Plan gradnje

Tabelarni prikaz plana izgradnje autoceste i brze ceste u 2022. godini

R. br. Dionica km Procijenjena /ugovorena (građenje + nadzor)  vrijednost KM     (bez PDV-a) Izvor finansiranja Procenat (%) realizacije projekta Napomena/ trenutni status
A) Dionice u izgradnji
1 Poprikuše – Nemila 5,5 356.579.918 EIB 90 mil. Eura       EBRD 70 mil. Eura Projektovanje: Žuti FIDIC Idejni projekat završen. Zaključen je ugovor za izgradnju i usluge nadzora nad izvođenjem radova i usluge tehničke pomoći. Ugovor je zaključen po modelu ugovora Žuti FIDIC. Za ovu dionicu je pribavljena urbanistička saglasnost, obnovljena okolinska dozvola, te načelno odobrenje za građenje.
Eksproprijacija: 100%
Građenje:13,80%
2 Vranduk – Ponirak 5,3 132.108.163 OFID 49 mil. Eura (dvije kreditne linije: 27.15 mil. USD i 24.30 mil. Eura) Projektovanje: 100% Glavni projekat završen. Zaključen je ugovor za izgradnju i usluge nadzora nad izvođenjem radova. Radovi ugovoreni po Crvenom FIDIC-u. Za ovu dionici je pribavljena urbanistička saglasnost, građevinska dozvola i okolinska dozvola. Moguće su djelimične izmjene glavnog projekta i obuhvata ugovora, zbog usklađivanja sa prethodnom dionicom, Nemila-Vranduk.
Eksproprijacija:100%
Građenje: 64,70%
3 Ponirak – Vraca; (tunel “Zenica”) 3,2 120.128.576     EIB 50 mil. Eura Projektovanje: 100% Glavni projekat završen. Zaključen je ugovor za konsultantske usluge  za Tehničku pomoć za PIU JP Autoceste. Zaključen je ugovor za građenje i usluge nadzora. Radovi ugovoreni po Crvenom FIDIC-u. Pribavljena je urbanistička saglasnost, građevinska dozvola, te okolinska dozvola.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 48,38%
4 Tarčin – Ivan –         Lot 1. Tarčin – ulaz u tunel Ivan 4,9 134.330.881 EIB 50 mil. Eura          (za Lot 1.) Projektovanje: 100% Glavni projekat završen.   Za ovu dionicu je pribavljena okolinska dozvola i urbanistička saglasnost. Građevinska dozvola je pribavljena 12/2019., zajedno sa Lot 2 Tunel Ivan. Zaključen je ugovor za izgradnju i usluge nadzora nad izvođenjem radova. Postupak za usluge tehničke pomoći za PIU je objedinjen sa postupkom za nabavku tehničke pomoći na dionici Tunel Kvanj – Buna i postupak je u toku. Radovi su ugovoreni po Crvenom FIDIC-u.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 51,60%
5 Tarčin – Ivan Lot 2. tunel Ivan 2 116.400.284 EBRD 50 mil. Eura       (za Lot 2.) Projektovanje: 100% Glavni projekat završen. Zaključeni su ugovori za izvođenje radova i usluga nadzora.  Za ovu dionicu je pribavljena okolinska dozvola, urbanistička saglasnost i građevinska dozvola. Građenje na poddionici je otpočelo krajem 2019. godine. Radovi ugovoreni po Crvenom FIDIC-u.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 44,30%
6 Počitelj – Zvirovići; LOT 1 trasa; LOT 2 most “Počitelj” 11,1 172.949.609 EIB 100 mil. Eura Projektovanje: 100% Pribavljena je urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola. Zaključeni su ugovori za izvođenje radova, usluge nadzora nad izvođenjem radova i TA za PIU Jedinicu JP Autoceste. Radovi su podijeljeni na dva lota: Lot 1. petlja Počitelj –

početak mosta Počitelj i kraj mosta Počitelj – Zvirovići, a Lot 2. most Počitelj. Radovi ugovoreni po Crvenom FIDIC-u.

Eksproprijacija: 100%
Građenje: LOT 1 45,00%; LOT 2 35,00%
7 BC Prača – Goražde (I faza); LOT 1 probijanje i primarna podgrada tunela “Hranjen” 19,5     (5.8) 72.977.897 Odluka Vlade FBiH o usvajanju programa utroška  dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim preduzećima” Projektovanje: 100% Idejni projekat završen – Tunel dužine L=5,5 km se radi po modelu ugovora – Žuti FIDIC. Izrađen je glavni projekat , izdano odobrenje za građenje. Ugovor za izgradnju potpisan, kao i za usluge nadzora. Za ovu dionicu je pribavljena okolinska dozvola i ishodovana urbanistička saglasnost.
*Prikazani procenat realizacije građenja predstavlja finansijsku realizaciju ugovora, dok je procenat fizičke realizacije zbog otežanih uslova građenja znatno manji (cca 40%)
Eksproprijacija: 100%
*Građenje: 95,62%
8 Sarajevska obilaznica (lot 3B) 1,5 21.359.977 Finansiranje iz prihoda od akcize Projektovanje: 100% Glavni projekat je završen. Zaključeni su ugovori za građenje i usluge nadzora nad građenjem. Za ovu dionicu je pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola. Radovi će su ugovoreni po Crvenom FIDIC-u.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 11,40%
B) Dionice za koje je tenderska procedura u toku
9 Putnikovo brdo – Medakovo 8,5 188.737.595 EBRD 60 mil. Eura Projektovanje: 100% Završen Glavni projekat. Pribavljena je okolinska dozvola i urbanistička saglasnost. Radovi će se ugovoriti po Crvenom FIDIC-u. U toku je tenderska procedura za izbor izvođača radova i usluga nadzora.
Eksproprijacija: 85%
Građenje: 0%
10 Nemila – Vranduk 5,7 113.990.662,00 KFAED 36 mil. Eura i KFAED 21 mil. Eura Projektovanje: 100% Glavni projekat završen.  Tenderska procedura za izvođača radova je u toku. Za usluge nadzora nad izgradnjom zaključen je ugovor. Pribavljena je urbanistička saglasnost i  okolinska dozvola.  Radovi će se ugovarati po Crvenom FIDIC-u.  Moguće su djelimične izmjene glavnog projekta i obuhvata ugovora o građenju, zbog optimizacije trase autoceste.
Eksproprijacija: 99%
Građenje: 0%
11 Tunel Kvanj – Buna 5,2 200.639.211 EIB 100 mil. Eura Projektovanje: Žuti FIDIC Idejni projekat završen.  Ugovor će biti po modelu ugovora Žuti FIDIC.  Urbanistička i okolinska saglasnost su pribavljene. Postupak  nabavke radova za izgradnju je u toku. Postupak nabavke usluga nadzora je okončan i potpisan je ugovor. Postupak za usluge tehničke pomoći za PIU je objedinjen sa postupkom za nabavku tehničke pomoći na poddionici Tarčin – tunel Ivan, te je potpisan ugovor.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 0%
12 Mostar Jug – tunel Kvanj 9,2 129.554.179 EBRD 60 mil. Eura Projektovanje: Žuti FIDIC Idejni projekat je završen. Radovi će se ugovoriti po Žutom FIDIC-u. Održana je javna rasprava. Pribavljena je okolinska dozvola.  Nakon isteka propisanog roka od 30 dana, podnesen je zahtjev nadležnom ministarstvu za konstatovanje pravosnažnosti rješenja o okolinskoj dozvoli. Pred Kantonalnim sudom u Sarajevu je pokrenut upravni spor po ovom rješenju, te je izdavanje pravosnažnosti okolinske dozvole od strane Federalno ministarstvo okoliša i turizma prolongirano. Kantonalni sud u Sarajevu donio je pozitivno rješenje u korist JP Autoceste FBiH, te se pravosnažnost okolinske dozvole očekuje uskoro. Ishodovane su prethodne saglasnosti za urbanističku saglasnost.
U toku je procedura za podnošenje zahtjeva za dobijanje urbanističke saglasnosti.
Eksproprijacija: 80%
Građenje: 0%
13 BC Lašva – Nević Polje (LOT 5. Petlja Poslovna zona Vitez – petlja Nević Polje) 24.5 (5.5) 55.000.000 Odluka Vlade FBiH o usvajanju programa utroška  dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim preduzećima” Projektovanje: 100% Glavni projekat završen. Dobijena je urbanistička saglasnost i načelna saglasnost za građenje. U toku je tenderska procedura za izbor izvođača radova po ubrzanom postupku. Radovi će se ugovarati po Crvenom FIDIC-u.  Očekuje se da će eksproprijacija biti okončana do potpisivanja ugovora za građenje.
Eksproprijacija: 92%
Građenje: 0%
C) Dionice za koje su pripremne aktivnosti za gradnju u toku
14 Medakovo – Ozimica 21,7 340.500.000 Finansiranje cijele dionice Medakovo – Poprikuše EIB ( do 340 mil. Eura i  WBIF grant, Projektovanje:  100% Završen Glavni projekat. Pribavljena je okolinska dozvola i urbanistička saglasnost. Radovi će se ugovoriti po Crvenom FIDIC-u.
Eksproprijacija: 25%
Građenje: 0%
15 Ozimica – Poprikuše 12,8 355.750.000 Finansiranje cijele dionice Medakovo – Poprikuše EIB ( do 340 mil. Eura i  WBIF grant, Projektovanje:  6% Urađen je Idejni projekat 2006.godine, te analiza i optimizacija istog u toku 2013/2014.godine. U istom periodu urađena je dopuna studije izvodljivosti za navedenu dionicu. Pribavljena je okolinska dozvola. U toku 2019. godine urađena je projektna dokumentacija za izmjenu završnog dijela Ozimica – Poprikuše, dužine cca 1,1 km, te elaborat eksproprijacije i parcelizacije od krajnje tačke dionice Poprikuše – Ozimica dužine cca 6 km prema sjeveru. Ugovor za nabavku Glavnog projekta potpisan 05.10.2021. godine. U toku izrada Glavnog projekta. Rok trajanja  Ugovora 10 mjeseci. Radovi će se ugovoriti po Crvenom FIDIC-u.
Eksproprijacija: 80% (dio trase od 6 km)
Građenje: 0%
16 Ivan – Ovčari 10,5 350.000.000 EIB i KFAED (građenje) i WBIF (projektovanje) Projektovanje:  10 %  Osigurana su grant sredstva WBIFa za izradu Feasibility studije, Studije uticaja na okoliš, Idejnog projekta, Glavnog projekta i revizije glavnog projekt glavnog projekta. ToR za glavni projekat je usuglašen između IFICO-a, EUD, i IFI.   Izrada studijske dokumentacije je počela u prvom kvartalu 2021. godine.
Eksproprijacija:0%
Građenje: 0%
17 Ovčari – Mostar Jug
17A Ovčari – Prenj 11 303.544.816  EIB i EBRD                (do 600 mil. Eura)       aplicirano i za grant sredstva WBIF Projektovanje:  15% Za implementaciju zadužen IPF 8. U toku izrada Glavnog projekta. Izrada studijske dokumentacije počela u trećem kvartalu 2020. godine, a početak izrade glavnog projekta je otpočeo u drugom kvartalu 2021. godine. Ishodovana je prethodna vodna saglasnost, prethodna saglasnost Elektroprivrede BiH, Elektroprivrede HZHB, Elektroprijenosa BiH, BH Gasa. Izrada dopune Studije uticaja na okoliš je u toku. Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon pribavljanja okolinske dozvole.
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
17B Tunel Prenj 12 762.773.700  EIB i EBRD                (do 600 mil. Eura)       aplicirano i za grant sredstva WBIF Projektovanje: Žuti FIDIC Konceptualni Idejni projekat za tunel Prenj je završen. U saradnji sa spoljnim saradnicima sačinjen je Program dodatnih istražnih radova. U toku je realizacija dijela Programa koji se odnosi na hidrogeološka istraživanja i probno IG kartiranje i istraživanje iz Programa dodatnih istražnih radova.
Ishodovana je prethodna vodna saglasnost. Studija uticaja na okoliš je odobrena od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i održane su javne rasprave. Podnesen je zahtjev za izdavanje okolinske dozvole.  Kroz WBIF grant su započete aktivnosti za izradu dopune Studije uticaja na okoliš kao i prateće dokumentacije vezane za socijalna i ekološka pitanja projekta.
Implementacija projekta je planirana prema Žutom FIDIC. U saradnji sa CTP Zagreb izrađen je projektni zadatak za izradu Kvantitativne Analize Rizika i pratećih studija (Studija o ventilaciji, Studija procjene rizika za transport opasnih materija, Studija procjene rizika od požara). Finansiranje i izrada Analize i pratećih studija realizirat će se putem fonda koji provodi Program tehničke pomoći Europske unije – Connecta. Početak izrade studija je bio u junu 2020.godine, a završetak je predviđen za decembar 2020. godine. Zbog situacije sa pandemijom, nije ispoštovan rok ostavljen za decembar. Studijska dokumentacija za analizu rizika je završena. Potrebna je izrada dodatnih studija (Analiza životnog ciklusa i Saobraćajna studija osjetljivosti)  koje će pružiti jasniju sliku o donošenju odluke o faznoj gradnji tunela.
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
17C Tunel Prenj (izlaz) –
Mostar Sjever
13 264.428.216  EIB i EBRD                (do 600 mil. Eura)       aplicirano i za grant sredstva WBIF Projektovanje:  0% Završen idejni projekt. Osigurana su grant sredstva WBIF-a za izradu glavnog projekta. TOR je usaglašen između IFICO-a, EUD i IFI te obuhvata sve što je traženo aplikacijom. Za implementaciju zadužen IPF 8. Izrada studijske dokumentacije počela u trećem kvartalu 2020,a početak izrade glavnog projekta je otpočeo u drugom kvartalu  2021. godine. Ishodovana je prethodna vodna saglasnost, prethodna saglasnost Elektroprivreda BiH, Elektroprivreda HZHB, Elektroprijenos BiH.  Izrada dopune Studije utjecaja na okoliš je u toku.Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon pribavljanja okolinske dozvole.
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
17D Mostar Sjever –
Mostar Jug
14,2 488.957.500 EBRD (50 mil Eura)
Konzorcij domaćih banaka (150 mil Eura) i
WBiF (50 mil Eura
Projektovanje: 0% Planirana je izrada idejnog i glavnog projekta. Ranije izrađeni projekti položajno neodgovaraju, jer je došlo do izmjene trase autoceste. Trasa je izmijenjena u skladu sa Prostornim planom posebnih obilježja od značaja za Federaciju – Autocesta na Koridoru Vc. Za ovu poddionicu su izvedeni istražni radovi i izrađena preliminarna geotehnička misija G1 za trasu usvojenu Prostornim planom. Izrađene su Studija uticaja na okoliš i Studije za pribavljanje prethodne vodne saglasnosti.Predan je zahtjev za izdavanje okolinske saglasnosti.
Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon okolinske dozvole. Radovi će se ugovoriti po Crvenom FIDIC-u.
U tijeku je tender za nabavku idejnog i glavnog projekta, te revizije predmetnog projekta, odnosno objavljen je poziv za iskaz interesa za izradu idejnog i glavnog projekta i reviziju glavnog projekta.
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
18 AC Tuzla – Orašje, dionica Maoča – Tuzla, Lot 5 Čenići – Tuzla 8 118

.235.000

Budžet FBiH Projektovanje: 0% Završen je Idejni projekat 2008. godine, koji je potrebno ponovo izraditi/dopuniti. Pripremljena je Studija izvodljivosti, te Studija utjecaja na okoliš koju je potrebno ažurirati. Sredstva za finansiranje izgradnje će se osigurati u Budžetu FBiH.
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
19 BC Bihać – Cazin – Kladuša – granica RH 10 68.250.000 Budžet FBiH Projektovanje: 0% Idejni projekat za poddionicu Kamenica – Bisovac urađen od strane JP Ceste u aprilu 2021. godine.
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
20 BC Mostar Sjever – Široki Brijeg -granica RH, dionica Mostar Sjever – Polog, poddionica Mostar Sjever – Vihovići 11,6 82.430.000 Budžet FBiH Projektovanje: 0% Izrađeno je Idejno rješenje, prethodna procjena utjecaja na okoliš, multikriterijalna analiza, saobraćajna studija i prefizibiliti studija.
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
21 BC Lašva – Travnik – Jajce, dionica Nević Polje – Turbe 10,8 84.150.000 Budžet FBiH Projektovanje: 0% Završen je Idejni projekat sa studijskom dokumentacijom koja uključuje Studiju opravdanosti i Studiju uticaja na okoliš.  U toku je tender za nabavku glavnog projekta, te revizije predmetnog projekta.
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%