Na osnovu čl. 23. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine FBiH“ broj 70/07), te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji („Službene novine FBiH“ broj 36/10, 25/12 i 34/16), a u vezi sa članom 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98 i 48/99), JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar objavljuje:

JAVNI OGLAS

radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

Odlukom Vlade FBiH o dopuni odluke utvrđivanju javnog interesa V broj: 242/2022 od 24.02.2022.god utvrđen je javni interes za izgradnju dijela Sarajevske obilaznice dionice LOT 3 Butile – Vlakovo –  Mostarsko raskrižje na Koridoru Vc.

JP Autoceste FBiH  d.o.o. Mostar pristupa realizaciji projekta izgradnje dionice LOT 3 Butile – Vlakovo –  Mostarsko raskrižje na Koridoru Vc, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nakretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH („Sl. Novine F BiH“ broj 70/07 i 36/10, 25/12 i 34/16).

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na području:

-Općina Ilidža k.o. Vlakovo

-Općina Ilidža k.o. Blažuj

radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu izgradnje dionice LOT 3 Butile – Vlakovo –  Mostarsko raskrižje, na Koridoru Vc.

Svi zainteresirani vlasnici čije nekretnine se nalaze na području Općine Ilidža,  k.o. Vlakovo i k.o. Blažuj nakon objave ovog oglasa mogu doći u prostorije JP Autoceste FBiH u ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19. u Sarajevu svakim radnim danom u periodu od 07 i 15 do 15:45 sati.

Ukoliko se vlasnici nekretnina navedene katastarske općina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje sticanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim organom uprave.

Sve potrebne informacije povodom objavljenog oglasa mogu se dobiti u prostorijama JP Autoceste FBiH u ul. Hamdije Kreševljakovića br.19. u Sarajevu kao i na kontakt tel. broj 033/277-961, fax 277-901, kontakt osoba Sanela Hadžiosmanović, dipl. pravnik.

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.