Na osnovu člana 36. Zakona o tržištu vrijednosnih papira F BiH ( “Službene novine Federacije BiH” br: 85/05, 109/12, 86/15 i 25/17) društvo JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar objavljuje:

Javni poziv za upis i uplatu III (treće) emisije obveznica

javnom ponudom putem Sarajevske berze / burze vrijednosnih papira

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da učestvuju u javnoj ponudi emisije obveznica.

Skupštine društva JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar je na svojoj sjednici održanoj 20.10.2022. godine usvojila Odluku o trećoj emisiji obveznica javnom ponudom putem Sarajevske berze, broj 1.1.7119-1/22. Rješenjem Komisje za vrijednosne papire F BiH broj: 03/1-19-250/22 od 17.11.2022. godine, odobrena je III ( treća) emisija obveznica i Prospekt za treću emisjju obveznica po sljedećim uslovima:

 • Broj obveznica: 300.000;
 • Nominalna vrijednost: 100,00 KM;
 • Ukupna vrijednost emisije: 30.000.000,00 KM;
 • Dospijeće, visina kamate, način i rokovi isplate glavnice i kamate: Dospijeće emisije je 3 (tri) godina. Kamatna stopa je fiksna iznosi 3,5% na godišnjem nivou. Isplata kamate (kupona) će se vršiti polugodišnje i to 31.03 i 30.09.

Glavnica se isplaćuje jednokratno, po dospijeću.

Radi očuvanja relane vrijednosti novaca primjenjivaće se valutna klauzula u eurima po kursu 1KM= 0,5113 EUR.

 • Prodajna cijena ili način njenog utvrđivanja: Cijena po kojoj kupci upisuju i uplaćuju obveznice utvrđuje berza, po metodi preovlađujuće cijene u skladu sa Pravilnikom o javnim ponudama putem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira, s tim da će prodajni nalog biti unijet po cijeni 100,00 KM.
 • Vrijeme početka i završetka upisa i uplate: Upis traje od 22.12.2022. do 28.12.2022. godine;
 • Popis mjesta za upis i uplatu: Upis i uplata će se vršiti kod profesionalnih posrednika davanjem naloga za kupovinu vrijednosnog papira, a pod izvršenim upisom smatra se unošenje naloga u berzanski sistem trgovanja, ukoliko sistem primi takav nalog.
 • Kriterijum uspješnosti emisije: Emisija će se smatrati uspješnom ukoliko se u predviđenim rokovima upiše i uplati najmanje 60% ukupnog broja ponuđenih vrijednosnih papira.
 • Emitent zadržava pravo na odustajanje od javne ponude vrijednosnih papira prije isteka utvrđenog roka za njihov upis i uplatu.
 • Agent emisije : SEE Investment Solutions d.o.o. Sarajevo
 • Banka Depozitar: Raiffeisen bank d.d.Bosna i Hercegovina
 • Platni agent: Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo

Prospekt treće emisije obveznica besplatno je dostupan u prostorijama emitenta, na internet stranicama emitenta (www.jpautoceste.ba), Sarajevske berze (www.sase.ba) i agenta emisije (www.seeinvestments.ba).

Više informacija o trećoj emisiji obveznica JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar moguće je dobiti u prostorijama emitenta na adresi: Adema Buća 20, Mostar i Hamdije Kreševljakovića 19, Sarajevo, svakim radnim dano od 08:00 do 16:00 sati.

Kontakt osoba u JP Autoceste F BIH d.o.o. Mostar Mia Glamuzina, telefon: +38736512344, e-mail: g.mia@jpautoceste.ba; na SASE: Almir Mirica telefona: +38733251463, e-mail: almir.mirica@sase.ba; agent emisije: Sanja Jokić, telefon: +38733275652, e-mail: sanja.jokic@seeinvestments.ba.

Preuzmite prospekte na linkovima:

PROSPEKT  Javne ponude treće emisije obveznica društva JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

PROSPECTUS Public offers of the third issue of corporate bonds JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar