EU projekti

 

Šta je WBIF?

Investicijski okvir za Zapadni Balkan (Western Balkans Investment Framework – WBIF) je uspostavljen 2009. godine kao zajednička inicijativa Evropske komisije (EC), Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropske investicijske banke (EIB), dok su se Svjetska banka (WB) i Njemačka razvojna banka (KfW) naknadno priključili.

WBIF podržava širenje EU i socio-ekonomski razvoj zemalja Zapadnog Balkana: Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, pruža finansiranje i tehničku pomoć strateškim investicijama u slijedećim sektorima: energija, okoliš, socijalni razvoj, transport, razvoj privatnog sektora i digitalne infrastrukture.

WBIF sačinjavaju Zajednički fond za grant sredstva i Zajednički fond za kreditiranje. Finansijska sredstva Zajedničkog fonda za grant sredstva su namijenjena projektima koji su podržani kreditima partnerskih međunarodnih finansijskih institucija u prioritetnim oblastima infrastrukture i ostalim oblastima koje podržavaju socio-ekonomski razvoj.

Do danas je WBIF podržao ukupno 162 strateška investicijska projekta koja će doprinijeti ekonomskoj konkurentnosti, rastu i kreiranju radnih mjesta kroz 842 milliona eura u bespovratnim grantovima što odgovara iznosu od 5.4 milijarde eura potpisanih zajmova.

Koja je svrha grant sredstava?

Bitno je istaći da su grant sredstva bespovratna sredstva i njihova svrha je da se podrže aktivnosti finansirane kreditima partnerskih međunarodnih finansijskih institucija.  Aplicirati mogu javni i privatni subjekti ili subjekti sa mješovitim javnim i privatnim kapitalom, zaduženi za pružanje javnih usluga, njihovo upravljanje, ugovaranje i izgradnju. Pošto je izgradnja autoceste na Koridoru Vc infrastrukturni, strateški i projekat od međunarodnog značaja, te pošto se za njenu izgradnju koriste kreditna sredstva EBRD-a i EIB-a, JP Autoceste FBiH je u prilici da aplicira za grant sredstva prema projektima koje finansiraju navedene banke.

Kako se aplicira za grant? 

Grantovi WBIF-a se odobravaju i nadzire ih upravni odbor dok se pripremaju i nadzire ih grupa projektnih finansijera, a tehnička i logistička podrška je osigurana od strane sekretarijata WBIF-a.

Proces apliciranja za WBIF grant traje otprilike 24 sedmice od dana objave poziva i može se objasniti u slijedećih sedam koraka:

 1. Poziv za dostavu aplikacija
 2. Pripremanje i predaja aplikacija
 3. Potvrda vodeće međunarodne finansijske institucija koja kreditira projekat
 4. Pregledavanje od strane Evropske komisije
 5. Procjena od strane vodeće međunarodne finansijske institucije
 6. Pregled od strane grupe projektnih finansijera
 7. Odobrenje upravnog odbora

Upravni odbor Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (koji čine predstavnici Evropske komisije, međunarodnih finansijskih institucija i država članica koje su usmjerile grant sredstva u WBIF) odlučuje o projektima koji će dobiti grant podršku. Grant aplikacije svih država korisnica Investicijskog okvira za Zapadni Balkan mogu biti predložene putem državnog IPA koordinatora (NIPAC-a) ili putem partnerskih međunarodnih finansijskih institucija, a uz saglasnost NIPAC-a.

Nakon odobrenja upravnog odbora finansijska institucija koja daje grant priprema nacrt sporazuma o grantu i taj ugovor kao i ugovor o zajmu je međunarodni ugovor i prolazi cjelokupnu proceduru odobravanja, potpisivanja i ratifikacije  koja je propisana zakonima o dugu i zaduživanju na nivou BiH i FBiH.

Razlika između investicijskih i grantova tehničke pomoći je da kod grantova tehničke pomoći JP Autoceste FBiH realizaciju granta dobivaju u vidu gotovog projekta ili obezbijeđenog nadzora za građenje.

Koliko ukupno je do sada JP Autoceste FBiH dobilo grant sredstava za izgradnju, a koliko za tehničku pomoć, i za koje projekte?

Do sada je službeno odobreno ukupno 599,3 miliona eura bespovratnih sredstava za izgradnju Koridora Vc u Federaciji kroz 15 aplikacija. Jedan od grantova je realiziran u većem dijelu, dok su ostali grantovi u različitim fazama administrativne procedure koja prethodi operativnosti grant sredstava.

Pregled WBIF Investicijskih grantova zaključno sa 30.09.2023. godine.

Broj Dionica autoceste na Koridoru Vc Ukupan iznos odobrenog granta
1. Svilaj – Odžak 19.6 mil eura
Datum odobrenja: Decembar 2015 Implementator:  EIB
Sredstva granta su povučena u iznosu od 14 milijuna EUR za investicijski dio. Očekuje se povlačenje TA komponente granta u toku 2023. godine..
2. Putnikovo brdo – Medakovo 16,55 milijuna eura
Datum odobrenja: Decembar 2019 Implementator: EBRD

Sporazum o investicijskom grantu
 je usuglašen. Potpis očekuje se nakon što Predsjedništvo BIH imenuje ovlaštenog potpisnika. U februaru 2023. godine Vijeće ministara BiH utvrdilo prijedlog Ugovora o investicijskom grantu koje će dostaviti Predsjedništvu BiH na potpis. Predsjedništvo BiH u Aprilu 2023. godine donijelo odluku o prihvatanju Ugovor o grantu. Ugovor o grantu potpisan je u maju 2023. godine, te upućen u proceduru ratifikacije.
Sporazum o grantu tehničke pomoći biti će potpisan direktno između kreditora i JP Autoceste.
3. Medakovo – Ozimice 79 milijuna eura
Datum odobrenja: Februar 2022 Implementator:  EIB
Aplikacija odobrena u 2022.godini, kreditor će u narednom periodu dostaviti nacrt Sporazuma o grantu.
4. Ozimice – Poprikuše 141,35 milijuna eura
Datum odobrenja: Decembar 2019 Implementator: EIB
Aplikacija je službeno odobrena u 2023.godini. Kreditor će u narednom periodu dostaviti nacrt Sporazuma o grantu.
5. Poprikuše – Nemila 41,17 milijuna eura
Datum odobrenja: Decembar 2019 Implementator: EBRD
 

Sporazum o investicijskom grantu u iznosu od 36,07 mil. EUR  potpisan u aprilu 2022 godini. Parlamentarna skupština BiH donijela Odluku o davanju suglasnosti za ratifikaciju u julu 2022. godine. Vlada FBiH u septembru 2022.god. donijela Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje investicijskog granta. Postupak ratifikacije će biti okončan nakon donošenja Odluke od strane Predsjedništva BiH. Podugovor o grantu potpisan u decembru 2022. godine. Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o ratifikaciji Ugovora o grantu 19.09.2023. godine. U tijeku je ispunjavanje uvjeta za postizanje pravosnažnosti Ugovora o grantu.

Sporazum o grantu tehničke pomoći u iznosu od 5,05 mil Eura je potpisan između EBRD-a i JP Autoceste 02. augusta 2021. godine. EBRD je u februaru 2022. godine refundirao sredstva za TA komponentu i nastavio s direktnim plaćanjem troškova usluga nadzora.
6. Tunel Zenica – Donja Gračanica 12,06 milijuna eura
Datum odobrenja: Jun 2018 Implementator: EBRD

Sporazum o investicijskom grantu
 u iznosu od 9,2 milijuna eura je potpisan u martu 2021. godine. Predsjedništvo BiH je u julu 2021. godine donijelo je Odluku o ratifikaciji, a u istom mjesecu je potpisan i Sporazum o pod-grantu. U martu 2022. godine zaprimljena je obavijest banke o efikasnosti Ugovora o grantu nakon čega je EBRD izvršio refundaciju vlastitih sredstava JPAC i nastavio s plaćanjem troškova radova.
Sporazum o grantu tehničke pomoći u iznosu od 2.80 mil. Eura je potpisan između EBRD-a i JP Autoceste 02. augusta 2021. godine. EBRD je izvršio refundaciju sredstava za TA komponentu u februaru 2022. godine i nastavio s plaćanjem troškova.
7. Ponirak – Vraca (Tunel Zenica) 19 milijuna eura
Datum odobrenja: Jun 2018 Implementator:  EIB

Sporazum o investicijskom grantu
 je potpisan decembru 2019. god. Odluka o ratifikaciji je objavljena u oktobru 2020. godine. Vlada FBIH prihvatila je Sporazum o grantu. Supsidijarni sporazum i Sporazum o podgrantu su potpisani u decembru 2020. godine.Prva tranša granta u iznosu od 5 milijuna EUR je povučena u junu 2022. godine.Druga tranša Granta povučena u iznosu od 7.22 milijuna EUR u januaru 2023. godine.
8. Tarčin – ulaz u Tunel Ivan (Lot 1) 11,78 milijuna eura
Datum odobrenja: Decembar 2018 Implementator:  EIB

Sporazum o investicijskom grantu
 je potpisan 29.07.2020. godine, a  Odluka o ratifikaciji objavljena je u februaru 2021. godine. Vlada FBIH je prihvatila Sporazum o grantu. Supsidijarni sporazum i Sporazum o podgrantu su potpisani u februaru 2021. godine. Pismo odricanja potpisano u augustu 2022. god.Prva tranša Granta povučena u martu 2023. godine u iznosu od 10.6 milijuna EUR. Povlačenje preostale tranše br. 2 očekuje se u trećem kvartalu 2023. godine.
9. Tunel Ivan (Lot 2) 11,48 milijuna eura
Datum odobrenja: Decembar 2018 Implementator: EBRD

Sporazum o investicijskom grantu
 je potpisan u aprilu 2022.godine i upućen je u proceduru ratifikacije. Parlamentarna skupština BiH donijela Odluku o davanju suglasnosti za ratifikaciju u julu 2022. godine. Vlada FBiH u septembru 2022. godine donijela je Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje granta. Podugovor o grantu potpisan u decembru 2022. godine. Postupak ratifikacije će biti okončan nakon donošenja Odluke od strane Predsjedništva BiH. Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o ratifikaciji Ugovora o grantu 19.09.2023. godine. U tijeku je ispunjavanje uvjeta za postizanje pravosnažnosti Ugovora o grantu.
Sporazum o grantu tehničke pomoći u iznosu od 2,25 mil Eura je potpisan između EBRD-a i JP Autoceste 02. augusta 2021. godine. EBRD u februaru 2022. godine refundirao sredstva za TA komponentu. Direktno plaćanje aplikacija nadzora je u toku.
10. Mostar sjever – Mostar jug 155,9 milijuna EUR
  Datum odobrenja: Jun 2023 Implementator: EIB
Aplikacija je službeno odobrena u 2023.godini. Kreditor će u narednom periodu dostaviti nacrt Sporazuma o grantu.
11. Tunel Prenj 3,5 milijuna EUR
Datum odobrenja: Jun 2022 Implementator: EBRD

Grant tehničke pomoći
 je odobren u junu 2022. godine za troškove usluga tehničke pomoći Jedinici za implementaciju projekta. Sporazum o grantu tehničke pomoći će biti potpisan direktno s kreditorom.
12. Mostar jug – Tunel Kvanj 30,33 milijuna eura
Datum odobrenja: Februar 2022 Implementator: EBRD
Grant aplikacija je službeno odobrena u 2022.godini. Kreditor će u narednom periodu dostaviti nacrt Sporazuma o grantu.
13. Tunel Kvanj – Buna 43,8 milijuna eura
Datum odobrenja:Novembar 2020/ Februar 2022 Implementator:  EIB
Odobrene su dvije aplikacije: prvih 20% u 2020. godini, a dodatnih 20% u Šestom pozivu u 2022. godini. Kreditor će u narednom periodu dostaviti nacrt Sporazuma o grantu.
14. Buna – Počitelj 8,78 milijuna eura
Datum odobrenja: Decembar 2018 Implementator:  EBRD

Sporazum o investicijskom grantu 
u iznosu od 6,2 milijuna eura je potpisan u martu 2021.god. Predsjedništvo BiH je 15. juna 2021. godine donijelo Odluku o ratifikaciji. Sporazum o pod-grantu je potpisan u august 2021. godine. U martu 2022. godine zaprimljena je obavijest banke o efikasnosti Ugovora o grantu. EBRD je u maju 2022. godine izvršio refundaciju sredstava i nastavio plaćanje radova iz granta.
Sporazum o grantu tehničke pomoći u iznosu od 2,52 mil. Eura potpisan je između EBRD-a i JP Autoceste u augustu 2021. godine. EBRD je izvršio refundaciju sredstava za TA komponentu u martu 2022.godine i nastavio plaćanje radova iz granta.
15. Počitelj – Zvirovići              5 milijuna eura
Datum odobrenja: Jun 2018 Implementator:  EIB

Sporazum o grantu TA
 između EIB-a i MFiT i JPAC potpisan u novembru 2021. godine. Vlada FBiH u februaru 2022. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti za prihvatanje granta. Predsjedništvo BiH je donijelo odluku o ratifikaciji Sporazuma o grantu u martu 2022. godine.Povlačenje prve tranše granta se očekuje se u četvrtom kvartalu 2023.godine.

UKUPAN IZNOS ODOBRENIH GRANT SREDSTAVA
599,3 milijuna eura

 

Osim investicijskih grantova, WBIF je za određene projekte na Koridoru Vc odobrio grantove tehničke pomoći koji će biti implementirani putem IPF-a (Infrastructure Project Facility). Kao rezultat ovih grantova JP Autoceste će dobiti studijsku i projektnu dokumentaciju.

Detalji o grantovima tehničke pomoći su dati u tabeli ispod.

Dionica/Poddionica Vrijednost iznosa WBIF aplikacija iz Osmog poziva 
Putnikovo Brdo – Medakovo (dodatnih 20% od iznosa investicije)
Poprikuše – Nemila (dodatnih 20% od iznosa investicije)
Tunel Prenj (40% vrijednosti radova + 100% vrijednosti nadzora )

Šta je potrebno da bi aplikacija uspjela? 

Da bi aplikacija bila usvojena mora biti usklađena sa osnovnim ciljevima WBIF-a: da je usmjerena ka rješavanju značajnih infrastrukturnih investicijskih potreba Zapadnog Balkana i da doprinosi procesu pristupanja EU zemlji korisnici.

Kao općeniti princip, aplikacije za WBIF TA i investicijske grantove moraju biti tačne i detaljne i također treba da pokažu zašto su bespovratna sredstva ključna za realizaciju projekta. Aplikacije se uvijek vezuju uz sredstva kredita u maksimalnom iznosu do 20% vrijednosti investicije.

Pored gore navedenog aplikacija mora poštovati dva veoma važna principa: princip dodane vrijednosti i poluge. Dodana vrijednost podrške bespovratnih sredstava definirana je kao pozitivni rezultati koje bespovratna sredstva EU postižu iznad onoga što bi se moglo postići bez njih. Poluga: svaki grant treba imati za cilj da mobilizira dodatna sredstva za ukupnu investiciju koja premašuje veličinu inicijalne potpore.

Da li JP Autoceste FBiH kad dobije sredstva dostavlja izvještaje o napretku projekta (utrošku sredstava) i kome? 

JP Autoceste FBiH u skladu sa ugovorima o kreditu kao i ugovorima o grantu je dužano dostavljati kvartalne, polugodišnje i godišnje izvještaje o napretku projekta za predmetne dionice finansijskoj međunarodnoj instituciji sa kojom je zaključen ugovor o finansiranju ili ugovor o grantu.

Autocesta na Koridoru Vc dionica Svilaj – Odžak, u dužini od 10,7 kilometara, od 30. septembra 2021. godine je puštena u promet, nakon što su se stekli uvjeti za  otvaranje mosta na rijeci Savi i graničnog prijelaza Svilaj.

JP Autoceste FBiH u skladu sa ugovorima o kreditu kao i ugovorima o grantu je dužano dostavljati kvartalne, polugodišnje i godišnje izvještaje o napretku projekta za predmetne dionice finansijskoj međunarodnoj instituciji sa kojom je zaključen ugovor o finansiranju ili ugovor o grantu.

Ova dionica je strateški važna ne samo za poboljšanje cestovne infrastrukture nego i za regionalnu saradnju i bolju komunikaciju s Evropskom unijom.

Izgradnja ove dionice koštala je 69,2 miliona eura sa PDV-om, a radovi su finansirani iz kredita Evropske investicione banke (EIB) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), grant i vlastitih sredstva JP Autoceste FBiH.

Projekat je sufinasirala Evropska unija bespovratnim sredstvima u visini od 17,4 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Radovi na ovoj dionici započeli su u septembru 2013., a izgradnja je bila podijeljena u dvije faze zbog uslovljenosti od završetka izgradnje mosta preko rijeke Save kao i graničnog prelaza Svilaj.

Radove su izvodili austrijski Strabag i bh. kompanije Euro-asfalt i ŽGP, dok je konsultant bio Aecom Inocsa S.L.U. iz Španije.

Na dionici od značajnih objekata nalaze se četiri natputnjaka, tri potputnjaka, tri prolaza za divljač, dvije petlje, odmorište, čeono naplatno mjesto i dva mosta.

https://www.youtube.com/watch?v=7dhTVDRJWGs

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Putnikovo Brdo – Medakovo, potpisan je 11. studenoga/novembra 2022. godine.

Izvođač radova je Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši IRD Engineering S.r.l. (Italija).

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 167,062,555.93 eura sa PDV-om, s rokom završetka izgradnje od 24 mjeseca.

Izgradnja ove dionice će se finansirati sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), te bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

TEHNIČKI OPIS

Na dionici Putnkovo Brdo – Medakovo će se graditi sljedeći objekti: šest mostova, jedan cut&cover tunel, pet potputnjaka, jedan natputnjak, sedam hidrotehničkih objekata, dvije petlje, čeono naplatno mjesto, te jedan centar za održavanje i kontrolu prometa na autocesti. Također, dio projekta je i regulacija rijeke Usore u dužini potrebnoj za izvođenje predmetne dionice autoceste na Koridoru Vc, regulacija rijeke Tešanjke, izmještanje postojeće magistralne ceste M-4, dužine 8,5 kilometara te rekonstrukcija lokalnih cesta.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.09.2023.

Glavne aktivnosti izvedene u ovom periodu su sljedeće:

Čišćenje i krčenje 90% radova završeno

Zemljani radovi, ugradnja nasipa 30% radova završeno

Radovi na tunelu/vještački tunel (portal dio) 13% radova je završeno

Objekti (bušenje šipova) betoniranje, stubovi, itd) 15% završeno radova

Regulacija rijeka Tešanjka i Usora 8% radova završeno.

 

https://www.youtube.com/watch?v=keBaTZ9XlTs&t=71s

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Medakovo – Ozimice, potpisan je 09. ožujka/marta 2023. godine.

Izvođač radova je Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Turska).

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Yuksel PROJE A.S. – Trasa d.o.o. Sarajevo Joint Venture.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 361.753.355 eura bez PDV-a, s rokom završetka izgradnje od 30 mjeseci nakon uvođenja izvođača u posao.

Izgradnja dionice Medakovo – Ozimice financirat će se sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Europskom investicijskom bankom (EIB), te bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Na dionici Medakovo – Ozimice, ukupne dužine 21,3 km, gradit će se pored otvorene trase, jedna petlja, dva dvostrana odmorišta, osam mostova i vijadukti, dva nadvožnjaka, petnaest podvožnjaka i jedan tunel dužine 2200 metara, a zajedno sa dionicom Putnikovo Brdo – Medakovo čija je izgradnja počela u novembru prošle godine, činit će funkcionalnu prometnu cjelinu.

TEHNIČKI OPIS

Dužina dionice prema glavnom projektu iznosi 21,7 km. Početak dionice je lociran nakon petlje Medakovo, a u idućih cca 10 km trasa prolazi većinom kroz naseljena mjesta: Medakovo, Alispahići, N.Šeher, Ljubatović. Na trasi se nalazi i tunel dužine cca 2200 m, te dva dvostrana odmorišta. Nakon izlaska iz tunela trasa je položena prema jugu. U nastavku trasa prolazi obodima manjih naselja, te dolazi do petlje Ozimice gdje je i kraj predmetne sekcije.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.09.2023.

U izvještajnom periodu izvođeni su pripremni radovi:

 • na glavnoj trasi (skidanje površinskog sloja (humusa), iskop, ispitivanje i priprema podtla, postavljanje geotekstila, nasipa),
 • petlji Ozimice (skidanje površinskog sloja (humusa), iskop, priprema i ispitivanje podtla, postavljanje geotekstila i nasipanje krupnim kamenim materijalom),
 • odmaralište Tugovići, pristupni putevi, raskopi, propusti, hidrotehnički objekti.
 • Izvođač je izvršio usluge deminiranja miniranih područja. Također, na gradilištu je vršeno krčenje šuma, kako od strane Izvođača radova tako i nadležne šumarije za šumsko blago državnog vlasništva.
 • održani su početni sastanci sa predstavnicima lokalnih zajednica općina Žepče, Maglaj i Tešanj koji su za cilj imali detaljno predstavljanje projekta autoceste kroz općine, upućivanje lokalnih zajednica sa obavezama Izvođača radova i JPAC u izgradnji dionice, te predstavljanje formulara za pritužbe lokalne zajednice, te funkcioniranje pritužbenog mehanizma.

https://youtu.be/vG7WoR75mO8?si=7LmxCk5JBKe-UT3D

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Poprikuše – Nemila, potpisan je 16. studenoga/novembra 2020. godine.

Izvođač radova je Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S (Turska).

Nadzor nad izvođenjem radova vrši IRD Engineering S.r.l. (Italija).

Vrijednost Ugovora za izgradnju dionice Poprikuše – Nemila je 208.059.247,42 eura sa PDV-om, odnosno 177.828.416,60 eura bez PDV-a. Izgradnja ove dionice se finansira sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 70 milijuna eura, Europske investicijske banke (EIB) u visini od 90 milijuna eura te bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 41,1 milijun eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Predviđeni rok izgradnje je 42 mjeseca odnosno maj 2024. godine.

TEHNIČKI OPIS

Dionica Poprikuše – Nemila, ukupne dužine 5,5 km kilometara, gradi se prema ugovoru „design and build” (projektiraj i izgradi – žuti FIDIC).

Početak dionice je u neposrednoj blizini naselja Poprikuše, južno od grada Žepča. Na predmetnoj dionici od značajnijih objekata projektovan je tunel Golubinja (L=3659 m), mostovi Golubinja 1 (L=423,5/476,5 m) i Bosna (L=196/204 m) te vijadukti Golubinja 2 (L=138/138 m) i Kovanići (L=116/129 m). Dionici pripada i petlja poprikuše kao i Centar za kontrolu prometa.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.09.2023.   

Tunel Golubinja: Iskop i primarna podgrada, izrada podnožnog svoda, temelja i sekundarne obloge, hidroizolacija i odvodnja stijenske vode, odvodnja vode sa kolovoza unutar tunela.

Trasa autoceste: izrada nasipa, odvodnja.

Petlja Golubinja i kružni tok: izrada nasipa.

Završetak dionice (dodatnih 200 m trase): izrada šipova.

Most Golubinja 1: rasponska konstrukcija završena.

Naplatna stanica: Izrada zidova i gornje ploče.

Centar za kontrolu prometa: Izrada zidova.

https://www.youtube.com/watch?v=p0z9y1HsGUs

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), poddionica Ponirak – Vraca potpisan je 01. augusta 2019. godine.

Izvođač radova je Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo (BiH).

Nadzor nad izvođenjem radova vrši PROYAPI Engineering and Consulting INC. Balgat Ankara (Turska).

Vrijednost Ugovora za izgradnju poddionice Ponirak – Vraca je 59.408.825,00 eura bez uključenog PDV-a, a sredstva su osigurana putem Evropske investicijske banke (EIB) u visini od 50 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 19 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Predviđeni rok izgradnje je 30 mjeseci odnosno april 2022. godine.

TEHNIČKI OPIS             

Trasa autoceste poddionica Ponirak – Vraca je dio dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica) koja se na sjeveru nastavlja na poddionicu Vranduk – Ponirak i na jugu na poddionicu Tunel Zenica – Donja Gračanica.

Ukupna dužina dionice je 2,65 km, a glavni objekt na ovoj dionici je Tunel Zenica koji čini preko 90% trase autoceste i sastoji se od dvije cijevi (desna cijev dužine 2420 m, a lijeva cijev dužine 2475 m).

Predviđena metoda iskopa je NATM (Nova austrijska tunelska metoda) koja je jako pogodna s obzirom na očekivane promjene geoloških i geotehničkih uslova.U 2020.godini urađena je izmjena i dopuna glavnog projekta na osnovu kojeg će biti podnesen zahtjev za izmjenu građevinske dozvole što će rezultirati izmjenom tehničkog opisa odnosno promjenom dužine tunela na 3.300 metara.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.09.2023.    

U izvještajnom periodu Izvođač radova je nastavio ranije aktivnosti iz prethodnog perioda: radove na izradi potputnjaka na sjevernom portalu, korektivni radovi na sekundarnoj oblozi kao i zatrpavanju i konačnom uređenju portal. Izvođač je započeo radove na ugradnji kablovskih regala u tunelskoj kineti i ugradnji kablovskih nosača na tunelskoj kaloti.

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc dionica Donja Gračanica (Zenica sjever) – tunel Zenica potpisan je 08. novembar 2018. godine.

Izvođač radova je Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Turska).

Nadzor vrši konzorcij Technital S.p.A. (Italija) i TZI Inženjering d.o.o. (BiH).

Vrijednost Ugovora za izgradnju dionice Donja Gračanica – Zenica sjever – tunel Zenica je 67.360.069,25 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana putem Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), te bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 12 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Rok za završetak radova je 30 mjeseci, odnosno maj 2021. godine.

TEHNIČKI OPIS

Dionica Donja Gračanica (Zenica sjever) – tunel Zenica nastavlja se na dionicu Klopče – tunel Pečuj i predstavlja treći lot tzv. zeničke obilaznice. Poddionice je duga 4 kilometra. Izgradnja ove dionice će se sprovesti prema ugovoru “design and build” (projektuj i izgradi – žuti FIDIC). Osim otvorenog dijela trase gradit će se vijadukt Donja Gračanica, (L=400 m), tunel Hum (L=420 m), dva kraća vijadukta na području naselja Hece i tunel Vraca (L=350 m). U sklopu ove dionice gradit će se i petlja Zenica sjever sa naplatnim mjestom, kao i saobraćajnice tzv. „sjevernog spoja“ koje trebaju da povežu autocestu Koridora Vc sa gradom Zenica i magistralnom cestom M-17.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.09.2023.

Obzirom da je ugovor u fazi otklanjanja nedostataka (DNP), nije bilo značajnijih radova.

 

Dužina trase Tarčin – ulaz u tunel Ivan je 4,9 km. Početak ove poddionice je na kraju dionice Lepenica – Tarčin, odmah poslije petlje Tarčin. U prvom dijelu predmetne autoceste, na mjestu uklapanja u prethodnu dionicu pa sve do početka mosta M1 – Raštelica 1 (L=518 m), u dužini od 1200 m trasa je u dosta visokim nasipima i armiranoj zemlji.

Nakon ovog sektora trasa prelazi mostom Raštelica 1 na suprotno padinu. Most prelazi preko magistralne ceste M17 i rijeke Kalašnice. Most ima 13 raspona..  Nakon lijevog odmorišta lociran je most M2 – Raštalica 2 (L=589 m), koji premoštava magistralnu cestu i širu dolinu, tako da ovaj most ima 19 raspona. Bitno je napomenuti da je na ovom mjestu magistralna cesta u usponu, sa tri trake (traka za spora vozila).  Desno odmorište zajedno sa uključnim i isključnim rampama locirano je na prostoru skoro od mosta M2 pa sve do ulaska u tunel Ivan.

Vrijednost Ugovora za izgradnju poddionice Tarčin – ulaz u tunel Ivan je 66.584.028,92 eura bez PDV-a, a finansirao se sredstvima Europske investicijske banke (EIB)  i bespovratnim grant sredstvima odobrenim od strane WBIF (sredstva EU) u visini od 11,7 milijuna eura.

Radove je izvodio konzorcij koji čine Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo (BiH) i Granit AD Skopje (Sjeverna Makedonija), dok je nadzor nad izgradnjom vršio Institut IGH, d.d. Zagreb (Hrvatska).

Poddionica Tarčin – ulaz u tunel Ivan puštena je u promet 15.09.2022. godine.

Tunel Ivan je dvocijevni tunel sa po dvije trake i prolazi kroz planinski prijelaz Ivan Sedlo. Ukupna dužina desne tunelske cijevi je 1721,50 m, dok je lijeva tunelska cijev duga 1761,50 m i pozicioniran je ispod postojećeg tunela Ivan na magistralnoj cesti M-17. Nadmorska visina na ovoj lokaciji je u rasponu od 500 do 1020 m, a maksimalna visina nadsloja iznad tunelske konstrukcije iznosi oko 200 m. Po izlasku iz tunela trasa autoceste se privremenom prometnicom spaja sa magistralnom cestom M-17, koja označava kraj ove dionice. Privremena spojna cesta je dvosmjerna cesta sa po jednom trakom, duga je oko 700 m. Spojna cesta počinje od buduće kružne raskrsnice na magistralnoj cesti M-17 i dalje se penje preko postojećeg potoka, mostom dužine 15 m, do platoa bočnog naplatnog mjesta Bradina.

Vrijednost Ugovora za izgradnju tunela Ivan je 57.628.570,37 eura bez PDV-a. Sredstva su osigurana putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 50 milijuna eura  i bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 11,4 milijuna eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Radove je izvodio Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo (BiH), dok je nadzor nad izgradnjom vršio IRD Enigineering S.r.l. iz Italije.

Tunel Ivan pušten je u promet 15.09.2022. godine.

Ugovor o izgradnji poddionice Buna – Počitelj potpisan je 18. maja 2018. godine.

Izvođač radova je Hering d.d. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina.

Nadzor nad gradnjom vrši kompanija Aecom S.L.U.  iz Španije.

Vrijednost Ugovora za izgradnju je 25.692.383,53 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana putem Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 8,7 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Rok za završetak radova je 18 mjeseci.

TEHNIČKI OPIS

Poddionica Buna – Počitelj je duga 7,2 km i dio je dionice autoceste na Koridoru Vc Mostar jug – Počitelj. Poddionica je locirana na geološki izuzetno povoljnom, relativno ravnom terenu. Počinje na oko 4 km južno od sela Hodbina. Trasa autoceste je položena tako da ne presjeca gušće naseljena područja, nego prolazi iznad kanjona rijeke Neretve u blizini nekoliko naseljenih mjesta i završava neposredno ispred petlje Počitelj. Trasa uključuje dva natputnjaka, jedan podputnjak i dva prolaza za životinje, kao i izgradnju dvostranog odmorišta Rotimski potok.

Propisno upravljanje u cilju zaštite okoliša bit će usmjereno na prikupljanje i tretman sanitarnih otpadnih voda, pred-tretman oborinskih voda sa parkinga, održavanje uljnih separatora kao i upravljanje komunalnim otpadom.

Trasa ne prolazi kroz nijedno zaštićeno područje prirode niti kulturno-historijskog nasljeđa, dok je vlažno stanište Hutovo Blato (Ramsarsko područje i IBA područje) udaljeno oko 8 km južno.

Prilikom izgradnje ove dionice predviđeno je i izmještanje pet visokonaponskih dalekovoda.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.09.2023.

Obzirom da je ugovor u fazi otklanjanja nedostataka (DNP), nije bilo značajnijih radova.

Ugovor o izgradnji poddionice Počitelj – Zvirovići potpisan je 20.06.2019. godine.

LOT 1 obuhvata trasu autoceste od početne stacionaže do mosta Počitelj i od mosta Počitelj do Petlje Zvirovići. Veliki most Počitelj nije sastavni dio ovog lota. Izvođač radova je China State Construction Engineering Corporation Limited (Kina), a vrijednost ugovora iznosi 56.522.840,50 eura bez PDV-a.

Izvođač radova za LOT 2 (Most Počitelj) je konzorcij koji čine Azvirt Limited Liability Company (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Limited (Kina) i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd. (Kina), a ukupna vrijednost radova za izgradnju mosta Počitelj je 28.114.889,53 eura bez PDV-a.

Nadzor nad gradnjom za oba lota vrši kompanija IRD Engineering S.R.L. (Italija).

Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići financira se iz sredstava osiguranih u okviru ugovora o zajmu sklopljenog sa Europskom investicijskom bankom (EIB) u visini od 100 miliona eura  i bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 5 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Predviđeni rok izgradnje za LOT 1 je 24 mjeseca, a za LOT 2 30 mjeseci.

 

TEHNIČKI OPIS:

Poddionica Počitelj – Zvirovići je dio dionice Počitelj – Bijača. Duga je 11,07 kilometara i podijeljena je na dva LOT-a.

U LOT-u 1 su značajni objekti: petlja Počitelj sa naplatnim mjestom i pristupnim prometnicama, tunel Počitelj (L=1.200 m), tri vijadukta ukupne dužine 250 m, i otvorena trasa.

LOT 2 je Most Počitelj dužine 980 m. Most Počitelj je kontinurani prednapeti armiranobetonski most sandučastog poprečnog presjeka, građen tehnologijom slobodne konzolne gradnje. Stubovi mosta su visoki 92,97,92,91,88 i 66 m.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU  ZAKLJUČNO SA 30.09.2023. 

LOT 1

Glavna trasa i ostale prometnice (Sekcija 1 i Sekcija 2; Priprema posteljice; Izrada tampona i cementne stabilizacije I asfalterski radovi na sekciji 1 i sekciji 2; Zaštita pokosa sa žičanom mrežom, Zaštita pokosa sidrima I torkret betonom km 2+400-km 3+425;,Zaštita pokosa sidrima na Fazi A 4+800 do km 5+250, Ugradnja Zaštitne žičane ograda; Ugradnja jednostrane zaštitne ograde Sekcija 1 I Sekcija 2, Kolektor centralne odvodnje na sekciji 1 i 2,izrada upojnih polja vanjske odvodnje, radovi na sistemu vodozaštite; Izrada rigola I kanala vanjske odvodnje, izrada temelja portala I montaža portala, temelji prometnih znakova, I ugradnja vertikalnog nosača stuba prometnih znakova ,TK I SN  instalacije, izrada potpornih zidova- armirani nasip;

Priključna cesta sa Autoputa na na Magistralnu cestu M17 i M6:radovi na  iskopu, posteljici; tampon, ugradnji ivičnjaka , vanjska I unutarnja odvodnja, asfaterski radovi , izrada temelja saobraćajne signalizacije,I potporni zidovi; Lokalne I neklasificirane ceste, zemljani radovi, priprema posteljice, izrada tampona, asfalterski radovi I  ugradnja odbojne ograde lokalnih cestaSekcija 1 I Sekcija 2,

Izrada temelja za zaštitu od buke, ugradnja apsorbiraiućih elemenata za zastitu od buke, izrada zida od gabiona za zaštitu od buke Sekcija 1 I Sekcija 2.

Radovi u Tunelu Počitelj- asfalterski radovi (habajući sloj) lijeva I desna tunelska cijev;Ugradnja vrata SOS Niša, vrata hidrantske mreže,radovi na ugradnji inox nosača, I elektro radovi, ulazni portal- betonski radovi na izradi krilnih zidova, radovi na ugradnji ti spajanjurafostanica Tunela

Radovi na objektima: Most M2 – Izrada potpornih zidova, zasipanje upornjaka, izrada BSO; Most M3 – Izrada potpornih zidova, zasipanje upornjaka; Most M4 – Ugradnja asfalta; Naplatno mjesto Počitelj – Radovi na montaži čelične nadstrešnice, završni radovi na glavnom objektu, Naplatno mjesto Međugorje – završni radovi na glavnom objektu

LOT 2

Temelji stubova S1, S2, S3, S4, S5 i S6 završeni;

Stubovi – S1, S2, S3, S4, S5 i S6 – završeni;

Rasponska konstrukcija S0-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7 završena 100%;

U toku izrada Betonske sigurnosne ograde, odvodnje mosta, radovi na montaži trafostanice mosta Počitelj i radovi na izradi instalacija (elektro radovi) mosta.