi bogat izbor proizvoda, te ugodno mjesto za odmor. Korisnicima će usluge biti pružane 24 sata dnevno.


U novim objektima na autocesti će biti zaposleno oko 35 ljudi.


JP Autoceste FBiH je ustupilo na korištenje cestovno zemljište za izgradnju pratećih uslužnih objekata i obavljanje pratećih djelatnosti na osnovu javnog oglasa na rok od 20 godina.


Prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta JP Autoceste FBiH će uložiti u daljnju izgradnju autoceste na Koridoru Vc.                                                                                                                                                                                                                                                                                              Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar 

 

Počela je izgradnja pratećih uslužnih objekta na odmorištu Lepenica, dionica Sarajevo zapad – Tarčin s ciljem da se putnicima osigura puni konfort, kako je to i uobičajeno u svijetu.

 

Ova dva nova objekta na autocesti A1 za vozače znače sigurniju i udobniju vožnju, ugodan predah, ali isto tako upoznavanje turističkih i ambijentalnih znamenitosti okruženja”, istakao je Đenan Salčin, v.d. direktor JP Autocete FBiH.

 

Ugovorni korisnik Holdina d.o.o. Sarajevo, članice INA grupe u BiH, nakon otvaranja benzinskih stanica na odmorištu Kravice na najjužnijoj dionici Koridora Vc, gradi i dvije nove benzinska stanica s trgovinom, caffe barom i restoranom na dvostranom odmorištu Lepenica.

„Benzinske stanice na odmorištu Lepenica predstavljaju drugu fazu naše saradnje sa JP Autoceste FBiH na izgradnji objekata duž Koridora Vc. Na cjelokupnom projektu će biti angažirana 21 kompanija od kojih je 17 iz Bosne i Hercegovine. Tokom same gradnje bit će angažirano oko 140 ljudi. Završetak radova se očekuje početkom 2017. godine, kada ćemo nove INA benzinske stanice predstaviti javnosti” izjavio je Ante Aralica, generalni direktor Holdine Sarajevo.

Investicija od 4,5 miliona KM će osigurati izgradnju objekata po najvišim evropskim standardima objekata slične namjene, gdje će se vozačima ponuditi bogat izbor proizvoda, te ugodno mjesto za odmor. Korisnicima će usluge biti pružane 24 sata dnevno.

U novim objektima na autocesti će biti zaposleno oko 35 ljudi.

JP Autoceste FBiH je ustupilo na korištenje cestovno zemljište za izgradnju pratećih uslužnih objekata i obavljanje pratećih djelatnosti na osnovu javnog oglasa na rok od 20 godina.

Prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta JP Autoceste FBiH će uložiti u daljnju izgradnju autoceste na Koridoru Vc.

 

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>