Šta je WBIF?

Investicijski okvir za Zapadni Balkan (Western Balkans Investment Framework – WBIF) je uspostavljen 2009. godine kao zajednička inicijativa Evropske komisije (EC), Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropske investicijske banke (EIB), dok su se Svjetska banka (WB) i Njemačka razvojna banka (KfW) naknadno priključili.

WBIF podržava širenje EU i socio-ekonomski razvoj zemalja Zapadnog Balkana: Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, pruža finansiranje i tehničku pomoć strateškim investicijama u slijedećim sektorima: energija, okoliš, socijalni razvoj, transport, razvoj privatnog sektora i digitalne infrastrukture.

WBIF sačinjavaju Zajednički fond za grant sredstva i Zajednički fond za kreditiranje. Finansijska sredstva Zajedničkog fonda za grant sredstva su namijenjena projektima koji su podržani kreditima partnerskih međunarodnih finansijskih institucija u prioritetnim oblastima infrastrukture i ostalim oblastima koje podržavaju socio-ekonomski razvoj.

Do danas je WBIF podržao ukupno 162 strateška investicijska projekta koja će doprinijeti ekonomskoj konkurentnosti, rastu i kreiranju radnih mjesta kroz 842 milliona eura u bespovratnim grantovima što odgovara iznosu od 5.4 milijarde eura potpisanih zajmova.

Koja je svrha grant sredstava?

Bitno je istaći da su grant sredstva bespovratna sredstva i njihova svrha je da se podrže aktivnosti finansirane kreditima partnerskih međunarodnih finansijskih institucija.  Aplicirati mogu javni i privatni subjekti ili subjekti sa mješovitim javnim i privatnim kapitalom, zaduženi za pružanje javnih usluga, njihovo upravljanje, ugovaranje i izgradnju. Pošto je izgradnja autoceste na Koridoru Vc infrastrukturni, strateški i projekat od međunarodnog značaja, te pošto se za njenu izgradnju koriste kreditna sredstva EBRD-a i EIB-a, JP Autoceste FBiH je u prilici da aplicira za grant sredstva prema projektima koje finansiraju navedene banke.

Kako se aplicira za grant? 

Grantovi WBIF-a se odobravaju i nadzire ih upravni odbor dok se pripremaju i nadzire ih grupa projektnih finansijera, a tehnička i logistička podrška je osigurana od strane sekretarijata WBIF-a.

Proces apliciranja za WBIF grant traje otprilike 24 sedmice od dana objave poziva i može se objasniti u slijedećih sedam koraka:

1. Poziv za dostavu aplikacija
2. Pripremanje i predaja aplikacija
3. Potvrda vodeće međunarodne finansijske institucija koja kreditira projekat
4. Pregledavanje od strane Evropske komisije
5. Procjena od strane vodeće međunarodne finansijske institucije
6. Pregled od strane grupe projektnih finansijera
7. Odobrenje upravnog odbora

Upravni odbor Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (koji čine predstavnici Evropske komisije, međunarodnih finansijskih institucija i država članica koje su usmjerile grant sredstva u WBIF) odlučuje o projektima koji će dobiti grant podršku. Grant aplikacije svih država korisnica Investicijskog okvira za Zapadni Balkan mogu biti predložene putem državnog IPA koordinatora (NIPAC-a) ili putem partnerskih međunarodnih finansijskih institucija, a uz saglasnost NIPAC-a.

Nakon odobrenja upravnog odbora finansijska institucija koja daje grant priprema nacrt sporazuma o grantu i taj ugovor kao i ugovor o zajmu je međunarodni ugovor i prolazi cjelokupnu proceduru odobravanja, potpisivanja i ratifikacije  koja je propisana zakonima o dugu i zaduživanju na nivou BiH i FBiH.

Razlika između investicijskih i grantova tehničke pomoći je da kod grantova tehničke pomoći JP Autoceste FBiH realizaciju granta dobivaju u vidu gotovog projekta ili obezbijeđenog nadzora za građenje.

Koliko ukupno je do sada JP Autoceste FBiH dobilo grant sredstava za izgradnju, a koliko za tehničku pomoć, i za koje projekte?

JP Autoceste FBiH je do sada odobreno ukupno 12 grant aplikacija, što iznosi 153.943.153 eura. Samo za jednu od aplikacija i to za dionicu Svilaj  – Odžak je potpisan i ratifikovan ugovor o grantu i povučena su i utrošena sredstva u iznosu od 19.600.833 eura. Za preostale investicijske grant aplikacije ugovori o grantu su u pripremi za potpisivanje.

Od gore navedenog iznosa investicijski grantovi iznose 139.485.973 eura, a grantovi tehničke pomoći 14.457.180 eura.

U tabeli koja slijedi daje se tačan pregled odobrenih aplikacija prema projektima.

Podaci su ažurirani u julu 2019. godine nakon posljednjeg WBIF samita u Poznanu.

Sredstva granta povučena/TA grant u toku realizacije
Aplikacija odobrena, u toku je usklađivanje teksta sporazuma o grantu

 

Rb. Grant aplikacija Finansijer Vrsta granta INV/TA

Iznos EUR

 

1 Koridor Vc (Odžak – Svilaj) granični prijelaz i prekogranični most EU putem EIB INV +TA

25.090.000,00

2 Koridor Vc; izgradnja dionice autoputa Zenica sjever-Žepče jug, poddionica Ponirak-Donja Gračanica, dio I Ponirak-Vraca (izlaz iz tunela Zenica)* EU putem EIB INV+TA

19.000.000

3 Koridor Vc; izgradnja dionice autoputa Zenica sjever-Žepče jug, poddionica Ponirak-Donja Gračanica, dio II Izlaz iz tunela Zenica-Donja Gračanica (ulaz u tunel Pečuj)* EU putem EBRD INV+TA

12.062.000,00

4 Koridor Vc; izgradnja dionice autoputa Tarčin – Konjic, poddionica 1. Tarčin – Ivan, DIO I: Tarčin – ulaz u tunel Ivan EU putem EIB INV+TA

11.780.000,00

5 Koridor Vc; izgradnja dionice autoputa Tarčin – Konjic, poddionica 1. Tarčin – Ivan, DIO II: Tunel Ivan EU putem EBRD INV+TA

11.480.000,00

6 Koridor Vc; izgradnja dionice autoputa Mostar jug – Počitelj, poddionica 3. LOT 1: Buna – Počitelj EU putem EBRD INV+TA

8.789.140,00

7 Poprikuše – Nemila (Tunel Golubinja; petlja Poprikuše do ulaza u tunel Golubinja i izlaz iz tunela Golubinja do Nemila) EU putem EIB/EBRD INV

41.174.000,00

8 Entitetska granica – Putnikovo brdo – Medakovo EU putem EBRD INV

15.600.000,00

9 Tarčin – Konjic poddionica 2: Ivan – Ovčari EU putem EBRD TA Projektovanje

2.512.500,00

10 Konjic (Ovčari) – ulaz u tunel Prenj EU putem EIB/EBRD TA Projektovanje

3.051.180,00

11 Izlaz iz tunela Prenj (Salakovac) – Mostar sjever EU putem EBRD TA Projektovanje

3.893.500,00

12 Počitelj – Zvirovići EU putem EIB Nadzor

5.000.000,00

Šta je potrebno da bi aplikacija uspjela? 

Da bi aplikacija bila usvojena mora biti usklađena sa osnovnim ciljevima WBIF-a: da je usmjerena ka rješavanju značajnih infrastrukturnih investicijskih potreba Zapadnog Balkana i da doprinosi procesu pristupanja EU zemlji korisnici.

Kao općeniti princip, aplikacije za WBIF TA i investicijske grantove moraju biti tačne i detaljne i također treba da pokažu zašto su bespovratna sredstva ključna za realizaciju projekta. Aplikacije se uvijek vezuju uz sredstva kredita u maksimalnom iznosu do 20% vrijednosti investicije.

Pored gore navedenog aplikacija mora poštovati dva veoma važna principa: princip dodane vrijednosti i poluge. Dodana vrijednost podrške bespovratnih sredstava definirana je kao pozitivni rezultati koje bespovratna sredstva EU postižu iznad onoga što bi se moglo postići bez njih. Poluga: svaki grant treba imati za cilj da mobilizira dodatna sredstva za ukupnu investiciju koja premašuje veličinu inicijalne potpore.

Da li JP Autoceste FBiH kad dobije sredstva dostavlja izvještaje o napretku projekta (utrošku sredstava) i kome? 

JP Autoceste FBiH u skladu sa ugovorima o kreditu kao i ugovorima o grantu je dužano dostavljati kvartalne, polugodišnje i godišnje izvještaje o napretku projekta za predmetne dionice finansijskoj međunarodnoj instituciji sa kojom je zaključen ugovor o finansiranju ili ugovor o grantu.