Odluka o dopuni Plana nabavki za 2019. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki za 2019. godinu

Odluka o dopuni Plana nabavki za 2019. godinu

________________________________________

1. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2018

________________________________________

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2018. GODINU

_________________________________________

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga:„Izrada projektne dokumentacije za sanaciju kolovozne konstrukcije na mostu M2, desna strana, na dionici autoceste A1 Lepenica-Tarčin“ broj: 01-01.3-4046-5/19 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u postupku direktnog sporazuma za pružanje usluga: „Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju sustava hlađenja i grijanja na objektima u sklopu autoceste“ broj: 01-01.3-3959-4/19 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalne i konačne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za nabavku radova “Dodatni radovi na sanaciji klizišta na lokalitetu Ban brdo” broj: 01-01.3-3747-8/19 MA

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke u otvorenom postupku “Održavanje računarskog sistema računalske i slične opreme, mrežne, serverske i printerske opreme”, broj: 01-01.3-4994-10/18 NH 

Odluku o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni konačnih ponuda u pregovaračkom postupku s objavom obavještenja za nabavku usluga “Implementacija DMS-a za potrebe vođenja projekata gradnje” broj: 01-01.3-5231-42/18 AK

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabave usluga: “Nadzor na izvođenju radova sanacije klizišta na lokalitetu Treševine” broj: 01-01.3-3044-12/19 AK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku “Radovi na sanaciji klizišta na lokalitetu Treševine” broj: 01-01.3-3051-13/19 SL

Odluku o otkazivanju postupka javne nabavke usluga “Advokatske usluge LOT 2 – Advokatske usluge iz oblasti opšteg poreznog savjetovanja te oblasti indirektnih poreza odnosno PDV-a” broj: 01-01.3-1521-25/19 AK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za  nabavku roba: „Nabavka kutija, uputstava naljepnica za ACC TAG uređaj i promotivnih letaka“ broj: 01-01.3-4996-16/18 NH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za  nabavku usluga: „Održavanje računarskog sistema, računarske i slične opreme, mrežne, serverske i printerske opreme“ broj: 01-01.3-4994/7/18 NH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba: “Rezervna serverska oprema za IT sisteme” broj: 01-01.3-4959-10/18 PV

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama za pružanje usluga: „Advokatske usluge LOT 1 – Advokatske usluge  iz oblasti usaglašenosti ugovora sa pozitivno-pravnom  regulativom u BiH, u oblasti privrede i naknade štete” broj: 01-01.3-1521-21/19

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga: “Izrada projekta rekonstrukcije videonadzora na autocesti” btoj: 01-01.3-4046 -26/18 AK

Odluka o poništenju i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  za postupak javne nabavke usluga:  “Otklanjanje efekta aquaplaninga na mostu M6 dionice Podlugovi-Sarajevo sjever” broj: 01-01.3-4849-6/18 AK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za nabavku roba: „Hitna nabavka dijelova i otklanjanje kvarova na Škoda vozilima“ broj: 01-01.32175-5/19 PV

Odluka o pokretanju vanplanske nabavke usluga: „Nadzor na izvođenju radova sanacije klizišta na lokalitetu Treševine” broj: 01-01.3-3044/19 AK

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke “Radovi na sanaciji klizišta na lokalitetu Treševine” broj: 01-01.3-3051/19 S.L. 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora iz Aneksa 2 dio B Zakona za nabavku usluga “Sistematski pregledi” broj: 01-01.3-1695-15/19 SL

Odluka i zapisnik o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga: “Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji kolničke konstrukcije na dionici Podlugovi – Sarajevo sjever”, broj: 01-01.3-4848-11/18 AK

Odluku o izboru i Zapisnik o ponovljenom pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga “Razvoj i implementacija GIS Rješenja – potporna informatička infrastruktura” broj: 01-01.3-5233-24/18 MA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabavke usluga: “Održavanje sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena na svim objektima JPAC” broj: 01-01.3-4999-7/18 AK

Odluka o ponovnom izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za isporuku roba: “Nabavka termo ading rolni” broj: 01-01.3-5246-32/18 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku za nabavku roba “Nabavka vatrogasnih vozila s opremom za gašenje požara i spašavanje u tunelima i autocesti” broj: 01-01.3-3454-16/18 MA

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga: „Usluge GPRS praćenje vozila“ broj. 01-01.3-1731-3/19 PV

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke za nabavku  roba: „Hitna nabavka dijelova i otklanjanje kvarova na Škoda vozilima“ broj: 01-01,3-2175/19 PV

Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku roba “Nabavka i ugradnja elektromotornih pogona SN prekidača” broj: 01-01.3-4846-11/18 AK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke: “Implementacija VDI infrastrukture za distribuirane korisnike”, broj: 01-01.3-5244-9/18 SL

Odluka o poništenju postupka nabavke: “Implementacija ITS-a na izgrađenim dionicama autoceste Bilješevo-Sarajevo sjever” broj: 01-01.3-3245-13/18 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga: “Redovno održavanje Škoda vozila”, broj: 01-01.3-4810-18/18 NH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku “Izgradnja Sarajevska obilaznica (lot 3B)” broj: 01-01.3-2598/19 AK

Odluka o odobravanju vanplanske nabavke : „Nabavka uniformi za uposlenike naplate cestarine i upravljanja AC“ broj: 01-01.3-1944/19 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu za nabavku roba: “Nabavka alata, dijagnostičkih alata i sitnog potrošnog materijala za potrebe internih odijela održavanja” broj: 01-01.3-4807-8/18 NH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku roba: “Nabavka računara” broj: 01-01.3-4993-10/18 NH

Odluku o poništenju postupka javne nabavke za nabavku usluga “Izrada projektne dokumentacije za sanaciju kolovozne konstrukcije na dionici autoceste A1 Podlugovi – Sarajevo sjever” broj: 01-01-3-4847-6/18 AK

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke za nabavku usluga: „Usluge GPRS praćenja vozila” broj: 01.01.3-1731/19 PV

Odluka o poništenju postupka nabavke i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku roba “Rezervni dijelovi za Škoda vozila” broj: 01-01.3-5230-7/18 MA

Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku “Izvođenje radova na sanaciji kolničke konstrukcije na dionici Podlugovi Sarajevo-sjever” broj: 01-01.3-5228-12/18 MA

Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za otvoreni postupak “Proširenje i nadogradnja sistema radio-govornih veza za potrebe preduzeća” broj: 01-01.3-5226-7/18 MA

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga: “Izrada projektne dokumentacije odmorišta na autocesti” broj: 01-01.3-4853-24/18 AK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za “Redovno održavanje Iveco vozila” broj:01-01.3-5242-12/18 PV

Odluka o pokretanju vanplanske nabavke za “Sistematski pregled” broj: 01-01.3-1695/19 SL

Odluka o poništenju ponovljenog otvorenog postupka javne nabavke „Radovi na sanaciji mosta MO6, lijeva strana autoceste, dionice Podlugovi – Jošanica“ broj: 01-01.3-3745-30/18 PV

Odluka o poništenju postupka za “Nabavka sustava za ranu detekciju zaleđenosti kolovoza” 01-01.3-4961-16/18 SL

Odluka o poništenju  za isporuku roba: „Nabavka i nadogradnja Blade šasije i Blade servera” broj: 01-01.3-4960-7/18 PV

Odluka o izboru za izvođenje radova: „Izvođenje geotehničkih istražnih radova i izrada geotehničke misije G1, poddionica: Mostar sjever-Mostar jug“ broj: 01-01.3-822-7/19 PV

Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku “Nabavka mrežne opreme” broj: 01-01.3-5227-7/18 MA

Odluka o poništenju postupka javne nabavke i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku “Razvoj i implementacija GIS rješenja-potporna informatička infrastruktura” broj: 01-01.35233-13/18 MA

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga: “Implementacija DMS-a za potrebe vođenja projekata gradnje” broj: 01-01.3-5231-16/18 AK

Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za otvoreni postupak “Održavanje hardwareskog dijela sistema nadzora i upravljanja na svim dijelovima autoceste A1” broj: 01-01.3-5229-10/18 MA

Odluka o pokretanju vanplanske nabavke za „Kontrolno ispitivanje elemenata okoliša prema okolinskim dozvolama“– peti pojedinačni ugovor, broj: 01-01.3-1385/19 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u  otvorenom postupku za nabavku roba: Nabavka ublaživača udara” broj: 01-01.3-4569-8/18 AK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u  konkurentskom postupku za nabavku usluga: “Nabavka usluga redovnog šestomjesečnog pregleda sustava videonadzora i panik sustava na svim dionicama i objektima autocestebroj: 01-01.3-4291-12/18 AK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba: “Nabavka termo ading rolni” broj: 01-01.3-5246-15/18 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga: “Proširenje, nadogradnja i održavanje sistema videonadzora na naplatnim mjestima i COKP-ovima” broj: 01-01.3-49637/18 SL

Odluka o poništenju postupka znabavku roba: “Nabavka sistema za upravljanje mrežnom pristupu infrastrukturi” 01-01.3-4728-6/18 PV

Odluka o poništenju postupka znabavku roba: “Nabavka Reverse Proxy sistema” 01-01.3-47198/18 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom otvorenom postupku za izvođenje radova: „Radovi na sanaciji mosta MO6, lijeva strana autoceste, dionice Podlugovi – Jošanica“ 01-01.3-3745-22/18 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba: „Nabavka sistema kontrolisanog i udaljenog pristupa preko osiguranog hosta“ broj: 01-01.3-4718-6/18 PV

Odluka o poništenju postupka javne nabavke: “Nabavka kutija, uputstava naljepnica za ACC TAG uređaje i promotivnih letaka” broj: 01-01.3-4996-10/18 NH

Odluka o ponovnom izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za LOT 2 za pružanje usluga: Ostali projekti, studije, planovi, kao i elaborati za potrebe pribavljanja potrebnih saglasnosti Lot 2 – elaborat eksproprijacije i parcelizacije za dionicu autoceste Putnikovo Brdo-Medakovo (od međuentitetske linije do petlje Medakovo) broj: 01-01.3-4411-30/18 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova: “Adaptacija arhivskog depoa u Zvirićima” broj: 01-01.3-4748-7/18 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za pružanje usluga: „Redovno održavanje Volkswagen vozila na području Mostara“ broj: 01-01.3-4779-7/18 PV

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke za izvođenje radova: „Izvođenje geotehničkih istražnih radova i izrada geotehničke misije G1, poddionica: Mostar sjever-Mostar jug“ broj: 01-01.3-822/19 PV

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu: “Redovno održavanje Škoda vozila” broj: 01-01.3-4810-7/18 NH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovoračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Ažuriranje postojećeg glavnog projekta poddionice autoceste na Koridoru Vc: Tarčin – tunel Ivan, sa Tehničkim specifikacijama” broj: 01-01.3-5254-9/18 AK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za:”Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila, LOT 2: Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila za Mostar” broj: 01-01.3-3429-19/18 SL

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za: “Izrada projekta rekonstrukcije videonadzora na autocesti” broj: 01-01.3-4046-9/18 AK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za nabavku: “Glavni projekt izmještanja DV 110 kV TS Hadžići-EVP Konjic lokacija Bradina” broj: 01-01.3-5243-7/18 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga: “Cloud servisi za potrebe Integralnog Finansijskog Informacionog sistema” broj: 01-01.3-4995-7/18 NH

Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku javne nabavke usluga “Usluge nabavke avio karata” broj: 01-01.3-4534-14/18 MA

Odluka o izboru i zapisnik o ocjeni ponuda  za pružanje usluga: „Ostali projekti, studije, planovi, kao i elaborati za potrebe pribavljanja potrebnih saglasnosti“ Lot 1: “Faza 1: Idejni projekat Knjiga A (trasa+vanjska odvodnja) i Knjige F (objekti) za izmjenu završnog dijela dionice autoceste Ozimica-Poprikuše,dužine cca 1,1 km”;
Faza 2:Elaborat eksproprijacije i parcelizacije od krajnje točke dionice Poprikuše (Golubinja)-Ozimice (Želeće), dužine cca 6 km prema sjeveru“  broj: 01-01.3-4411-17/18 PV

Odluka o izboru i zapisnik o ocjeni ponuda  za pružanje usluga:  „Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja modernizacije postojeće saobraćajnice do nivoa brze ceste granica Hrvatske – Bihać – Ključ“ broj: 01-01.3-3993-19/18 PV

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u direktnom sporazumu: “Revizija glavnog projekta ITS-a (Integralni transportni sustav na dionici Sarajevske zaobilaznice Briješće – Butile” broj: 01-01.3-4202-7/18 AK 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga “Cloud servisi za potrebe Workflow Document Management Systema” broj: 01-01.3-4757-7/18 AK

Odluka o izuzećima od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama za 2019. godinu broj: 01-01.3-424/19

Odluka o pokretanju Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za javnu nabavku uslugaAžuriranje postojećeg glavnog projekta poddionice autoceste na Koridoru Vc: Tarčin – tunel Ivan, sa Tehničkim specifikacijama“ broj: 01-01.3-5254/18 AK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Zamjena prelazne naprave na vijaduktu Bojnik lijeva strana Autoceste, km 66+800 dionica Autoceste A1 Butila – Sarajevo zapad” broj: 01-01.3-5164-9/18 MA 

Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za nabavku usluga: “Srevisiranje, održavanje i nadogradnja vatrodojave i gas detekcije u svim poslovno-tehničkim objektima gdje su instalirani” broj: 01-01.3-4630-9/18 MA

Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku za nabavku roba „Nabavka profesionalnih potisnih vatrogasnih cijevi ø52/15 i ø75/15“ broj: 01-01.3-3454-16/18 MA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku s objavom obavještenja  za pružanje usluga: Lot 1: Konsultantske usluge za Projekt menadžment na izgradnji autoceste Nemila – Vranduk“ broj: 01-01.3-3253-32/18 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku s objavom obavještenja  za pružanje usluga: „Konsultantske usluge za Projekt menadžment na izgradnji autoceste na Koridoru Vc: Izgradnja autoceste tunel Vraca-tunel Pečuj sa petljom Zenica sjever“ broj: 01-01.3-3250-21/18 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba: “Nabavka materijala za potrebe naplatnih mjesta na autocesti A1 (naljepnice davača kartica, naljepnice cjenovnika, tablice sa stubom cjenovnika, numeracijske tablice naplatnih staza, tablice firme, vezica sa logom firme i PVC omotom, računi za ručnu naplatu i sl.)” broj: 01-01.3-159-5/19 NH

Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavka usluga: “Najam profesionalnih linkova na potezu Drivuša – Zvirovići” broj: 01-01.3-3845-13/18 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku radova “Rehabilitacija regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa – Zvirovići u dužini oko 5,8 km” 01-01.3-2597-61/18 AK

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga: „Revizija Korekcija postojećeg glavnog projekta brze ceste Lašva – Nević Polje u području poslovnih zona“ broj: 01-01.3-4045-9/18 AK

Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni konačnih ponuda u pregovaračkom postupku s objavom obavještenja o nabavci: “Nadzor nad izvođenjem radova na rehabilitaciji regionalne ceste R425 na dionici Tromeđa-Zvirovići u dužini oko 5,8 km” broj: 01-01.3-3114-28/18 MA

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku “Nabavka kutija, uputstava, naljepnica za ACC TAG uređaje i promotivnih letaka” broj: 01-01.3-4996-6/18 NH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku roba “Nabavka ACC TAG uređaja” broj: 01-01.3-766-50/17 AZ

Odluku o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku “Nadzor nad izgradnjom (probijanjem) tunela Hranjen” broj: 01-01.3-1851-39/18 MA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga: Nadzor na izgradnji Sarajevska obilaznica – (lot 3b)“ broj: 01-01.3-3178-27/18 AZ

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u direktnom sporazumu: “Nabavka materijala za potrebe naplatnih mjesta na autocesti A1 (naljepnice davača kartica, naljepnice cjenovnika, tablice sa stubom cjenovnika, numeracijske tablice naplatnih staza, tablice irme, vezica s logom firme i PVC omotom, računi za ručnu naplatu i sl.)”, broj: 01-01.3-4806-5/18 NH

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga:  Izrada 3D modela trase i projekta zaštite od buke na dionici Podlugovi-Sarajevo sjever“, broj: 01-01.3-4047-6/18 AK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u  u otvorenom postupku za nabavku usluga “Održavanje hardware-skog dijela sistema naplate cestarine na svim dionicama autoceste A1” broj: 01-01.3-3982-11/18 AZ

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga: “Nabavka usluga redovnog šestomjesečnog pregleda sustava videonadzora i panik sustava na svim dionicama i objektima autoceste”, broj: 01-01.3-4291-5/18 AK

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga:  “Izrada projekta rekonstrukcije videonadzora na autocesti”, broj: 01-01.3-4046-6/18 AK

Odluka o ponovnom izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku: “Usluge prevođenja” broj: 01-01.3-1482-58/18 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za nabavku usluga “Iznajmljivanje jednog vozila na period od 12 mjeseci” broj 01-01.3-4767-9/18 NH

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga: “Usluge korporativnog štampanja na “per click” osnovi” broj: 01-01.3-4167-11/18 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za pružanje usluga: “Održavanje verifikacionog videonadzora” broj: 01-01.3-4413-7/18 PV

Odluka o pokretanju postupka vanplanske nabavke za nabavku radova “Zamjena prelazne naprave na vijaduktu Bojnik lijeva strana autoceste, km 66+800, dionica autoceste A1 Butila – Sarajevo zapad” broj: 01-01.3-5164/18 MA

Odluku o izboru  najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za pružanje usluga: Redovno održavanje Volkswagen vozila na području Sarajeva“ broj: 01-01.3-4595-7/18 PV

Odluka o izboru za pružanje usluga: „Redovno servisiranje benzinske stanice COKP Drivuša i COKP Zvirići, edukacija i certifikacija zaposlenika JP AC FBiH“ broj:01-01.3-4594-6/18 PV

Odluka o poništenju postupka za pružanje usluga: “Konsultantske usluge za Projekt menadžment na izgradnji autoceste na Koridoru Vc – Lot2: “Konsultantske usluge Za Projekt menadžment na izgradnji autoceste Vranduk-Ponirak” broj: 01-01.3-3253-21/18 SL

Odluka o nastavku otvorenog postupka kroz pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci za pružanje usluga: “Konsultantske usluge za Projekt menadžment na izgradnji autoceste na Koridoru Vc – Lot1: “Konsultantske usluge Za Projekt menadžment na izgradnji autoceste Nemila-Vranduk” broj: 01-01.3-3253-20/18 SL

Odluka o izboru  za pružanje usluga: Nabavka i implementacija programa za izdavanje poreznih računa za gotovinu“ broj: 01-01.3-3994-6/18 PV

Odluku o izboru za pružanje usluga: „Nabavka usluga za preuzimanje vrijednosnih pošiljki, kontrole i knjigovodstvenog evidentiranja sredstava“ broj: 01-01.3-3918-10/18 PV

Odluka o pokretanju  vanplanske javne nabavke usluga: “Redovno održavanje Volkswagen vozila na području Mostara broj: 01-01.3-4779/18 PV

Odluka o ponovnom izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Dezinsekcija, dezinfekscija, deratizacija – D.D.D.” 01-01.3-3254-26/18 S.L.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za isporuku roba: “Nabavka kancelarijskog namještaja” broj: 01-01.3-4011-8/18 S.L.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za pružanje usluga: „Testna platforma za implementaciju RFID tehnologije“ broj: 01-01.3-3831-7/18 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku: “Održavanje software-skog dijela sistema nadzora i upravljanja prometom na svim dionicama autoceste A1” broj: 01-01.3-4319-9/18 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga: „Provođenje nadzornih audita za ISO 9001 i za ISO 14001 jednom godišnje“ broj: 01-01.3-4412-4/18 PV 

Odluka o vanplanskoj nabavci, Ugovor za pružanje usluga: “Održavanje hardwer-skog dijela sistema naplate cestraine na svim dionicama autoceste A1”, broj: 01.01.-3-3982/18 AZ

Odluka o izboru i Zapisnik o ponovljenom pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku “Sanacija klizišta na lokalitetu Ban brdo” broj: 01-01.3-1601-55/18 MA

Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku javne nabavke: “Periodični pregledi i kontrolno ispitivanje uređaja i opreme za zaštitu od požara i zaštitu na radu” broj: 01-01.3-3455-17/18 MA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za  za isporuku roba: Sistem za analizu prikupljenih log-ova“ broj: 01-01.3-3762-9/18 SL

Odluka o pokretanju postupka vanplanske nabavke i TD za pregovarački postupak bez objave obavještenja  “Održavanje software-skog dijela sistema nadzora i upravljanja prometom na svim dionicama autoceste A1” broj: 01-01.3-4319/18 AZ

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga: “Pružanje usluga praćenja štampanih i elektronskih medija sa područja BiH odnosno pružanje usluga pressclipinga” broj: 01-01.3-2784-14/18 NH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora putem otvorenog postupka za nabavku: “Dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija – D.D.D.” broj: 01-01.3-3254-16/18 SL

Odluka o izboru za pružanje usluga: „Redovito i tekuće održavanje sistema klimatizacije, ventilacije i grijanja” broj: 01-01.3-3495-7/18 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga: “Usluge pranja i čišćenja vozila JP Autoceste FBiH” broj: 01-01.3-2785-4/18 NH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga: “Prihvat Diners kartica za plaćanje cestarine na A1” broj: 01-01.3-2764-4/18 NH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga: “Redovno i vanredno servisiranje i održavanje hidrauličkog alata za spašavanje Holmatro” broj: 01-01.3-3275-3/18 NH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba: “Nabavka vatrogasnog pjenila” broj: 01-01.3-3273-3/18 NH

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga: “Najam profesionalnih industrijskih linkova na potezu OU Sarajevo – Sarajevo sjever, CORE Internet pristup” broj: 01-01.3-1158-3/18 NH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: “Pružanje usluga geodetskog snimanja oštećena autoceste na dionici Zenica jug – Lašva” broj: 01-01.3-3290-4/18 NH

Odluka o dodjeli ugovora za izvođenje radova: “Hortikulturno uređenje zelenih površina na autocesti” broj: 01-01.3-1352-3/18 NH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba: “Zahtjev za zaključivanje direktnog sporazuma za nabavku bijelog fotokopir papira A4 i koverata Amerikan strip bijela (lijevi prozor) 11-23 cm” broj: 01-01.3-1662-3/18 NH

Odluka o dodjeli govora za nabavku usluga: “Dopuna elaborata eksproprijacije sa parcelizacijom za poddionicu Buna – Počitelj” broj: 01-01.3-3677-5/18 NH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za nabavku usluga: “Usluge kopiranja i plotanja” broj: 01-01.3-2926-14/18 NH

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga: “Nabavka SSL certifikatata” broj: 01-01.3-3582-3/18 NH

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku roba: “Nabavka magnetnih kartica koje se koriste u procesu naplate cestarine prema tehničkom dizajnu JP AC FBiH” broj: 01-01.3-3823-3/18 NH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, ugovor za nabavku: “Nabavka usluga za preuzimanje vrijednosti pošiljki, kontrole i knjigovodstvenog evidentiranja sredstava” broj: 01-01.3-3911-4/18 NH

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga: Održavanje centralnog autorizacionog repozitorija“ broj: 01-01.3-2770-10/18 AK

Odluka o poništenju  za nabavku  radova Radovi na sanaciji mosta MO6, lijeva strana autoceste, dionice Podlugovi – Jošanica” broj: 01-01,3-3754-8/18 PV

Odluka o izboru  za nabavku putem direktnog sporazuma  Elektroinstalacijski materijal, žarulje i sklopni aparati za održavanje objekata u sklopu autoceste“ broj: 01-01.3-3847-3/18 PV

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga: “Projekat poboljšanja sigurnosnih elemenata na autocesti” broj: 01-01.3-3824-3/18NH

Odluka o izboru i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga “Usluge grafičkog dizajna i štampe” broj: 01-01.3-2877-10/18 MA

Odluka o izboru za nabavku putem direktnog sporazuma: Provođenje informativnih kampanja i promovisanje sigurnog korištenja autoceste“ broj: 01-01.3-3846-4/18 PV

Odluka o izboru za nabavku putem direktnog sporazuma :Nabavka vode za piće za Sarajevo i Mostar“ broj: 01-01.3-3796-4/18 PV

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za usluge: “Revizija glavnog projekta ITS-a (Integralni transportni sustav) na dionici Sarajevske zaobilaznice Briješće – Butile” broj: 01-01.3-3912-2/18 NH

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i  Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova: Izgradnja Sarajevska obilaznica (lot 3B)” broj: 01-01.3-2598-23/18 AK

Odluka o izboru za  isporuku roba: „Nabavka SNMP kartica za UPS-ove, agregate i klimatizatore na industrijskim postrojenjima“ broj: 01-01.3-3271-6/18 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora putem otvorenog postupka za nabavku: “Nabavka robotskih i ručnih kosilica za potrebe održavanja” broj: 01-01.3-3251-7/18 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora putem otvorenog postupka za nabavku: “Nabavka uređaja za ometanje ulaska životinja na autocestu” broj: 01-01.3-3252-7/18 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora putem otvorenog postupka za nabavku: “Izrada Idejnog projekta BC Prača-Goražde” broj: 01.01-3-2720-14/18 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora putem otvorenog postupka za nabavku: Nabavka rezervnih dijelova za Volkswagen vozila LOT 1: Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila za Sarajevo” broj: 01-01.3-249-/18 SL

Odluku o ponovnom izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. dio B Zakona za nabavku: “Usluge prevođenja” broj: 01-01.3-1482-45/18 SL

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke: “Nabavka usluga za preuzimanje vrijednosnih pošiljki, kontrole  i knjigovodstvenog evidentiranja sredstava” broj: 01-01.3-3918/18 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za pružanje usluga “Održavanje Oracle infrastrukture i tehnologija” broj: 01-01.3-3680-8/18 PV

Zapisnik o ponovljenom pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o poništenju za postupak javne nabavke radova: “Rehabilitacija regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa – Zvirovići u dužini oko 5,8 km“ broj: 01-01.3-2597-44/18 AK

Zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalne i konačne ponude i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga: Održavanje software-skog dijela sistema naplate cestarine na svim dionicama autoceste A1“ broj: 01-01.3-3797-8/18 AK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za isporuku roba: “Nabavka uredskog materijala i pribora” broj: 01-01.3-2762-16/18 SL

Odluku o pokretanju postupka javne nabavke “Održavanje software-skog dijela sistema naplate cestarine na svim dionicama autoceste A1” broj 01-01.3-3797/18 AK

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u direktnom sporazumu: “Revizija glavnog projekta ITS-a (Integralni transportni sustav) na dionici Sarajevske zaobilaznice Briješće-Butila” broj: 01-01.3-3274-2/18 NH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za postupak javne nabavke radova: “Rehabilitacija regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa – Zvirovići  u dužini oko 5,8km” broj: 01-01.3-2597-37/  AK

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu “Pružanje usluga praćenja štampanih i elektronskih medija sa područja BiH odnosno pružanja usluga pressclippinga” broj: 01-01.3-2784-6/18 N.H.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu “Nabavka brklji/letvi za rampe naplate cestarine” broj: 01-01.3-2771-6/18 A.K. 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu “Nabavka lož ulja za Mostar” broj: 01-01.3-2782-12/18 P.V. 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu “Elaborati eksproprijacije za predviđena odlagališta materijala prilikom izvođenja radova na poddionicama autoceste na koridoru Vc: Nemila-Vranduk, Vranduk-Ponirak, Ponirak-Južni izlaz iz tunela Zenica” broj: 01-01.3-2761-12/18 S.L. 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku  “Probijanje glavne cijevi i izrada primarne podgrade cestovnog tunela “Hranjen” broj: 01-01.3-1177-32/18 AZ

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku “Izrada Idejnog projekta BC Prača-Goražde” broj 01-01.3-2720-818 S.L.

_______________________________________

1. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2017

2. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2017

3. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2017

___________________________________________

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2017. GODINU

___________________________________________

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za nabavku usluga: “Revizija glavnog projekta privremenog priključka sa magistralne ceste M17 na Koridor Vc lokacije Mostar Sjever i Bradina” broj: 01-01.3-1629-7/18 SL

Odluku o izboru za isporuku roba: Nabavka višenamjenskog vozila za potrebe održavanja autoceste“ broj: 01-01.3-5073-1417 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za “Usluge prevođenja”, broj: 01-01.3-1482-24/18 SL

Obavještenje o dostavljanju prijedloga okvirnog sporazuma i prvog pojedinačnog ugovora trećerangiranom ponuđaču u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga: „Usluge korporativnog štampanja na „per click“ osnovi“ broj: 01-01.3-5382-29/17 AK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku roba: “Nabavka naftnih derivata i pratećih roba za službena motorna vozila JP Autoceste FBiH” broj: 01-01.3-1466-16/18 AZ

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Nabavka kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka u iznosu od 10.000.000,00 KM” – LOT 5, broj: 01-01.3-1603-45/18 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Nabavka kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka u iznosu od 10.000.000,00 KM” – LOT 4, broj: 01-01.3-1603-43/18 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Nabavka kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka u iznosu od 10.000.000,00 KM” – LOT 3, broj: 01-01.3-1603-41/18 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku za nabavku radova “Uklanjanje objekata u zaštitnom pojasu autoceste” broj:01-01.3-5384-16/17 MA

Obavještenje o dostavljanju prijedloga okvirnog sporazuma i prvog pojedinačnog ugovora drugorangiranom ponuđaču u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga “Usluge korporativnog štampanja na “per click” osnovi” broj: 01-01.3-5382-22/17 AK

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o poništenju u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku usluga ” Projekat hitnih mjera sanacije klizišta na lokalitetu Ban brdo” broj: 01-01.3-1811-5/18 MA

Odluka o pokretanju postupka vanplanske nabavke “Nadzor nad izgradnjom (probijanjem) tunela Hranjen” broj: 01-01.3-1851/18 MA

Odluka o pokretanju vanplanske javne nabavke “Probijanje glavne i servisne cijevi i izrada primarne pregrade cestovnog tunela Hranjen” broj: 01-01.3-1177/18 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. dio B Zakona “Stručno osposobljavanje – edukacija viših referenata za upravljanje i nadzor autoceste” broj: 01-01.3-5025-10/17 AK

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke “Nadzor nad radovima – obaveze u sklopu eksproprijacije” broj: 01-01.3-854-16/18 AK

Odluka o pokretanju postupka vanplanske nabavke “Projekat hitnih mjera sanacije na lokalitetu Ban brdo” broj: 01-01.3-1811/18 MA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku “Izrada Idejnog projekta i Studije izvodljivosti za dionicu brze ceste Bihać-Cazin-V.Kladuša” broj: 01-01.3-5121-13/17 SL

Odluka o odobravanju vanplanske nabavke “Svakodnevno održavanje higijene i čistoće objekata na autocesti A1, sjedišta u Mostaru i ureda u Sarajevu” broj 01-01.3-1734/18 S.L.

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke “Revizija glavnog projekta privremenog priključka sa magistralne ceste M17 na Koridor Vc lokacije Mostar Sjever i Bradina” broj 01-01.3-1629/18 S.L.

Odluka o odobravanju vanplanske javne nabavke “Održavanje magistralnog optičkog kabla u svrhu osposobljavanja sistema prenosa i popravka kvarova” broj 01-01.3-1446/18 S.L.

Odluka o pokretanju postupka vanplanske nabavke usluga na koje se primjenjuje poseban režim “Usluge prevođenja” broj 01-01.3-1482/18 S.L.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Održavanje sustava odvodnje na autoceste A1” broj 01-01.3-5131-17/17 S.L.

Odluka o ponovnom izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za pružanje usluga: “Izrada idejnog projekta i pre-fizibiliti studije modernizacije postojeće saobraćajnice i podizanja do nivoa brze ceste granica Hrvatska -Bihać-Ključ” broj: 01-01.3-4727-35/17 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga “Izrada projektno-tehničke dokumentacije za proširenu funkcionalnost sistema upravljanja” broj: 01-01.3-4369-12/17 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Pružanje usluga osiguranja radnika, motornih vozila i imovine” broj: 01-01.3-4936-46/17 MA

Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Hitne mjere sanacije klizišta na lokalitetu Ban brdo” broj: 01-01.3-1260-13/MA

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga: „Usluge korporativnog štampanja na „per click“ osnovi“ broj: 01-01.3-5382-13/17 AK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova: “Redovno održavcanje objekata naplate na naplatnim mjestima duž autoceste” broj: 01-01.3-4877-12/17 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku za nabavku roba: “Nabavka vatrogasnih vozila sa opremom za gašenje požara i spašavanje u tunelima” broj: 01-01.3-4366-85/16 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalne i konačne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku usluga “Nadzor nad radovima na hitnim mjerama sanacije novonastalih klizišta na dionici Vllakovo-Lepenica” broj: 01-01.3-1259-9/18 MA

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga: „Nadzor nad radovima – obaveze u sklopu eksproprijacije (Izgradnja pristupnih puteva, nasipa, manjih zidova i sl.)“ broj: 01-01.3-854-13/18

Odluka o poništenju konkurentskog zahtjeva za: “Nabavka uređaja za ometanje ulaska životinja autocestu” broj: 01-01.3-53-8/18 SL

Odluka o poništenju postupka JN u postupku nabavke radova: “Adaptacija arhivskog depoa u Zvirićima” broj: 01-01.3-5074-16/17 PV

Odluka o pokretanju postupka vanplanske nabavke “Hitne mjere sanacije klizišta na lokalitetu Ban brdo” broj: 01-01.3-1260-7/18 MA

Odluka o poništenju postupka “Hitne mjere sanacije klizišta na lokalitetu Ban brdo” broj: 01-01.3-1260-6/18 MA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalne i konačne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci “Hitne mjere sanacije novonastalih klizišta na dionici Vlakovo-Lepenica” broj: 01-01.3-1194-9/18 MA

Odluku o pokretanju i Poziv za dostavu zahtjeva za učešće i inicijalne ponude za nabavku uradova “Hitne mjere sanacije klizišta na lokalitetu Ban brdo” broj: 01-01.3-1260/18 MA

Odluka o pokretanju i Poziv za dostavu zahtjeva za učešće i inicijalne ponude za nabavku usluga “Nadzor nad radovima na hitnim mjerama sanacije novonastalih klizišta na dionici Vlakovo-Lepenica” broj: 01-01.3-1259/1 MA

Odluka o pokretanju vanplanske nabavke za nabavku usluga:  Kontrolno ispitivanje elemenata okoliša prema okolinskim dozvolama“– četvrti pojedinačni ugovor, broj:01-01.3-1216/18 SL

Odluka o poništenju za isporuku roba: “Nabavka uredskog materijala i pribora” broj: 01-01.3-4166-32/17 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. dio B Zakona “Sistematski pregled” broj: 01-01.3-5368-10/17 SL

Odluka o pokretanju i Poziv za dostavu ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci “Hitne mjere sanacije novonastalih klizišta na dionici Vlakovo-Lepenica” broj: 01-01.3-1194/18 MA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i dostavi ponuda u otvorenom postupku javne nabavke “Redovno održavanje hidrantske mreže na tunelima i naplatnim mjestima duž autoceste A1” broj: 01-01.3-5383-9/17 MA

Odluku o poništenju postupka nabavke: Nabavka robotskih i ručnih kosilica za potrebe održavanja” broj: 01-01.3-4644-7/17 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke roba “Nabavka servera i serverske opreme” broj: 01-01.3-4332-27/17 PV 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona: Advokatske usluge LOT 1 – Advokatske usluge iz oblasti usaglašenosti ugovora sa pozitivno-pravnom regulativom u BiH, FIDIC-standardima i drugim međunarodnim standardima” broj: 01-01.3-5071-15/17 AK

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za  postupak dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona„Advokatske usluge LOT 3 – Advokatske usluge u oblasti opšteg poreskog savjetovanja te oblasti indirektnih poreza odnosno PDV-a” broj: 01-01.3-5071-15/17 AK

Odluku o izboru najpovoljnjijeg ponuđača u otvorenom postupku za pružanje usluga: Izrada Idejnog projekta i pre-fizibiliti studije modernizacije postojeće saobraćajnice i podizanja do nivoa brze ceste granica Hrvatska – Bihać – Ključ“ broj: 01-01.3-4727-23/17 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku: “Sanacija dilatacione naprave na vijaduktu Bojnik, desna strana autoceste na stacionaži km 66+800, dionica autoceste Butila-Sarajevo zapad” broj: 01-01.3-852-8/17 AZ

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba: „Nabavka termo ading rolni“ broj: 01-01.3-5130-11/17 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona: “Redovni periodični ljekarski pregled zaposlenika koji su raspoređeni na radna mjesta s posebnim uslovima rada” broj: 01-01.3-4525-15/17 SL 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga: “Održavanje verifikacionog videonadzora” broj: 01-01.3-5075-10/17 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke roba: “Rezervna serverska oprema za IT sisteme” broj: 01-01.3-3929-24/17 PV

Odluka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za LOT 3: “Izrada projekta vođenja saobraćaja u naseljenim mjestima: KS; HNK i ZE- DO Kanton” broj: 01-01.3-4789-23/17 MA 

Odluka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2: “Izrada projekta vođenja saobraćaja u naseljenim mjestima: KS; HNK i ZE- DO Kanton” broj: 01-01.3-4789-22/17 MA  

Odluka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za LOT1: “Izrada projekta vođenja saobraćaja u naseljenim mjestima: KS; HNK i ZE- DO Kanton” broj: 01-01.3-4789-21/17 MA 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke radova: “Obaveze u sklopu eksproprijacije (izgradnja pristupnih puteva, nasipa, manjih zidova i sl.)” broj: 01-01.3-5215-18/17 MA

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke: ” Sanacija dilatacione naprave na vijaduktu Bojnik, desna strana autoceste na stacionaži KM 66+80, dionica autoceste A1 Butila – Sarajevo zapad” broj: 01-01.3-852/18 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke roba: “Nabavka servera i serverske opreme za potrebe lokalnih ureda” broj: 01-01.3-4827-13/17 AK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku s objavom obavještenja za isporuku roba:„Nabavka uredskog materijala i pribora“ broj: 01-01.3-4166-24/17 SL

Odluku o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u pregovaračkom postupku s objavom obavještenja “Nabavka uređaja za inspekciju kanalizacionog sistema i prikupljanje podataka za izradu digitalnog katastra” broj: 01-01.3-4585-13/17 MA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabavke “Pružanje usluga osiguranja radnika, motornih vozila i imovine” broj: 01-01.3-4936-28/17 MA

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabavke “Izrada glavnog projekta rekonstrukcije poslovnog objekta uz kružni tok Briješće” broj: 01-01.3-5307-10/17 MA

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku” Najam profesionalnih linkova na potezu Drivuša – Zvirovići” broj: 01-01.3-4820-8/17 AZ

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku – Izvođenje geotehničkih istražnih radova i izrada geotehničke misije G21 i G23, poddionica: Tuzla-Lukavac

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za za pružanje usluga: Izrada glavnog projekta priključaka sa magistralne ceste M17 na koridor Vc Lokacije Mostar Sjever i Bradina

Odluka o poništenju postupka JN u postupku nabavke roba: “Nabavka SNMP kartica za UPS-ove, agregate i klimatizatore na industrijskim postrojenjima” broj:01-01.3-4534-10/17 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku radova “Zamjena prelaznih naprava i ležišta na mostovima” broj: 01-01.3-4012-20/17 AZ

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabavke “Konsultantske usluge za strukturiranje emisije korporativnih obveznica” broj: 01-01.3-5265-18/17 MA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke roba “Rezervni dijelovi za VW vozila na području Mostara” broj: 01-01.3-5041-9/17 PV

Odluka o poništenju “Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 30.000.000.00” – LOT 4, broj: 01-01.3-5077-37/17 AZ

Odluka o poništenju “Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 30.000.000.00” – LOT 9, broj: 01-01.3-5077-42/17 AZ

Odluka o poništenju “Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka  u iznosu od 30.000.000.00” – LOT 8, broj: 01-01.3-5077-41/17 AZ

Odluka o izboru “Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 30.000.000.00” – LOT 7, broj: 01-01.3-5077-40/17 AZ

Odluka o izboru “Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 30.000.000.00” – LOT 6, broj: 01-01.3-5077-39/17 AZ

Odluka o poništenju “Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 30.000.000.00” – LOT 5, broj: 01-01.3-5077-38/17 AZ

Odluka o izboru “Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 30.000.000.00” – LOT 2, broj: 01-01.3-5077-35/17 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabavke “Učvršćivanje potpornog zida u Tarčinu” broj: 01-01.3-3737-13/17 MA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za nabavku usluga:  Nadzor nad izvođenjem radova učvršćivanja potpornog zida u Tarčinu“ broj: 01-01.3-3710-14/17 AK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabavke “Nabavka mrežne opreme” broj: 01-01.3-4897-12/17 MA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabavke “Proširenje firewall sigurnosnog rješenja (nabavka hardware-a i licenci)”  broj: 01-01.3-5363-6/17 MA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga ” Cloud servisi za potrebe Integralnog Finansijskog Informacionog sistema” broj: 01-01.3-4935-9/17 PV

Odluku o izboru  Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 30.000.000,00“ –  LOT 3: Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka 4.000.000,00 KM, broj: 01-01.3-5077-36/17 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku, okvirni sporazum za nabavku roba “Nabavka naftnih derivata i pratećih roba za službena motorna vozila JP Autoceste FBiH” broj: 01-01.3-4538-16/17 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba: „Instaliranje digitalnih mjernih uređaja u NN ormarima transformatorskih stanica“ broj: 01-01.3-4406-7/17 S.L.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga “Korekcija postojećeg glavnog projekta brze ceste Lašva – Nević Polje u području poslovnih zona” broj: 01-01.3-5168-7/17 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke roba “Nabavka alata i potrošnih materijala za rad internih odjela održavanja” broj: 01-01.3-4483-8/17 PV

Odluku o poništenju “Rezervna serverska oprema za IT sisteme” -ponovljeni postupak, broj: 01-01.3-3929-16/17 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga: “Nadzor nad izvođenjem radova zamjene prelaznih naprava“ broj: 01-01.3-4006-16/17 S.L.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za nabavku usluga: “Održavanje printera i printerske opreme” broj: 01-01.3-4956-6/17 S.L.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za nabavku usluga: “Izrada Glavnog projekta ITS-a (Inteligentni transportni sustav) na dionici Sarajevske zaobilaznice Briješće-Butila” broj: 01-01.3-4387-9/17 AZ

Odluka o poništenju postupka javne nabavke: “Stručno osposobljavanje grupe za operativno održavanje nadzora i daljinskog upravljanja autoceste” broj: 01-01.3-4533-2/17 PV

Odluka o poništenju postupka za dodjelu ugovora iz Aneksa II dio B: “Redovni periodični ljekarski pregled zaposlenika koji su raspoređeni na radna mjesta s posebnim uslovima rada” broj:01-01.3-4535-3/17 SL

Odluka o pokretanju postupka vanplanske nabavke: “Rezervni dijelovi za VW vozila na području Mostara” 01-01.3-5041/17 PV

Odluka o pokretanju vanplanske nabavke: “Izrada Idejnog projekta i Studije izvodljivosti za dionicu brze ceste Bihać-Cazin-Velika Kladuša” broj: 01-01.3-5121/17 SL

Odluka o poništenju postupka: “Nabavka uređaja za ometanje ulaska životinja na autocestu” broj: 01-01.3-4405-6/17 SL

Odluka i zapisnik o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Prihvat platnih bankovnih kartica na sistemu naplate cestarine” broj: 01-01.3-4496-12/17 MA

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga: „Glavni projekti petlji brze ceste na dijelu Vitez-Nević Polje i priprema projektne dokumentacije neophodne za početak fazne izgradnje brze ceste Lašva-Nević Polje Lot-a 5 (izlaz iz poslovne zone Vitez-petlja Nević Polje) i Lot-a 3 (Selište-ulaz u poslovnu zonu Vitez) broj: 01-01.3-4165-8/17 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku za nabavku roba “Nabavka vatrogasnih vozila sa opremom za gašenje požara i spašavanje u tunelima” broj: 01-01.3-4366-65/17 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona „Konsultantske usluge FIDIC savjetnik za projekte građenja“ broj: 01-01.3-2926-13/17 AZ

Odluka o izboru za usluge: “„Fizička zaštita ljudi i imovine, osiguranje i prijevoz novca blindiranim vozilom za potrebe JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar“ broj: 01-01.3-3123-20/17 SL

Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za otvorenii postupak nabavke roba “Nabavka dva UPS uređaja sa ugradnjom, za potrebe Ureda u Sarajevu i Mostaru” broj: 01-01.3-4080-13/17 MA

Odluka o pokretanju vanplanske nabavke “Vanplanska nabavka antifriza za sistem hlađenja na Centru za održavanje i kontrolu prometa Zenica” broj: 01.01.3-4893/17 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga „Redovno održavanje specijalno vozilo Dulevo“ broj: 01-01.3-4375-6/17 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba „Nabavka uredskih i stolica za blagovaonu, samostojećih pepeljara za vanjsku upotrebu, a za potrebe objekata naplate cestarine na autocesti A1“ broj: 01-01.3-4404-6/17 PV

Oduka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, u postupku javne nabavke roba putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda “Nabavka rezervnih dijelova za Škoda vozila” broj:01-01.3-3492-17/17 MA

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, i odluka o izboru za konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, za usluge “Iznajmljivanje jednog vozila na period od 12 mjeseci” broj: 01-01.3-4497-8/17 MA

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku usluga “Održavanje sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena na svim objektima JPAC” broj:01-01.3-4468-5/17 AK

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u konkurentskom postupku nabavke usluga “Održavanje sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena na svim objektima JPAC” broj: 01-01.3-4468-4/17 AK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku “Nabavka trajnih Microsoft licenci” broj: 01-01.3-3934-10/17 AZ

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba „Nabavka autoguma za vozila JP Autoceste FBiH“ broj: 01-01.3-4130-19/17 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba “Nabavka metalnih polica za potrebe arhiviranja dokumentacije” broj: 01-01.3-4374-5/17 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku roba “Nabavka privremene prometne signalizacije i opreme” broj: 01-01.3-4042-7/17 MA

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku za nabavku radova “Učvršćivanje potpornog zida u Tarčinu” broj: 01-01.3-3737-6/17 MA

Odluka o izboru u konkurentskom zahtjevu isporuke roba “Nabavka autoguma za potrebe JP Autoceste FBiH” broj: 01-01.3-4130-9/17 PV

Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabavke za nabavku usluga “Konsultantske usluge za strukturiranje emisije korporativnih obveznica” i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-01.3-3736-10/17 MA

Odluka o izboru u ponovljenom otvorenom postupku nabavke usluga “Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja brze ceste Nević Polje-Jajce” broj: 01-01.3-3122-16/17 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Usluge nabavke avio karata” broj: 01-01.3-3584-13/17 MA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurenskom zahtjevu “Tehnički i šestomjesečni pregled službenih vozila” broj: 01-01.3-3841-16/17 PV

Odluka o poništenju postupka u otvorenom postupku “Održavanje sistema odvodnje na autocesti A1” broj: 01-01.3-4230-72/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnjieg ponuđača u pregovaračkom postupku s objavom obavješetenja “Nabavka specijalnog vozila za rad na visini (korpa)” broj 01-01.3-3495-17/17 AK

Zapisnik o pregledu i ocjeni konačne ponude u pregovaračkom postupku s objavom obavješetenja “Nabavka specijalnog vozila za rad na visini (korpa)” broj: 01-01.3-3495-16/17 AK

Zapisnik o pregovorima “Nabavka specijalnog vozila za rad na visini (korpa)” broj: 01-01.3-3495-13/17 AK

Odluka o vanplanskoj nabavci “Nabavka metalnih polica za potrebe arhiviranja dokumentacije broj: 01.01.3-4374/17 PV 

Odluku o poništenju postupka za nabavku u konkurentskom zahtjevu i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda “Rezervna serverska oprema za IT sisteme” broj: 01-01.3-3929-5/17 PV 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u konkurentskom postupku “Održavanje sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena na svim objektima JPAC” broj: 01-01.3-3620-9/17 AK

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurenskom zahtjevu “Održavanje sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena na svim objektima JPAC” broj: 01-01.3-3620-10/17 AK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Redovno održavanje Škoda vozila” broj: 01-01.3-3493-7/17 MA

Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Nabavka specijalnog vozila za rad na visini (korpa)” broj: 01-01.3-3495-7/17 AK

Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Rezervni dijelovi za Škoda vozila” broj: 01-01.3-3492-8/17 MA

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku “Nabavka specijalnog vozila za rad na visini (korpa)” broj: 01-01.3-3495-6/17 AK

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku javne nabavke “Redovno održavanje Škoda vozila” broj: 01-01.3-3493-6/17 MA

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku konkuretskog zahtjeva dostavu ponuda za nabavku “Rezervni dijelovi za Škoda vozila” broj: 01-01.3-3492-7/17 MA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom  postupku “Nabavka kancelarijskog namještaja” broj:  01-01.3-3345-9/17 SL

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke “Izrada glavnog projekta priključaka sa magistralne ceste M17 na koridor Vc Mostar Sjever i Bradina” broj: 01-01.3-31666-10/17 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu “Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici autoceste Poprikuše-Nemila” broj: 01-01.3-3516-8/17 PV 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konurentskom zahtjevu “Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici autoceste Mostar jug – Buna” broj: 01-01.3-3515-7/17 PV 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Nabavka vatrogasnih vozila sa opremom za gašenje požara i spašavanje u tunelima” broj: 01-01.3-4366-41/16 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu “Nadzor za rekonstrukciju objekta u Mostaru na adresi Adema Buća br. 20” broj: 01-01.3-3049-7/17 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Lot3: Elektroinstalacije” broj: 01-01.3-2981-22/17 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Lot2: Mašinske instalacije” broj: 01-01.3-2981-21/17 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Lot1: Građevinski i VIK radovi” broj: 01-01.3-2981-20/17 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku “Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja brze ceste Nević polje – Jajce” broj: 01-01.3-3122-8/17 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Održavanje sistema odvodnje na autocesti A1” broj: 01-01.3-4230-52/16 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom postupku “Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješanja na dionici autoceste Poprkuše – Nemila” broj: 01-01.3-2927-7/17 PV

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom postupku “Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješanja na dionici autoceste Mostar jug – Buna” broj: 01-01.3-2928-7/17 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Nabavka magnetnih kartica koje se koriste u procesu naplate cesatrine prema tehničkom dizajnu JP AC FBiH” broj: 01-01.-2212-19/17 AK

Zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalne i konačne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci “Nabavka magnetnih kartica u procesu naplate cestarine prema tehničkom dizajnu JP AC FBiH” broj: 01-01.3-2212-18/17 AK

Zapisnik o pregovorima “Nabavka magnetnih kartica koje se koriste u procesu naplate cestarine prema tehničkom dizajnu JP AC FBiH” broj: 01-01-2212-17/17 AK

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke “Nabavka magnetnih katica koje se koriste u procesu naplate cestarine prema tehničkom dizajnu JP AC FBiH” broj: 01-01.3-2212-11/17 AK 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Nabavka magnetnih kartica koje se koriste u procesu naplate cestarine prema tehničkom dizajnu JP AC FBiH” broj: 01-01.3-2212-8/17 AK 

___________________________________________

1. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2016

2. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2016

3. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2016

4. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2016

__________________________________________

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3.1211-11/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3.1211-9/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom postupku broj: 01-01.3.-1366-5/16 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-1140-9/16 SK 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-1044-9/16 AZ 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-1096-9/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3.-1064-19/16 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1138-7/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3.-1288-11/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom postupku broj: 01-01.3.-1285-7/16 SL

Odluka o dodjeli ugovora broj: 01-01.3-2325-3/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom u otvorenom postupku broj: 01-01.3-5891-22/16 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1045-13/16 SL 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1065-23/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2323-8/16 SL 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2553-5/16 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga “Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka 30.000.000,00” – LOT 1 broj 01-01-3-829-52/16 AZ

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga “Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka 30.000.000,00” – LOT 2 broj 01-01-3-829-53/16 AZ

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke  u otvorenom postupku za nabavku usluga “Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka 30.000.000,00” – LOT 1 broj: 01-01.3-829-55/16 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvornom sistemu broj: 01-01-3-2318-13/16 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvornom sistemu broj: 01-01-3-1141-16/16 SK

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2316-7/16 SK

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1546-15/16 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01-3-2592-7/16 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01-3-2593-9/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01-3-1064-35/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01-3-2715-17/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-2590-8/16 SK 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-2740-7/16 SK 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2558-11/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2533-12/16 SL

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI 266-0-2-1-11-100/16

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI 266-0-2-2-11-101/16

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI 266-0-2-3-11-102/16

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2389-8/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2328-14/16 LH 

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠETENJE O TRANSPARENTNOSTI 266-0-2-4-11-108/16

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona “Advokatske usluge, LOT 2 – Advokatske usluge iz oblasti privrednog prava” 

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3085-12/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1365-22/16 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3034-7/16 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2987-6/16 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2322-11/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3500-13/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3500-15/16 AZ 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3619-8/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-3502-8/16 SK

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3278-11/16 AZ

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠETENJE O TRANSPARENTNOSTI 266-0-2-5-11-118/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona “Usluge zastupanja pred arbitražom” 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj; 01-01.3-2316-17/16 SK

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-4231/16 SL 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2390-25/16 AZ 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3227-10/16 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-3302-7/16 SK 

Odluka o pokretanju vanplanske nabavke broj: 01-01.3-4360/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2988-17/16 AZ

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona broj: 01-01.3-3530-5/16 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona broj: 01-01.3-3530-4/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3612-9/16 AZ

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.03-2987-9/16 LH 

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-4065/16 SL

Odluka o pokretanju vanplanske nabavke broj: 01-01.3-393/17 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1546-35/16 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3619-15/16 SL

Odluka o pokretanju vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-433/17 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3798-7/16 AZ 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4211-7/16 PV 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4368/12/16 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavješenja o nabavci broj: 01-01.3-4231-8/16 SL 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4114-10/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-433-9/17 AZ 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku LOT 2 broj: 01-01.3-4229-14/16 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku LOT 1 broj: 01-01.3-4229-17/16 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4212-6/16 PV 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku Lot1: Redovno održavanje Volkswagen vozila za područje Mostara broj: 01-01.3-4210-12/16 PV 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku Lot2: Redovno održavanje Volkswagen vozila za područje Sarajeva broj: 01-01.3-4210-13/16 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4213-10/16 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-20/16 AZ 

Odluka o poništenju u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-21/16 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-22/16 AZ 

Odluka o poništenju u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-23/16 AZ

Odluka o poništenju u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-24/16 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-25/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3906-12/16 SL

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-735/17 AZ 

Odluka o poništenju u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4296-11/16 AZ 

Odluka o poništenju u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4296-12/16 AZ 

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-30/16 AZ 

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-31/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-735-9/17 AZ 

Odluka o poništenju javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4360-14/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-424-8/16 LH

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3747-10/16 LH 

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-953/17 AK 

Odluka o vanplanskoj nabavci broj: 01.01.3-980/17 PV

Odluka o pokretanju vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-982/17 AZ

Odluka o odobravanju vanplanske nabavke broj: 01-01.3-981/17 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-27-13/17 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku s objavom obavještenja broj: 01-01.3-4233-20/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4232-13/16 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4367-15/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4036-10/16 AZ

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-1154/17 SL 

Odluka o pokretanju postupka vanplanske nabavke broj: 01-01.3-1153/17 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-982/8/17 AZ 

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-1157/17 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-980-5/17 PV 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4065-14/16 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4037-41/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4368-22/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci broj: 01-01.3-854-8/17 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci broj: 01-01.3-1157-8/17 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona broj: 01-01.3-583-11/17 AK 

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI 266-0-2-1-11-59/17

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4367-20/16 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-3302-27/16 SK

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj:01-01.3-4369-10/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3799-12/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavješetenja o nabavci broj: 01-01.3-1154-9/17 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1545-54/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-393-10/17 AK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4230-19/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku s objavom obavješetenja broj: 01-01.3-1153-15/17 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4368-35/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-66-14/17 SK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4366-17/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom otvorenom postupku broj: 01-01.3-1141-68/16 SK

___________________________________________

1. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2015

2. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

3. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

4. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

5. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

6. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

7. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

8. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

9. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

10. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

11. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

12. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

13. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

14. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

15. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

______________________________________________

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2016

______________________________________________

Odluka o nabavci dodatnih usluga

Odluka o vanplanskoj nabavci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-4-2-215-6-12/15

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-4-1-214-6-11/15

Odluka o dodjeli ugovora

Odluka o poništenju

Odluka o poništenju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu

Odluka o poništenju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o poništenju

Odluka o poništenju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavješetenja o nabavci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u ponovljenom otvorenom postupku

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupak bez objave obavještenja o nabavci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača br: 01-01.3-2573-9/15

Odluka o pokretanju vanplanske javne nabavke; broj 01-01.3-2065/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-1001-15/15

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku: broj 01-01.3-997-9/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku: broj 01-01.3-1496-7/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1371-14/15

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: broj 01-01.3-2164/15

Odluka o vanplanskoj nabavci: broj 01-01.3-239/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1941-11/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1165-5/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-534-34/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-10/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-13/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-18/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-17/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-15/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-14/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-12/15

Odluka o dodjeli ugovora: broj 01-01.3-1370-2/14

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2391-5/15

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-02-2-11-57/15

Odluka o vanplanskoj nabavci: broj 01-01.3-2573/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku: broj 01-01.3-1884-10/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-1669-8/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2205-5/15

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-0-2-3-11-63/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-01.3-905-11/15 AZ

Odluka o poništenju LOT 3

Odluka o poništenju LOT 2

Odluka o poništenju LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 266-7-1-461-8-75/15

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 266-7-1-462-8-74/15

Obavještenje o nabavci: broj 266-1-1-295-5-73/15

Obavještenje o nabavci: broj 266-7-2-464-3-72/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2618-4/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2617-4/15

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-0-2-4-11-70/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2164-11/15

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-4-2-471-6-78/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku: broj 01-01.3-2439-7/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-919-15/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2619-10/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku: broj 01-01.3-2587-13/15 AD

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2621-14/15 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-3279-6/15 AD

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u kinkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-2161-5/15 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-3280-11/15 AD

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-1271-10/15 LH

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke: broj 01.01.3-3886/15 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-3350-8/15 AZ

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-4-2-572-6-93/15 AZ

Odluka o poništenju 01-01.3-6349-47/14 LH

Odluka o dodjeli ugovora 01-01.3-1369-23/15 AZ

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za nabavku usluga: “Usluge geodetskog snimanja repera na objektima na autocesti A1”

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-3886-9/15 AZ 

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-4-2-628-6-110/15 

Odluka o poništenju postupka nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4041-4/15 SL AZ 

//Odluka o poniš-t-enju postupka nabavke u ponovljenom konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2065-16/15 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-3790-7/15 AZ

Odluka o poništenju postupka nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-1777-36/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-1777-37/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1726-18/15 AD

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-714-34/15 AZ

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3684-6/15 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona broj:01-01.3-3301-10/15 SL

Dobrovoljno ex ante obavješetenje o transparetnosti 266-0-2-5-11-117/15

Odluka o poništenju postupka nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1372-28/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2484-13/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-4727-6/15 AZ 

Odluka o vanplanskoj nabavci broj: 01-01.3-4779/15

Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-714-36/15 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3489-15/15 LH

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda broj: 01-01.3-4387-8/15 AZ

Odluka o vanplanskoj nabavci broj: 01-01.3-4861/15 AD

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-01.3-4878/15 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3038-27/15 AD

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4767-8/15 AD

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja o nabavci: 01-01.3-6349-60/14 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3684-14/15 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3192-16/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4380-6/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-4878-9/15 AZ 

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-4-2-784-6-149/15 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4161-12/15 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2065-33/15 SL

Odluka o poništenju postupka nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4379-7/15 SL

Odluka o poništenju postupka nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4014-10/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom konkurentskom zahtjevu za LOT 2 broj: 01-01.3-2065-32/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom konkurentskom zahtjevu za LOT 1 broj: 01-01.3-2065-31/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3488-23/15 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3309-17/15 LH

Odluka o poništenju postupka nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4919-10/15 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4918-11/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4918-12/15 SL

Odluka o poništenju postupka nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4729-9/15 SL 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-782-16/15 LH

Odluka o pokretanju vanplanske nabavke broj: 01-01.3-5765/15 LH 

Odluka o poništenju postupka nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4385/15 AZ

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4861-9/15 AD

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-920-25/15 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4840-21/15 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom otvorenom postupku broj: 01-01.3-4379-24/15 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-1271-/15 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-3764-7/15 AD

Odluka o poništenju postupka nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4014-16/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-5397-8/15 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-5765-15/15 LH

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u pregovaračkom postupku s objavom obavješenja o nabavci broj: 01-01.3-5106/15 AZ 

Odluka o poništenju postupka nabavke u pregovaračkom postupku s objavom obavješenja broj: 01-01.3-4919-27/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku s objavom obavješenja o nabavci broj: 01-01.3-4779-39/15 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku s objavom obavješenja o nabavci broj: 01-01.3-4730-13/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-759-8/16 AZ

Odluka o poništenju postupka nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-5891-11/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-5765-35/15 LH