Federalno ministarstvo okoliša i turizma u saradnji sa investitorom JP Autoceste FBiH u skladu sa  čl. 70. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike grada Mostara i šire, cjelokupnu javnost i sve ostale zainteresirane subjekte na

 

JAVNU RASPRAVU

 o Studiji uticaja na okoliš

za projekat izgradnje dionice autoceste na koridoru Vc

Mostar sjever – Mostar jug

 

Javna rasprava će se održati u Gradskoj vijećnici u Mostaru,u  srijedu 16.02.2022. godine sa početkom u 11.00 sati.

Dnevni red:
1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).
2. Prezentacija Studije utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanata – ENOVA d.o.o. Sarajevo).
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 Sarajevo, soba 312/1 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba.

Primjedbe na Studiju mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 15 dana od dana održavanja javne rasprave na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.