EU projekti

Šta je WBIF?

Investicijski okvir za Zapadni Balkan (Western Balkans Investment Framework – WBIF) je uspostavljen 2009. godine kao zajednička inicijativa Evropske komisije (EC), Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropske investicijske banke (EIB), dok su se Svjetska banka (WB) i Njemačka razvojna banka (KfW) naknadno priključili.

WBIF podržava širenje EU i socio-ekonomski razvoj zemalja Zapadnog Balkana: Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, pruža finansiranje i tehničku pomoć strateškim investicijama u slijedećim sektorima: energija, okoliš, socijalni razvoj, transport, razvoj privatnog sektora i digitalne infrastrukture.

WBIF sačinjavaju Zajednički fond za grant sredstva i Zajednički fond za kreditiranje. Finansijska sredstva Zajedničkog fonda za grant sredstva su namijenjena projektima koji su podržani kreditima partnerskih međunarodnih finansijskih institucija u prioritetnim oblastima infrastrukture i ostalim oblastima koje podržavaju socio-ekonomski razvoj.

Do danas je WBIF podržao ukupno 162 strateška investicijska projekta koja će doprinijeti ekonomskoj konkurentnosti, rastu i kreiranju radnih mjesta kroz 842 milliona eura u bespovratnim grantovima što odgovara iznosu od 5.4 milijarde eura potpisanih zajmova.

Koja je svrha grant sredstava?

Bitno je istaći da su grant sredstva bespovratna sredstva i njihova svrha je da se podrže aktivnosti finansirane kreditima partnerskih međunarodnih finansijskih institucija.  Aplicirati mogu javni i privatni subjekti ili subjekti sa mješovitim javnim i privatnim kapitalom, zaduženi za pružanje javnih usluga, njihovo upravljanje, ugovaranje i izgradnju. Pošto je izgradnja autoceste na Koridoru Vc infrastrukturni, strateški i projekat od međunarodnog značaja, te pošto se za njenu izgradnju koriste kreditna sredstva EBRD-a i EIB-a, JP Autoceste FBiH je u prilici da aplicira za grant sredstva prema projektima koje finansiraju navedene banke.

Kako se aplicira za grant? 

Grantovi WBIF-a se odobravaju i nadzire ih upravni odbor dok se pripremaju i nadzire ih grupa projektnih finansijera, a tehnička i logistička podrška je osigurana od strane sekretarijata WBIF-a.

Proces apliciranja za WBIF grant traje otprilike 24 sedmice od dana objave poziva i može se objasniti u slijedećih sedam koraka:

1. Poziv za dostavu aplikacija
2. Pripremanje i predaja aplikacija
3. Potvrda vodeće međunarodne finansijske institucija koja kreditira projekat
4. Pregledavanje od strane Evropske komisije
5. Procjena od strane vodeće međunarodne finansijske institucije
6. Pregled od strane grupe projektnih finansijera
7. Odobrenje upravnog odbora

Upravni odbor Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (koji čine predstavnici Evropske komisije, međunarodnih finansijskih institucija i država članica koje su usmjerile grant sredstva u WBIF) odlučuje o projektima koji će dobiti grant podršku. Grant aplikacije svih država korisnica Investicijskog okvira za Zapadni Balkan mogu biti predložene putem državnog IPA koordinatora (NIPAC-a) ili putem partnerskih međunarodnih finansijskih institucija, a uz saglasnost NIPAC-a.

Nakon odobrenja upravnog odbora finansijska institucija koja daje grant priprema nacrt sporazuma o grantu i taj ugovor kao i ugovor o zajmu je međunarodni ugovor i prolazi cjelokupnu proceduru odobravanja, potpisivanja i ratifikacije  koja je propisana zakonima o dugu i zaduživanju na nivou BiH i FBiH.

Razlika između investicijskih i grantova tehničke pomoći je da kod grantova tehničke pomoći JP Autoceste FBiH realizaciju granta dobivaju u vidu gotovog projekta ili obezbijeđenog nadzora za građenje.

Koliko ukupno je do sada JP Autoceste FBiH dobilo grant sredstava za izgradnju, a koliko za tehničku pomoć, i za koje projekte?

Do sada je službeno odobreno ukupno 302.165.813 eura bespovratnih sredstava za izgradnju Koridora Vc u Federaciji kroz 13 aplikacija. Jedan od grantova je realiziran u većem dijelu, dok su ostali grantovi u različitim fazama administrativne procedure koja prethodi operativnosti grant sredstava.

Pregled WBIF Investicijskih grantova zaključno sa 30.06.2023. godine.

Dionica Odobrenje Granta od strane WBIF SC IFI Iznos Granta EUR Status Sporazuma
Svilaj – Odžak Decembar 2015 EIB 19.600.000 Sredstva granta su povučena u iznosu od 14 milijuna EUR za investicijski dio. Očekuje se povlačenje TA komponente granta u toku 2023. godini.
Putnikovo brdo – Medakovo Decembar 2019 EBRD 16.550.000 Sporazum o investicijskom grantu je usuglašen. Potpis očekuje se nakon što Predsjedništvo BIH imenuje ovlaštenog potpisnika.

U februaru 2023. godine Vijeće ministara BiH utvrdilo prijedlog Ugovora o investicijskom grantu koje će dostaviti Predsjedništvu BiH na potpis.

Predsjedništvo BiH u aprilu 2023. godine donijelo odluku o prihvatanju Ugovor o grantu..

Sporazum o grantu tehničke pomoći biti će potpisan direktno između kreditora i JP Autoceste.

Medakovo – Ozimice Februar 2022 EIB 79.000.000 Aplikacija odobrena u 2022.godini, kreditor će u narednom periodu dostaviti nacrt Sporazuma o grantu.
Poprikuše – Nemila Decembar 2019 EBRD 41.170.000 Sporazum o investicijskom grantu u iznosu od 36,07 mil. EUR  potpisan u aprilu 2022 godini. Parlamentarna skupština BiH donijela Odluku o davanju suglasnosti za ratifikaciju u julu 2022. godine. Vlada FBiH u septembru 2022.god. donijela Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje investicijskog granta. Postupak ratifikacije će biti okončan nakon donošenja Odluke od strane Predsjedništva BiH. Podugovor o grantu potpisan u decembru 2022. godine.

Sporazum o grantu tehničke pomoći u iznosu od 5,05 mil Eura je potpisan između EBRD-a i JP Autoceste 02. augusta 2021. godine. EBRD je u februaru 2022. godine refundirao sredstva za TA komponentu i nastavio s direktnim plaćanjem troškova usluga nadzora.

Tunel Zenica – Donja Gračanica Jun 2018 EBRD 12.060.000 Sporazum o investicijskom grantu u iznosu od 9,2 milijuna eura je potpisan u martu 2021. Predsjedništvo BiH je u julu 2021.godine donijelo je Odluku o ratifikaciji, a u istom mjesecu je potpisan i Sporazum o pod-grantu. U martu 2022. godine zaprimljena je obavijest banke o efikasnosti Ugovora o grantu nakon čega je EBRD izvršio refundaciju vlastitih sredstava JPAC i nastavio s plaćanjem troškova radova.

Sporazum o grantu tehničke pomoći u iznosu od 2.80 mil. Eura je potpisan između EBRD-a i JP Autoceste 02. augusta 2021. godine. EBRD je izvršio refundaciju sredstava za TA komponentu u februaru 2022. godine i nastavio s plaćanjem troškova.

Ponirak – Vraca (Tunel Zenica) Jun 2018 EIB 19.000.000 Sporazum o investicijskom grantu je potpisan decembru 2019. god. Odluka o ratifikaciji je objavljena u oktobru 2020. godine. Vlada FBIH prihvatila je Sporazum o grantu. Supsidijarni sporazum i Sporazum o podgrantu su potpisani u decembru 2020. godine.

Prva tranša granta u iznosu od 5 milijuna EUR je povučena u junu 2022. godine.

Druga tranša granta povučena u iznosu od 7.22 milijuna EUR u januaru 2023. godine.

Tarčin – ulaz u Tunel Ivan (Lot 1) Decembar 2018 EIB 11.780.000 Sporazum o investicijskom grantu je potpisan 29.07.2020. godine, a  Odluka o ratifikaciji objavljena je u februaru 2021. godine. Vlada FBIH je prihvatila Sporazum o grantu. Supsidijarni sporazum i Sporazum o podgrantu su potpisani u februaru 2021. godine. Pismo odricanja potpisano u augustu 2022. god.

Prva tranša granta povučena u martu 2023. godine u iznosu od 10.6 milijuna EUR. Povlačenje preostale tranše br. 2 očekuje se u trećem kvartalu 2023. godine.

Tunel Ivan (Lot 2) Decembar 2018 EBRD 11.480.000 Sporazum o investicijskom grantu je potpisan u aprilu 2022.godine i upućen je u proceduru ratifikacije. Parlamentarna skupština BiH donijela Odluku o davanju suglasnosti za ratifikaciju u julu 2022. godine. Vlada FBiH u septembru 2022. godine donijela je Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje granta. Postupak ratifikacije će biti okončan nakon donošenja Odluke od strane Predsjedništva BiH.

Sporazum o grantu tehničke pomoći u iznosu od 2,25 mil EUR-a je potpisan između EBRD-a i JP Autoceste 02. augusta 2021. godine. EBRD u februaru 2022. godine refundirao sredstva za TA komponentu. Direktno plaćanje aplikacija nadzora je u toku.

Tunel Prenj Jun 2022 EBRD 3.500.000 Grant tehničke pomoći je odobren u junu 2022. godine za troškove usluga tehničke pomoći Jedinici za implementaciju projekta. Sporazum o grantu tehničke pomoći će biti potpisan direktno s kreditorom.
Mostar jug – Tunel Kvanj Februar 2022 EBRD 30.330.000 Grant aplikacija je službeno odobrena u 2022.godini. Kreditor će u narednom periodu dostaviti nacrt Sporazuma o grantu.
Tunel Kvanj – Buna Novembar 2020/ Februar 2022 EIB 43.800.000 Odobrene su dvije aplikacije: prvih 20% u 2020. godini, a dodatnih 20% u Šestom pozivu u 2022. godini. Kreditor će u narednom periodu dostaviti nacrt Sporazuma o grantu.
Buna – Počitelj Decembar 2018 EBRD 8.780.000 Sporazum o investicijskom grantu u iznosu od 6,2 milijuna eura je potpisan u martu 2021.god. Predsjedništvo BiH je 15. juna 2021. godine donijelo Odluku o ratifikaciji. Sporazum o pod-grantu je potpisan u august 2021. godine. U martu 2022. godine zaprimljena je obavijest banke o efikasnosti Ugovora o grantu. EBRD je u maju 2022. godine izvršio refundaciju sredstava i nastavio plaćanje radova iz granta.

Sporazum o grantu tehničke pomoći u iznosu od 2,52 mil. Eura potpisan je između EBRD-a i JP Autoceste u augustu 2021. godine. EBRD je izvršio refundaciju sredstava za TA komponentu u martu 2022.godine i nastavio plaćanje radova iz granta.

Počitelj – Zvirovići Jun 2018 EIB 5.000.000 Sporazum o grantu TA između EIB-a i MFiT i JPAC potpisan u novembru 2021. godine. Vlada FBiH u februaru 2022. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti za prihvatanje granta. Predsjedništvo BiH je donijelo odluku o ratifikaciji Sporazuma o grantu u martu 2022. godine.

Povlačenje prve tranše granta se očekuje u prvom kvartalu 2023.godine.

Osim investicijskih grantova, WBIF je za određene projekte na Koridoru Vc odobrio grantove tehničke pomoći koji će biti implementirani putem IPF-a (Infrastructure Project Facility). Kao rezultat ovih grantova JP Autoceste će dobiti studijsku i projektnu dokumentaciju.

Detalji o grantovima tehničke pomoći su dati u tabeli ispod.

Dionica IFI Vrijednost Implementator Granta Status
Ivan – Ovčari EIB 5.366.400 IPF9 IPF9 je zadužen za izradu projektne dokumentacije i to: Feasibility studije, Studije uticaja na okoliš, Idejnog projekta, Glavnog projekta i revizije glavnog projekta. Izrada studijske dokumentacije počela je u januaru 2021.Završen je idejni projekt, u toku je izrada glavnog projekta. Rok za završetak glavnog projekta Q1 2024. godine.
Ovčari

ulaz u Tunel Prenj

EBRD 4.753.082 IPF8 2 WBIF granta se realizuju zajedno u dvije komponente.

Komponenta 1 obuhvata gap analizu, Studiju utjecaja na okoliš i paket okolišnih i socijalnih dokumenata u skladu sa standardima EBRD-a. Početak izrade studija je bio u junu 2020. Izrada dokumentacije je u toku. Završen je idejni projekt, u toku je izrada glavnog projekta.

 

Komponenta 2 obuhvata glavni projekt i tendersku dokumentaciju, završetak Glavnog projekta očekuje se krajem 2023. Tender će biti pokrenut po završetku Glavnog projekta.

 

Izlaz iz Tunela Prenj 

Mostar Sjever

EBRD 4.973.412 IPF8

Šta je potrebno da bi aplikacija uspjela? 

Da bi aplikacija bila usvojena mora biti usklađena sa osnovnim ciljevima WBIF-a: da je usmjerena ka rješavanju značajnih infrastrukturnih investicijskih potreba Zapadnog Balkana i da doprinosi procesu pristupanja EU zemlji korisnici.

Kao općeniti princip, aplikacije za WBIF TA i investicijske grantove moraju biti tačne i detaljne i također treba da pokažu zašto su bespovratna sredstva ključna za realizaciju projekta. Aplikacije se uvijek vezuju uz sredstva kredita u maksimalnom iznosu do 20% vrijednosti investicije.

Pored gore navedenog aplikacija mora poštovati dva veoma važna principa: princip dodane vrijednosti i poluge. Dodana vrijednost podrške bespovratnih sredstava definirana je kao pozitivni rezultati koje bespovratna sredstva EU postižu iznad onoga što bi se moglo postići bez njih. Poluga: svaki grant treba imati za cilj da mobilizira dodatna sredstva za ukupnu investiciju koja premašuje veličinu inicijalne potpore.

Da li JP Autoceste FBiH kad dobije sredstva dostavlja izvještaje o napretku projekta (utrošku sredstava) i kome? 

JP Autoceste FBiH u skladu sa ugovorima o kreditu kao i ugovorima o grantu je dužano dostavljati kvartalne, polugodišnje i godišnje izvještaje o napretku projekta za predmetne dionice finansijskoj međunarodnoj instituciji sa kojom je zaključen ugovor o finansiranju ili ugovor o grantu.

Autocesta na Koridoru Vc dionica Svilaj – Odžak, u dužini od 10,7 kilometara, od 30. septembra 2021. godine je puštena u promet, nakon što su se stekli uvjeti za  otvaranje mosta na rijeci Savi i graničnog prijelaza Svilaj.

Ova dionica je strateški važna ne samo za poboljšanje cestovne infrastrukture nego i za regionalnu saradnju i bolju komunikaciju s Evropskom unijom.

Izgradnja ove dionice koštala je 69,2 miliona eura sa PDV-om, a radovi su finansirani iz kredita Evropske investicione banke (EIB) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), grant i vlastitih sredstva JP Autoceste FBiH.

Projekat je sufinasirala Evropska unija bespovratnim sredstvima u visini od 17,4 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Radovi na ovoj dionici započeli su u septembru 2013., a izgradnja je bila podijeljena u dvije faze zbog uslovljenosti od završetka izgradnje mosta preko rijeke Save kao i graničnog prelaza Svilaj.

Radove su izvodili austrijski Strabag i bh. kompanije Euro-asfalt i ŽGP, dok je konsultant bio Aecom Inocsa S.L.U. iz Španije.

Na dionici od značajnih objekata nalaze se četiri natputnjaka, tri potputnjaka, tri prolaza za divljač, dvije petlje, odmorište, čeono naplatno mjesto i dva mosta.

 

 

 

 

 

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Putnikovo Brdo – Medakovo, potpisan je 11. studenoga/novembra 2022. godine.

Izvođač radova je Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši IRD Engineering S.r.l. (Italija).

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 167,062,555.93 eura sa PDV-om, s rokom završetka izgradnje od 24 mjeseca.

Izgradnja ove dionice će se finansirati sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), te bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

TEHNIČKI OPIS

Na dionici Putnkovo Brdo – Medakovo će se graditi sljedeći objekti: šest mostova, jedan cut&cover tunel, pet potputnjaka, jedan natputnjak, sedam hidrotehničkih objekata, dvije petlje, čeono naplatno mjesto, te jedan centar za održavanje i kontrolu prometa na autocesti. Također, dio projekta je i regulacija rijeke Usore u dužini potrebnoj za izvođenje predmetne dionice autoceste na Koridoru Vc, regulacija rijeke Tešanjke, izmještanje postojeće magistralne ceste M-4, dužine 8,5 kilometara te rekonstrukcija lokalnih cesta.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.06.2023.

Glavne aktivnosti izvedene u ovom periodu su sljedeće:
– Čišćenje i krčenje
– Zemljani radovi, izrada pristupnih puteva
– Radovi na tunelu / “cut and cover” (radovi na portalima)
– Konstrukcije (bušenje šipova, betoniranje stubova, itd.)
– Regulacija rijeka Tešanjka i Usora.

Vizualizacija dionice Putnikovo Brdo – Medakovo

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Poprikuše – Nemila, potpisan je 16. studenoga/novembra 2020. godine.

Izvođač radova je Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S (Turska).

Nadzor nad izvođenjem radova vrši IRD Engineering S.r.l. (Italija).

Vrijednost Ugovora za izgradnju dionice Poprikuše – Nemila je 208.059.247,42 eura sa PDV-om, odnosno 177.828.416,60 eura bez PDV-a. Izgradnja ove dionice se finansira sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 70 milijuna eura, Europske investicijske banke (EIB) u visini od 90 milijuna eura te bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 41,1 milijun eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Predviđeni rok izgradnje je 42 mjeseca odnosno maj 2024. godine.

 

TEHNIČKI OPIS

Dionica Poprikuše – Nemila, ukupne dužine 5,5 km kilometara, gradi se prema ugovoru „design and build” (projektiraj i izgradi – žuti FIDIC).

Početak dionice je u neposrednoj blizini naselja Poprikuše, južno od grada Žepča. Na predmetnoj dionici od značajnijih objekata projektovan je tunel Golubinja (L=3659 m), mostovi Golubinja 1 (L=423,5/476,5 m) i Bosna (L=196/204 m) te vijadukti Golubinja 2 (L=138/138 m) i Kovanići (L=116/129 m). Dionici pripada i petlja poprikuše kao i Centar za kontrolu prometa.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.06.2023. 

Tunel Golubinja: Iskop i primarna podgrada, izrada podnožnog svoda, temelja i sekundarne obloge, hidroizolacija i
odvodnja stijenske vode, odvodnja vode sa kolovoza unutar tunela.
Trasa autoceste: Zemljani radovi, izrada nasipa, radovi na iskopima.
Naplatne rampe: Izrada nasipa
Most Golubinja 1: Izrada New Jersey ograde
Vijadukt Golubinja 2: Izrada New Jersey ograde
Most Bosna 1: Izrada prelazne ploče
Nadvožnjak Kovanići: Izrada prelazne ploče
Naplatna Stanica: Izrada donje ploče, zidanje pregradnih zidova
Centar za kontrolu prometa: Izrada temelja i donje ploče.

https://www.youtube.com/watch?v=OL-0r1PYgIo

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), poddionica Ponirak – Vraca potpisan je 01. augusta 2019. godine.

Izvođač radova je Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo (BiH).

Nadzor nad izvođenjem radova vrši PROYAPI Engineering and Consulting INC. Balgat Ankara (Turska).

Vrijednost Ugovora za izgradnju poddionice Ponirak – Vraca je 59.408.825,00 eura bez uključenog PDV-a, a sredstva su osigurana putem Evropske investicijske banke (EIB) u visini od 50 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 19 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Predviđeni rok izgradnje je 30 mjeseci odnosno april 2022. godine.

 

TEHNIČKI OPIS:

Trasa autoceste poddionica Ponirak – Vraca je dio dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica) koja se na sjeveru nastavlja na poddionicu Vranduk – Ponirak i na jugu na poddionicu Tunel Zenica – Donja Gračanica.

Ukupna dužina dionice je 2,65 km, a glavni objekt na ovoj dionici je Tunel Zenica koji čini preko 90% trase autoceste i
sastoji se od dvije cijevi (desna cijev dužine 2420 m, a lijeva cijev dužine 2475 m). Predviđena metoda iskopa je NATM
(Nova austrijska tunelska metoda) koja je jako pogodna s obzirom na očekivane promjene geoloških i geotehničkih
uslova.

Predviđena metoda iskopa je NATM (Nova austrijska tunelska metoda) koja je jako pogodna s obzirom na očekivane promjene geoloških i geotehničkih uslova.U 2020.godini urađena je izmjena i dopuna glavnog projekta na osnovu kojeg će biti podnesen zahtjev za izmjenu građevinske dozvole što će rezultirati izmjenom tehničkog opisa odnosno promjenom dužine tunela na 3.300 metara.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.06.2023.

U izvještajnom periodu od 01. Aprila do 30. Juna 2023 godine, izvođač radova je nastavio ranije aktivnosti iz prethodnog perioda. Radove na izradi ivičnjaka, slojevima kolovozne konstrukcije, hidrantske mreže, sekundarne obloge i kolovozne konstrukcije u poprečnim vezama. Izvođač je započeo radove na izradi potputnjaka na sjevernom portalu, kolektivni radovi na sekundarnoj oblozi kao i radovi na zatrpavanju i konačnom uređenju portala.

 

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc dionica Donja Gračanica (Zenica sjever) – tunel Zenica potpisan je 08. novembar 2018. godine.

Izvođač radova je Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Turska).

Nadzor vrši konzorcij Technital S.p.A. (Italija) i TZI Inženjering d.o.o. (BiH).

Vrijednost Ugovora za izgradnju dionice Donja Gračanica – Zenica sjever – tunel Zenica je 67.360.069,25 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana putem Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 12 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Rok za završetak radova je 30 mjeseci, odnosno maj 2021. godine.

TEHNIČKI OPIS:

Dionica Donja Gračanica (Zenica sjever) – tunel Zenica nastavlja se na dionicu Klopče – tunel Pečuj i predstavlja treći lot tzv. zeničke obilaznice. Poddionice je duga 4 kilometra. Izgradnja ove dionice će se sprovesti prema ugovoru “design and build” (projektuj i izgradi – žuti FIDIC). Osim otvorenog dijela trase gradit će se vijadukt Donja Gračanica, (L=400 m), tunel Hum (L=420 m), dva kraća vijadukta na području naselja Hece i tunel Vraca (L=350 m). U sklopu ove dionice gradit će se i petlja Zenica sjever sa naplatnim mjestom, kao i saobraćajnice tzv. „sjevernog spoja“ koje trebaju da povežu autocestu Koridora Vc sa gradom Zenica i magistralnom cestom M-17.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.06.2023.

Obzirom da je ugovor u fazi otklanjanja nedostataka (DNP), nije bilo značajnijih radova.

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Tarčin – Konjic, poddionica Tarčin – Ivan, LOT 1, Tarčin – ulaz u tunel Ivan potpisan je 24. kolovoza/augusta 2020. godine.

Izvođač radova je konzorcij koji čine Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo (BiH) i Granit AD Skopje (Sjeverna Makedonija).

Nadzor nad izgradnjom vrši Institut IGH, d.d. Zagreb (Hrvatska).

Vrijednost Ugovora za izgradnju poddionice Tarčin – ulaz u tunel Ivan je 77.903.313,84 eura, odnosno 66.584.028,92 eura bez PDV-a i finansirase sredstvima osiguranima kod Europske investicijske banke (EIB)  i bespovratnim grant sredstvima odobrenim od strane WBIF (sredstva EU) u visini od 11,7 milijuna eura.

Predviđeni rok izgradnje je 20 mjeseci odnosno mart 2022. godine.

TEHNIČKI OPIS DIONICE:

Dužina LOT 1, Tarčin – ulaz u tunel Ivan, je 4,9 km. Početak ove poddionice je na kraju dionice Lepenica – Tarčin, odmah poslije petlje Tarčin. U prvom dijelu predmetne autoceste, na mjestu uklapanja u prethodnu dionicu pa sve do početka mosta M1 – Raštelica 1 (L=518 m), u dužini od 1200 m trasa je u dosta visokim nasipima i armiranoj zemlji.

Nakon ovog sektora trasa prelazi mostom Raštelica 1 na suprotnu padinu. Most prelazi preko magistralne ceste M17 i rijeke Kalašnice. Most ima 13 raspona.  Zbog ograničenog prostora predviđeno je odmorište tipa 1 (odmaralište bez uslužnih objekata).  Nakon lijevog odmorišta lociran je most M2 – Raštalica 2 (L=589 m), koji premoštava magistralnu cestu i širu dolinu, tako da ovaj most ima 19 raspona. Bitno je napomenuti da je na ovom mjestu magistralna cesta u usponu, sa tri trake (traka za spora vozila).  Desno odmorište zajedno sa uključnim i isključnim rampama locirano je na prostoru skoro od mosta M2 pa sve do ulaska u tunel Ivan.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.06.2023. 

Radovi su završeni 15.09.2022. godine. Radovi na trasi autoputa su kompletirani i radi se na otklanjanju nedostataka. Također uporedno se vrše aktivnosti na provođenju radova iz sporazuma o prijateljskom okruženju sa lokalnom zajednicom.

 

 

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc dionica Tarčin – Konjic, poddionica Tarčin – Ivan, LOT 2, tunel Ivan potpisan je 28. oktobra 2019. godine.

Izvođač radova je Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo (BiH).

Nadzor nad izgradnjom vrši IRD Enigineering S.r.l. iz Italije.

Vrijednost Ugovora za izgradnju tunela Ivan je 57.628.570,37 eura bez PDV-a, a sredstva su osigurana putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 50 milijuna eura  i bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 11,4 milijuna eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Predviđeni rok izgradnje je 30 mjeseci odnosno maj 2022. godine.

TEHNIČKI OPIS:

Tunel Ivan je dvocijevni tunel sa po dvije trake i proći će kroz planinski prijelaz Ivan Sedlo. Ukupna dužina desne tunelske cijevi je 1721,50 m, dok je lijeva tunelska cijev duga 1761,50 m i bit će pozicionirane ispod postojećeg tunela Ivan na magistralnoj cesti M-17. Nadmorska visina na ovoj lokaciji je u rasponu od 500 do 1020 m, a maksimalna visina nadsloja iznad tunelske konstrukcije iznosi oko 200 m. Tunel je projektiran  da se izvodi po Novoj Austrijskoj Tunelskoj Metodi (NATM). Po izlasku iz tunela trasa autoceste se privremenom prometnicom spaja sa magistralnom cestom M-17, koja označava kraj ove dionice. Privremena spojna cesta je dvosmjerna cesta sa po jednom trakom, duga je oko 700 m. Spojna cesta počinje od buduće kružne raskrsnice na magistralnoj cesti M-17 i dalje se penje preko postojećeg potoka, mostom dužine 15 m, do platoa bočnog naplatnog mjesta Bradina.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.06.2023. 

Radovi su završeni 15.09.2022. godine. U toku izvještajnog perioda izvođač radova obavljao je aktivnosti na otklanjanju nedostataka. Također uporedno se vrše aktivnosti na provođenju radova iz sporazuma o prijateljskom okruženju sa lokalnom zajednicom.

https://www.youtube.com/watch?v=La-ZsPzr8Ck

Ugovor o izgradnji poddionice Buna – Počitelj potpisan je 18. maja 2018. godine.

Izvođač radova je Hering d.d. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina.

Nadzor nad gradnjom vrši kompanija Aecom S.L.U.  iz Španije.

Vrijednost Ugovora za izgradnju je 25.692.383,53 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana putem Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 8,7 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Rok za završetak radova je 18 mjeseci.

TEHNIČKI OPIS:

Poddionica Buna – Počitelj je duga 7,2 km i dio je dionice autoceste na Koridoru Vc Mostar jug – Počitelj. Poddionica je locirana na geološki izuzetno povoljnom, relativno ravnom terenu. Počinje na oko 4 km južno od sela Hodbina. Trasa autoceste je položena tako da ne presjeca gušće naseljena područja, nego prolazi iznad kanjona rijeke Neretve u blizini nekoliko naseljenih mjesta i završava neposredno ispred petlje Počitelj. Trasa uključuje dva natputnjaka, jedan podputnjak i dva prolaza za životinje, kao i izgradnju dvostranog odmorišta Rotimski potok.

Propisno upravljanje u cilju zaštite okoliša bit će usmjereno na prikupljanje i tretman sanitarnih otpadnih voda, pred-tretman oborinskih voda sa parkinga, održavanje uljnih separatora kao i upravljanje komunalnim otpadom.

Trasa ne prolazi kroz nijedno zaštićeno područje prirode niti kulturno-historijskog nasljeđa, dok je vlažno stanište Hutovo Blato (Ramsarsko područje i IBA područje) udaljeno oko 8 km južno.

Prilikom izgradnje ove dionice predviđeno je i izmještanje pet visokonaponskih dalekovoda.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.06.2023.

Obzirom da je ugovor u fazi otklanjanja nedostataka (DNP), nije bilo značajnijih radova.

 

Ugovor o izgradnji poddionice Počitelj – Zvirovići potpisan je 20.06.2019. godine.

LOT 1 obuhvata trasu autoceste od početne stacionaže do mosta Počitelj i od mosta Počitelj do Petlje Zvirovići. Veliki most Počitelj nije sastavni dio ovog lota. Izvođač radova je China State Construction Engineering Corporation Limited (Kina), a vrijednost ugovora iznosi 56.522.840,50 eura bez PDV-a.

Izvođač radova za LOT 2 (Most Počitelj) je konzorcij koji čine Azvirt Limited Liability Company (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Limited (Kina) i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd. (Kina), a ukupna vrijednost radova za izgradnju mosta Počitelj je 28.114.889,53 eura bez PDV-a.

Nadzor nad gradnjom za oba lota vrši kompanija IRD Engineering S.R.L. (Italija).

Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići financira se iz sredstava osiguranih u okviru ugovora o zajmu sklopljenog sa Europskom investicijskom bankom (EIB) u visini od 100 miliona eura  i bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 5 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Predviđeni rok izgradnje za LOT 1 je 24 mjeseca, a za LOT 2 30 mjeseci.

 

TEHNIČKI OPIS:

Poddionica Počitelj – Zvirovići je dio dionice Počitelj – Bijača. Duga je 11,07 kilometara i podijeljena je na dva LOT-a.

U LOT-u 1 su značajni objekti: petlja Počitelj sa naplatnim mjestom i pristupnim prometnicama, tunel Počitelj (L=1.200 m), tri vijadukta ukupne dužine 250 m, i otvorena trasa.

LOT 2 je Most Počitelj dužine 980 m. Most Počitelj je kontinurani prednapeti armiranobetonski most sandučastog poprečnog presjeka, građen tehnologijom slobodne konzolne gradnje. Stubovi mosta su visoki 92,97,92,91,88 i 66 m.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU  ZAKLJUČNO SA 30.06.2023. 

LOT 1

Glavna trasa I ostale prometnice(Sekcija 1 I Sekcija 2; Priprema posteljice; Izrada tampona i cementne stabilizacije I asfalterski radovi na sekciji 1 i sekciji 2; Zaštita pokosa sa žičanom mrežom, Zaštita pokosa sidrima I torkret betonom km 2+400-km 3+425; Ugradnja Zaštitne žičane ograda; Ugradnja jednostrane zaštitne ograde Sekcija 1 I Sekcija 2, Kolektor centralne odvodnje na sekciji 1 i 2,izrada upojnih polja vanjske odvodnje, radovi na sistemu vodozaštite; Izrada rigola I kanala vanjske odvodnje, izrada temelja portala, montaža portala, temelji prometnih znakova, TK I SN instalacije, izrada potpornih zidova- armirani nasip;
Priključna cesta sa Autoputa na na Magistralnu cestu M17 i M6:radovi na iskopu, posteljici; tampon, ugradnji ivičnjaka, vanjska I unutarnja odvodnja, asfalterski radovi , izrada temelja saobraćajne signalizacije,I potporni zidovi; Lokalne I neklasificirane ceste, zemljani radovi, priprema posteljice, izrada tampona, asfalterski radovi I ugradnja odbojne
ograde lokalnih cesta Sekcija 1 I Sekcija 2, Izrada temelja za zaštitu od buke, ugradnja apsorbirajućih elemenata za zastitu od buke, izrada zida od gabiona za zaštitu od buke Sekcija 1 I Sekcija 2.
Radovi u Tunelu Počitelj- ispitivanje hidrantske mreže u tunelu Počitelj, Izrada rezervoara za vodu za hidrantsku mrežu- radovi na vanjskoj izolaciji rezervoara, radovi na ugradnji vrata SOS niše i vrata elektro niša, radovina ugradnji INOX nosača u tunelu ;
Radovi na objektima:

Most M2 – Iskop temelja, izrada temelja i tijela upornjaka, izrada skele i oplate rasponske konstrukcije, ugradnja armature rasponske konstrukcije, izrada potpornih zidova;

Most M3 – Izrada skele i oplate rasponske konstrukcije, ugradnja armature i betona rasponske konstrukcije, izrada potpornih zidova;

Most M4 – Izrada hidroizolacije i asfalta;

Naplatno mjesto Počitelj – Radovi na montaži čelične nadstrešnice, postavljanje kućica naplate, Naplatno mjesto Međugorje – postavljanje kućica naplate,Propusti- Izrada cijevastih i pločastih propusta između km 4+404 do km 5+250; IRI Počitelj: zasipanje tunela Počitelj (Cut &Cover), Iskop i nasip na IRI Počitelj, Izrada bočnih temelja portala, izrada podrigolne drenaže, Ugradnja Zaštitne žičane ograde.

LOT 2

Temelji stubova S1, S2, S3, S4, S5 i S6 završeni;

Stubovi – S1, S2, S3, S4, S5 i S6 – završeni;

Rasponska konstrukcija S1-S2-S3-S4-S5-S6 završena;

Segment 0 – izrada skele i oplate, betoniranje segmenta – 100%;

Segment 7 – izrada skele i oplate, betoniranje segmenta – 100%;

Upornjak U2 – Izrada temelja i tijela zida – 100%.