O nama

Puni naziv preduzeća: Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo s ograničenom odgovornošću Mostar

Skraćeni naziv: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Sjedište Mostar: Adema Buća 20, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 36 512 300
Faks: + 387 36 512 301
Operativni ured Sarajevo: Hamdije Kreševljakovića 1971000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 277 900
Faks: + 387 33 277 901
Web: www.jpautoceste.ba
E-mail: info@jpautoceste.ba

Identifikacijski broj: 4227691540005
PDV broj: 227691540005
Transakcijski račun:
Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo, glavna filijala Mostar 1610200062470038
UniCredit Bank 338-690-22964156-54
Depozitni račun: Federalna taksa za korištenje autoceste 1610200062470232; 338-690-22965654-22
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 1610200062470135; 338-690-22965645-49

Vlasnik: Federacija Bosne i Hercegovine

Članovi Uprave:

Denis Lasić – v.d. direktor

Kristijan Milas – v.d. izvršni direktor za ekonomsko – financijske poslove

Asmir Dževlan – v.d. izvršni direktor za projektiranje i građenje

Mirko Rogić – v.d.izvršni direktor za upravljanje i održavanje

Mirnesa Agić – v.d. izvršni direktor za opće, kadrovske i pravne poslove

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo s ograničenom odgovornošću Mostar registrovano je u Općinskom sudu u Mostaru, pod brojem: Tt-O-852/10, dana 28. 10. 2010. godine u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 12/10 i 16/10), Zakonom o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i Odlukom o statusnim pitanjima Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo s ograničenom odgovornošću Mostar, koju je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (Odluka V broj 593/10 od 1. 7. 2010. godine) na 149. sjednici održanoj 1. jula 2010. godine u Sarajevu.