Probijen tunel Ričice

Na poddionici Koridora 5C Klopče-Pečuj kod Zenice danas je svečano izvršeno probijanje prve cijevi tunela Ričice dužine 620 metara.

Probijanje tunela bio je prvi čin današnje manifestacije, a prisutnima se prvi obratio voditelj realizacije projekta Drago Franc koje je iznio detalje o načinu probijanja tunela i tehnologijama koje su korištene.

“Posebna pažnja je posvećena ulaznom portalu tunela, tako da su izgrađene dvije galerije zbog klizišta u naselju Klopče. Ugrađeno je blizu 19.000 kubika raznih vrsta betona i tone drugog materijala, a zahvale dugujemo lokalnom stanovništvu koje nas je trpjelo i morat će još neko vrijeme”, izjavio je Franc.

Adnan Terzić, direktor JP Autoceste FBiH, je izjavio da je ovo jedan od najzahtjevnijih projekata na Koridoru Vc.

“Ovo je jedan od najzahtjevnijih projekata na ovoj trasi, iako možemo slobodno kazati da je svaki metar najzahtjevniji, bilo da se radi o trasi, objektima ili mostovima. Izgradnjom ove trase, dokazali smo da možemo odgovoriti i na najzahtjevnije projekte i prepreke koje su stavljene pred nas“, izjavio je Terzić.

“Čestitke idu svima, a posebno radnicima. Za nas ovo znači da smo bliže realizaciji našeg cilja, a to je spuštanje do magistralnog puta M-17 i nastavak. Ovo je dokaz našim finansijerima da možemo u rokovima i dinamikama realizirati projekte. Danas je poseban dan jer je Dan rudara i na ovom objektu je, pored građevinara, radilo i 50 rudara”, kazao je Terzić te čestitao Dan rudara svim komoratima.

Prisutnima se obratio i rudar Rudnika mrkog uglja Kakanj Emrah Bliznović.

“Moj otac je radio u rudniku, a danas radimo moj brat i ja. Za ovaj posao je potrebna i mentalna i fizička sposobnost. Zahvale dugujem Terziću i Autocestama FBiH na pozivu i čestitam Dan rudara svim rudarima”, izjavio je Bliznović.

Poddionica Klopče-Pečuj (Donja Gračanica) nadovezuje se na poddionicu Drivuša-Klopče, u zoni vijadukta Perin Han, a ugovor za izgradnju potpisan je 9. maja 2016. godine. U dužini od 5,78 km grade se četiri vijadukta i dva tunela, a na gradilištu je ukupno angažovano 430 radnika.

Zenička zaobilaznica na Koridoru 5C trenutno je najveće gradilište u BiH. Na izgradnji dvije poddionice Drivuša-Klopče i Klopče-Donja Gračanica, ukupne dužine osam kilometara, grade se dva tunela, četiri vijadukta i most. Vrijednost radova je 140 miliona eura, a zenička zaobilaznica zbog konfiguracije i geološko-tehničkih karakteristika predstavlja jednu od najzahtjevnijih dionica na Koridoru Vc.

 

Press služba JP Autoceste FBiH

Sutra probijanje tunela Ričice

Ceremonija probijanja tunela Ričice, dužine 620 metara na poddionici Klopče – tunel Pečuj, bit će upriličena u četvrtak, 21. decembra 2017.

Poddionica Klopče – Pečuj (Donja Gračanica) nadovezuje se na poddionicu Drivuša – Klopče u zoni vijadukta Perin Han, a ugovor za izgradnju potpisan je 9. maja 2016. U dužini od 5,78 km u toku je izgradnja četiri vijadukta i dva tunela, a na gradilištu je ukupno angažirano 430 radnika.

Radove izvodi konzorcij Euro-Asfalt d.o.o. i Strabag AG. Nadzor nad izvođenjem radova vrši JV Egis International & Ipsa Institut d.o.o.

Vrijednost ugovora je 107.879.289,94 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana putem međunarodnih finasijskih institucija OPEC fonda za međunarodni razvoj i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Zenička zaobilaznica na Koridoru Vc trenutno je najveće gradilište u BiH, a na izgradnji dvije poddionice Drivuša – Klopče i Klopče – Donja Gračanica, ukupne dužine osam kilometara, u toku je izgradnja dva tunela, četiri vijadukta i most. Vrijednost radova je 140 miliona eura.

Javni poziv za dodjelu stipendija

Na osnovu člana 2., 4. i 5. Pravilnika o dodjeli stipendija broj 01-383-10/13 od 01.02.2013. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli stipendija, broj: 01-3514-4/16 od 20.10.2016. godine direktor JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar raspisuje,

JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR ZA REDOVNE ILI REDOVNE SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA I FAKULTETA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE (CESTOVNI SMJER), MAŠINSKOG FAKULTETA I ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA TREĆE GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA I PRVE I DRUGE GODINE DRUGOG CIKLUSA STUDIJA ZA AKADEMSKU 2017./2018. GODINU

I

 Planom poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar predviđena su sredstva za stipendiranje redovnih i redovnih samofinansirajućih studenata Građevinskog fakulteta, Fakulteta za saobraćaj i komunikacije (cestovni smjer), Elektrotehničkog fakulteta i Mašinskog fakulteta dodiplomskog i postdiplomskog studija, počev od treće godine prvog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini.

II

Ukupan broj planiranih stipendija za dodjelu je 25, od čega je 15 stipendija planirano za studente treće godine prvog ciklusa i to za studente:

 • Građevinskog fakulteta,
 • Saobraćajnog fakulteta,
 • Elektrotehničkog fakulteta,
 • Mašinskog fakulteta.

Deset stipendija za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija i to za studente:

 • Građevinskog fakulteta,
 • Saobraćajnog fakulteta,
 • Elektrotehničkog fakulteta,
 • Mašinskog fakulteta.

Stipendije će biti dodjeljenje za smjerove koji se odnose na potrebe JP Autoceste FBiH, a tiču se građenja, upravljanja i održavanja autocesta.

Visina mjesečne stipendije iznosi:

100 KM- za studente treće godine prvog ciklusa studija ( za akademsku 2017./2018. godinu)

300 KM – za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija (za akademsku 2017./2018. godinu).

III

Sa izabranim kandidatima, zaključuje se Ugovor o dodjeli stipendija kojim se međusobno regulišu prava i obaveze stipendista i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

IV

Izbor kandidata i dodjela stipendija izvršit će se na način i po postupku predviđenom u Pravilniku o dodjeli stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

V

Pravo sudjelovanja na Konkursu imaju izuzetno uspješni studenti u statusu redovnog studenta ili redovnog samofinansirajućeg studenta koji studiraju fakultete nabrojane u članu II, na osnovu rezultata ostvarenih u 2016./2017. akademskoj godini, po sljedećim uvjetima:

 1. da je student treće godine prvog ciklusa studija ili prve ili druge godine drugog ciklusa studija;
 2. da imaju status redovnog ili redovnog samofinansirajućeg studenta;
 3. da je državljanin Bosne i Hercegovine sa mjestom prebivališta u BiH;
 4. da nema odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježje stipendije od javnog sektora (općine, Grad, Kanton, FBiH, BiH, fondovi, ministarstava i javna preduzeća).

VI

Preliminarnu listu stipendista objavljuje Komisija za dodjelu stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar na web stranici JP Autoceste FBiH www.v2novi.jpautoceste.ba najkasnije 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

1. Biografiju
2. Uvjerenje o državljanstvu
3. Izvod iz matične knjige rođenih
4. CIPS prijava mjesta prebivališta
5. Uvjerenje/potvrda da je kandidat redovan student/redovan samofinansirajući student,
6. Uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine
7. Izjava (popunjava kandidat) ovjerena od strane nadležne općinske službe da kandidat nema odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježje stipendije od javnog sektora (općine, Grad, Kanton, FBiH, BiH, fondovi, ministarstava i javna preduzeća) za akademsku godinu 2017/2018. godinu.
8. Kućna lista (izdaje se i ovjerava u Općini)
9. Uvjerenje o visini prosječnih primanja za članove domaćinstva ( potvrda firme o visini plate, čekovi od penzije, i drugih novčanih primanja ili potvrda o nezaposlenosti)
10. Za studente porodica poginulih boraca, RVI, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata, dostaviti dokaz o statusu (rješenje nadležnog organa).

Kompletna dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Konkurs je otvoren do 10. januara/siječnja 2018. godine

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu:

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Ul. Adema Buća 20

88 000 Mostar

s naznakom “Prijava za dodjelu stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar“