Ugovor o izgradnji poddionice Klopče – Donja Gračanica potpisan je 09. maja 2016. godine.

Radove izvodi konzorcij Euro-asfalt i Strabag AG.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši JV Egis International & Ipsa Institut d.o.o.

Vrijednost ugovora je 107.879.289,94 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana putem međunarodnih finansijskih institucija OPEC fonda za međunarodni razvoj i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Rok za izvođenje radova je 30 mjeseci.

TEHNIČKI OPIS:

Ukupna dužina dionice Klopče – Donja Gračanica iznosi 5.8 km, a na njoj je smješteno nekoliko značajnih objekata: na prvom dijelu trase se nalaze dva vijadukta (Klopče, Klopačke Stijene) i jedan tunel (vještački tunel Klopče), dok je za drugu polovinu karakteristično da otvorene trase praktično i nema već je komponovana naizmjenično od ukupno tri vijadukta (Babina Rijeka, Pehare i Ričice) i dva brdska tunela (Ričice i Pečuj). U sklopu projekta je i cesta na desnoj obali rijeke Bosne sa kružnom raskrsnicom, spoj na M-17, most Drivuša i trasa na lijevoj obali rijeke Bosne sa kružnom raskrsnicom, spoj na R-445.

OPIS AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U PERIODU OD 01.04.2020. – 30.06.2020.

TRASA: Rad na izradi roštilja i ugradnja sidara Izrada potpornih panela i izrada nasipa Izrada centralne odvodnje Izrada armirane zemlje Izrada AB konstrucije tunela i zatrpavanje zemljanim materijalom

VIJADUKT KLOPAČKE STIJENE i VIJADUKT RIČICE: Izrada asfaltnih slojeva

VIJADUKT PEHARE I VIJADUKT BABINA RIJEKA Izvođenje zavšnih betonskih radova na potpornoj konstrukciji

TUNEL PEČUJ I TUNEL RIČICE Izvođenje elektroinstalaterskih radova i završnih radova

MOST DRIVUŠA Izrada završne betonske ploče i prelaznog nasipa

 

 

MART 2020.

 

JUNI 2019.