Arhiva – Javni pozivi

Održavanje software-skog dijela Sistema nadzora i upravljanja prometom na svim dionicama autoceste A1

Nabavka ugostiteljskih usluga

Usluge hotelskog smještaja

Usluge pretplate stručne literature/magazina i dnevne štampe

Zamjena oštećene prelazne naprave na mostu MO6, desna strana autoceste, dionica Podlugovi – Jošanica

SISTEMATSKI PREGLEDI

Pojašnjenje Poziva za dostavljanje zahtjeva za učešće/inicijalne ponude: “Održavanje software-skog dijela sistema naplate cestarine na svim dionicama autoceste A1”

IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE/INICIJALNE PONUDE – „Održavanje software-skog dijela sistema naplate cestarine na svim dionicama autoceste A1“

Održavanje software-skog dijela sistema naplate cestarine na svim dionicama autoceste A1

DODATNI RADOVI NA SANACIJI MOSTA M06, LIJEVA STRANA AUTOCESTE, DIONICA PODLUGOVI – JOŠANICA

ADVOKATSKE USLUGE – Advokatske usluge iz oblasti usaglašenosti ugovora sa pozitivno-pravnom regulativom u  BiH u oblasti privrede i naknade štete – Obavještenje

ADVOKATSKE USLUGE – Advokatske usluge iz oblasti usaglašenosti ugovora sa pozitivno-pravnom regulativom u  BiH u oblasti privrede i naknade štete – Obavještenje o obustavljanju postupka

ADVOKATSKE USLUGE – Advokatske usluge iz oblasti usaglašenosti ugovora sa pozitivno-pravnom regulativom u  BiH u oblasti privrede i naknade štete

Pojašnjenje tenderske dokumentacije za nabavku usluga “Usluge prevođenja”

USLUGE PREVOĐENJA – Poziv za dostavljanje ponude – odgovori na pitanje

IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA “USLUGE PREVOĐENJA”

USLUGE PREVOĐENJA

Pojašnjenje Poziva za dostavljanje ponude – Odgovori na postavljena pitanja u postupku dodjele ugovora za usluge iz Aneksa II. dio B Zakona: Fizička i tehnička zaštita ljudi i imovine, prijevoz i osiguranje novca za potrebe JPAC

REDOVNI PERIODIČNI LJEKARSKI PREGLED ZAPOSLENIKA KOJI SU RASPOREĐENI NA RADNA MJESTA SA POSEBNIM USLOVIMA RADA

FIZIČKA I TEHNIČKA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE, OSIGURANJE I PRIJEVOZ NOVCA ZA POTREBE JPAC (izmjene)

FIZIČKA I TEHNIČKA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE, OSIGURANJE I PRIJEVOZ NOVCA ZA POTREBE JPAC

NADZOR NAD DODATNIM RADOVIMA NA REHABILITACIJI REGIONALNE CESTE R425a NA DIONICI TROMEĐA – ZVIROVIĆI U DUŽINI OKO 5,8 km

NABAVKA UGOSTITELJSKIH USLUGA

DODATNE GEOISTRAŽNE USLUGE ZA DIONICU PUTNIKOVO BRDO – MEDAKOVO

USLUGE DEZINFEKCIJE OBJEKATA JP AUTOCESTE FBIH

NABAVKA NESTERILNIH NITRILNIH RUKAVICA

Dodatni radovi na rehabilitaciji regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa – Zvirovići  u dužini oko 5,8 km – tenderska dokumentacija

STRUČNO USAVRŠAVANJE, RAZNI SEMINARI I EDUKACIJE

DODATNI RADOVI NA SANACIJI KLIZIŠTA NA LOKALITETU TREŠEVINE

IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA “ADVOKATSKE USLUGE – ADVOKATSKE USLUGE IZ OBLASTI OPŠTEG POREZNOG SAVJETOVANJA TE OBLASTI INDIREKTNIH POREZA ODNOSNO PDV-A”

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU POSTUPKA: “ADVOKATSKE USLUGE – ADVOKATSKE USLUGE IZ OBLASTI OPŠTEG POREZNOG SAVJETOVANJA TE OBLASTI INDIREKTNIH POREZA ODNOSNO PDV-A”

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE – EDUKACIJA VIŠIH REFERENATA ZA UPRAVLJANJE I NADZOR AUTOCESTE

OBAVJEŠTENJE O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA: “ADVOKATSKE USLUGE – ADVOKATSKE USLUGE IZ OBLASTI OPŠTEG POREZNOG SAVJETOVANJA TE OBLASTI INDIREKTNIH POREZA ODNOSNO PDV-A”

IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA :”ADVOKATSKE USLUGE – ADVOKATSKE USLUGE IZ OBLASTI OPŠTEG POREZNG SAVJETOVANJA TE OBLASTI INDIREKTNIH POREZA ODNOSNO PDV-a

ADVOKATSKE USLUGE – ADVOKATSKE USLUGE IZ OBLASTI OPŠTEG POREZNOG SAVJETOVANJA TE OBLASTI INDIREKTNIH POREZA ODNOSNO PDV-a

NADZOR NAD DODATNIM RADOVIMA NA SANACIJI KLIZIŠTA NA LOKALITETU BAN BRDO

USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA ZA ZAPOSLENIKE JPAC

NABAVKA UGOSTITELJSKIH USLUGA

AŽURIRANJE I USKLAĐIVANJE POSTOJEĆEG GLAVNOG PROJEKTA PODDIONICE BRZE CESTE LAŠVA – NEVIĆ POLJE, LOTA-A 3 I LOTA-5 SA LOT-OM 4

DODATNI RADOVI NA SANACIJI KLIZIŠTA NA LOKALITETU BAN BRDO

ODGOVOR NA PITANJA POSTAVLJENA NA POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU DODJELE UGOVORA KOJI ZA PREDMET JAVNE NABAVKE IMA USLUGE IZ ANEKSA II. DIO B ZJN-a : “SISTEMATSKI PREGLEDI”

ADVOKATSKE USLUGE

SISTEMATSKI PREGLEDI

POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE / INICIJALNE PONUDE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA – “AŽURIRANJE POSTOJEĆEG GLAVNOG PROJEKTA PODDIONICE AUTOCESTE NA KORIDORU VC: TARČIN – TUNEL IVAN, SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA”

USLUGE PRETPLATE ZA STRUČNU LITERATURU/MAGAZINE I DNEVNU ŠTAMPU

POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE/INICIJALNE PONUDE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI – “ZAMJENA PRELAZNE NAPRAVE NA VIJADUKTU BOJNIK LIJEVA STRANA AUTOCESTE, km 66+800, DIONICA AUTOCESTE A1 BUTILA – SARAJEVO ZAPAD”