Okolišno-društvena dokumentacija

Izgradnja većine dionica autoceste na Koridoru Vc je finansirana ili će se finansirati uz pomoć kreditnih aranžmana sa međunarodnim finansijskim institucijama, te je time JP Autoceste FBiH u obavezi pored nacionalnih zakona poštovati pravila i standarde međunarodnih finansijskih institucija koji su vođeni političkim ciljevima EU i njihovim načelima održivog razvoja, uključivanja javnosti i odgovornosti.

Provođenje ovih ciljeva i načela vrši se i nadzire kroz alate koji su propisani u Okolišnoj i socijalnoj politici EBRD-a (2019) te Okolišnim i socijalnim standardima EIB-a (2018), čiji ciljevi su jedinstveni: a to je promovisanje održivog i inkluzivnog rasta uz istovremeno očuvanje prirodnog i društvenog okruženja kroz interdisciplinarni pristup.

U tu svrhu izrađuje se i javno objavljuje set dokumenata za svaki projekat koji namjeravaju finansirati međunarodne finansijske institucije EIB-a i EBRD. Set dokumenata koji se javno objavljuje sadrži slijedeće:

  • Studija uticaja na okoliš (Environmental Impact Assessment – EIA),
  • Netehnički sažetak (Non-Technical Summary – NTS),
  • Plan upravljanja biodiverzitetom (Biodiversity Management Plan – BMP)
  • Plan uključivanja zainteresovanih strana (Stakeholder Engagement Plan – SEP),
  • Okolišni i društveni akcioni plan (Environmental and Social Action Plan – ESAP) i/ili
  • Okolišni i društveni plan upravljanja (Environmental and Social Management Plan – ESMP) i
  • Plan otkupa zemljišta i preseljenja (Land Acquisition and Resettlement Plan – LARP)

U nastavku se možete informisati o dostupnoj dokumentaciji za pojedinačne dionice autoceste na Koridoru Vc tako što ćete kliknuti na željenu dionicu čime će se otvoriti padajuća lista dostupnih dokumenata. Eventualne upite koji se tiču dostupne dokumentacije možete poslati putem email-a na: info@jpautoceste.ba