Plan gradnje

Tabelarni prikaz plana izgradnje autoceste i brze ceste u 2023. godini

R.b. Dionica km Procjenjena /ugovorena (građenje + nadzor) vrijednost KM     (bez PDV-a) Izvor finansiranja Procenat (%) realizacije projekta Napomena/ trenutni status
1 2 3 4 5 6 7
A) Dionice u izgradnji
1. Putnikovo brdo – Medakovo 8,5 284.061.833 EBRD 60 mil. EUR-a

Ugovor o zajmu 21 mil. EUR-a

Projektovanje: 100% Završen Glavni projekat. Pribavljena je okolinska dozvola i urbanistička saglasnost. Ishodovano odobrenje za građenje.

Ugovor je zaključen po Crvenom FIDIC-u.

Eksproprijacija: 100%
Građenje: 10%
2. Medakovo – Ozimica 21,3 819.492.770 EIB 340 mil.EUR-a

WBIF 79 mil.EUR-a

Građenje: 5%

Projektovanje: 100%

Eksproprijacija: 100%

Završen je Glavni projekat. Pribavljena je okolinska dozvola i urbanistička saglasnost. Ishodovano odobrenje za građenje. Ugovor je zaključen po Crvenom FIDIC-u
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 70%
3. Poprikuše – Nemila 5,5 356.579.918 EBRD 180 mil. EUR-a

EIB 140 mil. EUR-a

WBIF 41,1 mil. EUR-a

Projektovanje: 100% Idejni projekat završen. Zaključen je ugovor za izgradnju i usluge nadzora nad izvođenjem radova i usluge tehničke pomoći. Ugovor je zaključen po modelu ugovora Žuti FIDIC. Za ovu dionicu je pribavljena urbanistička saglasnost, obnovljena okolinska dozvola, te načelno odobrenje za građenje.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 70%
4. Nemila – Vranduk 5,7 113.990.662 KFAED 36 mil. EUR-a KFAED 21 mil. EUR-a Projektovanje: 100% Glavni projekat završen.  Pribavljena je urbanistička saglasnost i  okolinska dozvola.  Radovi su ugovoreni po Crvenom FIDIC-u.  Zaključen je ugovor za izgradnju i usluge nadzora nad izvođenjem radova i usluge tehničke pomoći. Moguće su djelimične izmjene glavnog projekta i obuhvata ugovor o građenju, zbog optimizacije trase autoceste.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 30%
5. Vranduk – Ponirak 5,3 132.108.163 OFID 49 mil. EUR-a (dvije kreditne linije: 27,15 mil. USD i 24.30 mil. EUR-a) Projektovanje: 90% U završnoj fazi je izvođenje radova na cca 2,5 km ovog projekta (većinom je preostala ugradnja kolovozne konstrukcije i opreme), dok je ostatak projekta u fazi preprojektovanja. Zbog neadekvatnosti tehničkih rješenja iz glavnog projekta za sektore 1,6 i 7 (dužine cca 2,8 km), od strane projektanta pristupilo se izradi novih glavnih projekata. Zaključen je ugovor za građenje i usluge nadzora.

Radovi ugovoreni po Crvenom FIDIC-u. Pribavljena je urbanistička saglasnost, građevinska dozvola, te okolinska dozvola.

Eksproprijacija: 100%
Građenje: 50%
6. Ponirak – Vraca (tunel Zenica) 3,5 120.128.576 EIB 50 mil. EUR-a

WBIF 19 mil. EUR-a

Projektovanje: 100% Zaključen je ugovor za izgradnju i usluge nadzora nad izvođenjem radova. Radovi ugovoreni po Crvenom FIDIC-u. Zbog lošije geologije od projekta predviđene, radovi su se izvodili uz određena kašnjenja. Izmjenom projekta dužina tunela je promjenjena na 3,5 km od čega je 870 m u sklopu ugovora susjedne dionice Vraca – Donja Gračanica.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 90%
7. Počitelj – Zvirovići

LOT1 trasa

LOT2 most Počitelj

11,1 172.949.609 EBRD 100 mil. EUR-a

WBIF 5 mil. EUR-a

Projektovanje: 100% Pribavljena je urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola. Zaključeni su ugovori za izvođenje radova i usluge nadzora. Radovi su podijeljeni na dva lota:

LOT1 petlja Počitelj – početak mosta Počitelj i kraj mosta Počitelj – Zvirovići, LOT 2 most Počitelj. Radovi su ugovoreni po Crvenom FIDIC-u.

Eksproprijacija: 100%
Građenje: 85%
8. BC Prača – Goražde (I faza); LOT 1 probijanje i primarna podgrada tunela “Hranjen” 19,5 (5,8) 113.866.048 Odluka Vlade FBiH o usvajanju programa utroška  dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim preduzećima” Projektovanje: 100% Idejni projekat završen – Tunel dužine L=5,5 km se radi po modelu ugovora – Žuti FIDIC. Izrađen je glavni projekat , izdano odobrenje za građenje. Ugovor za izgradnju potpisan, kao i za usluge nadzora. Za ovu dionicu je pribavljena okolinska dozvola i ishodovana urbanistička saglasnost.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 40%
9. Sarajevska obilaznica (LOT 3B) 1,5 21.359.977 JP Autoceste FBiH, vlastita sredstva Projektovanje: 100% Projektna dokumentacija za ovu dionicu je urađena u periodu 2008. – 2009. godine i ista se u određenim segmentima morala prilagoditi radi pitanja eksproprijacije, međusobnog usaglašavanja projektne dokumentacije i izmjenjene situacije na terenu. Prihvaćen je prijedlog izvođača za određene uštede i neophodne izmjene i inoviranje projekta. U skladu sa ovom izmjenom, predat je zahtjev za izmjenu/dopunu Urbanističke saglasnosti. U novembru 2022. godine, Federalno ministarstvo je dostavilo negativno mišljenje na zahtjev za izdavanje izmjene urbanističke saglasnosti za predmetnu dionicu. U obrazloženju je navedeno da predmetna dokumentacija nije u skladu sa planskim dokumentima Kantona Sarajevo i Općine Ilidža.. Potrebno je izvršiti usaglašavanje projektnog rješenja sa zahtjevima Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i ishodovati potrebne saglasnosti, te odobrenja. Rok za izvođenje radova je istekao u februaru 2022. godine i isti će se produžiti nakon što izvođenje radova bude izvijesno.

Radovi su ugovoreni po Crvenom FIDIC-u.

Eksproprijacija: 100%
Građenje: 30%
10. BC Lašva – Nević polje (LOT 5) 4,8 74.904.570 Namjenska sredstva iz Budžeta Vlade FBiH Projektovanje: 100% Glavni projekat je završen. Zaključeni su ugovori za građenje i usluge nadzora.

Ishodovano je odobrenje za građenje, a Izvođač je krenuo sa radovima tek po dobijenoj građevinskoj dozvoli u avgustu 2022. godine.

Eksproprijacija: 100%
Građenje: 7%
B) Dionice za koje je tenderska procedura u toku
11. Ozimica – Poprikuše 12,8 664.982.200 EIB 340 mil. EUR-a Projektovanje: 90% Idejni projekat je završen, a u toku je izrada Glavnog projekta.

Ishodovane su prethodne saglasnosti za urbanističku saglasnost.

Tenderska procedura je u toku.

Radovi će se ugovoriti po Crvenom FIDIC-u..

Eksproprijacija: 50%
Građenje: 0%
12. Pripremni radovi za Tunel Prenj (pristupni putevi, vodovod, el.mreža 12,5 km) 12,4 43.028.260 EBRD u iznosu od 22 miliona Eura-a Projektovanje: 100% Završen je Idejni i Glavni projekat za pripremne radove (pristupne ceste, vodovod, električna mreža). Ishodovane su sve prethodne saglasnosti za dionicu pristupnih puteva za potrebe izgradnje tunela Prenj. Dobivena urbanistička suglasnost od grada Mostara. Obrada zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti od strane grada Konjica je u toku.

Dana 19.07.2022. godine, Uprava JP Autoceste je donijela odluke o pokretanju postupaka nabavki radova i konsultantskih usluga nadzora nad izgradnjom za pripremne radove na dionici Tunel Prenj. U toku je tenderska procedura.

Radovi će de ugovarati po Crvenom FIDIC-u.

Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
13. Tunel Prenj (12,4 km) 12,4 1.173.498.000 EBRD 300mil. EUR-a

EIB 300 mil. EUR-a

Projektovanje: 0%

 

U toku je izrada Idejnog projekta sa elementima Glavnog projekta za izgradnju tunela Prenja.

Tenderska procedura za nabavku radova za izgradnju dionice tunela Prenj je u toku, kao i procedura za nabavku usluga za podršku jedinici za implementaciju projekta, dok su za konsultantske usluge nadzora nad izgradnjom u toku pripreme za raspisivanje tendera.

Radovi će se ugovarati po Žutom FIDIC-u.

Eksproprijacija: 0%

 

Građenje: 0%
14. Mostar sjever – Mostar jug 14,2 488.957.500 EBRD 110 mil. EUR-a

Konzorcij domaćih banaka 150 mil. EUR-a

Projektovanje: 0%

 

Postupak nabavke Idejnog i Glavnog projekta, kao i revizije glavnog projekta je završen. Odluka o pokretanju postupka nabavke radova je donesena i osigurana je saglasnost Banke za pretkvalifikacionu dokumentaciju. U toku je pretkvalifikaciona tenderska procedura. Za konsultantske usluge nadzora nad izgradnjom izvršena je evaluacija pristiglih aplikacija, na koji je zaprimljena i saglasnost Banke. Tenderska procedura za izbor izvođača radova je u pripremi – ponovljeni postupak, dok je tenderska procedura za konsultantske usluge nadzora nad izgradnjom dionice u toku.

Radovi će se ugovarati po Crvenom FIDIC-u.

Eksproprijacija: 0%

 

Građenje: 0%
15. Mostar jug – tunel Kvanj 9,2 234.699.600 EBRD 60 mil. EUR-a

WBIF 30,3 mil. EUR-a

Projektovanje: 0% Idejni projekat je završen. Ishodovane su prethodne saglasnosti za urbanističku saglasnost.

U toku je tenderska procedura za nabavku radova na izradnji ove dionice, kao i za konsultantske usluge nadzora nad izgradnjom.

Radovi će se ugovarati po Žutom FIDIC-u.

Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
16 Tunel Kvanj – Buna 5,2 392.416.188 EIB 100 mil. EUR-a Projektovanje: 100% Tenderska dokumentacija I faze nabavke radova na izgradnji – ponovljeni postupak objavljen je 09.08.2022. godine. Rok za dostavljanje ponuda je bio 28.11.2022. godine. Evaluacija pristiglih aplikacija za pretkvalifikaciju je u toku. Poziv za iskaz interesa za nabavku konsultantskih usluga nadzora objavljen je 21.10.2020. godine, a rok za predaju aplikacija je bio 07.12.2020. godine. Aplikacije su zaprimljene. Evaluacija je završena. Poziv za dostavu ponuda je objavljen 20.05.2022. godine. Rok za predaju ponuda je bio 11.07.2022. godine. Evaluacija je u toku.

Pokrenut je postupak nabavke Izrada idejnog i glavnog projekta sa istražnim radovima i revizijom za odabir konsultantskih usluga, koji će biti proveden putem jednostepenog otvorenog poziva sa postkvalifikacijom, dvije koverte u skladu sa Vodičem za nabavke za projekte finansirane od strane EIB-a. Poziv za dostavljanje ponuda je objavljen 29.11.2022. godine, sa rokom od 60 dana za dostavljanje ponuda. Realizacija aktivnosti se očekuje u 2023. godini.

Radovi će se ugovarati po Žutom FIDIC-u.

Eksproprijacija: 100%
Građenje: 0%
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 0%
C) Dionice za koje su pripremne aktivnosti za gradnju u toku
17. Tunel Ivan – Ovčari 10,7 316.844.460 EIB 162 mil. EUR-a Projektovanje:  40% Glavni projekat je usuglašen između IFICO-a, EUD i IFI. U toku je izrada studijske i projektne dokumentacije, a planirani završetak za izradu dokumentacije na nivou glavnog projekta je četvrti kvartal 2023. godine.

Radovi će se ugovarati po Crvenom FIDIC-u.

Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
18. Ovčari – Konjic – tunel Prenj 10,1 586.749.000 EIB i EBRD                (do 600 mil. EUR-a) Projektovanje:  40% Završen je idejni projekat. U toku izrada Glavnog projekta. Ishodovane su prethodne saglasnosti.

Izrada dopune Studije uticaja na okoliš je u toku. Geoistražni radovi za potrebe misije G1 su okončani i u toku je izrada elaborata. Nastavak Glavnog projekta očekuje se nakon odobravanja traženih sredstava IPF-a od strane Banke. Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon pribavljanja okolinske dozvole. Planirani završetak za izradu dokumentacije na nivou glavnog projekta je četvrti kvartal 2023. godine. Za implementaciju je zadužen IPF 8.

Radovi će se ugovarati po Crvenom FIDIC-u.

Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
19. Tunel Prenj – Mostar sjever 12,4 1.173.498.000 EBRD 300 mil. EUR-a

EIB 300 mil. EUR-a

Projektovanje:  40% Završen idejni projekt. U toku je završna korekcija idejnog projekta. Osigurana su grant sredstva WBIF-a za izradu glavnog projekta. Izrada dopune Studije utjecaja na okoliš je u toku. Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon pribavljanja okolinske dozvole.
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
20. AC Tuzla – Orašje, dionica Maoča – Tuzla, LOT5 Čanići – Tuzla 8 118.235.000  Budžet FBiH Projektovanje:  5% Završen je Idejni projekat 2008. godine, koji je potrebno ponovo izraditi/dopuniti. Pripremljena je Studija izvodljivosti, te Studija utjecaja na okoliš koju je potrebno ažurirati. Sredstva za finansiranje izgradnje će se osigurati u Budžetu FBiH.
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
21. BC Bihać – Cazin – Velika Kladuša – granica RH (dionica Kamenica – Ćoralići) 17 68.250.000 Budžet FBiH Projektovanje: 30% Idejni projekat za poddionicu Kamenica – Bisovac urađen od strane JP Ceste u aprilu 2021. godine. U toku je izrada Idejnog projekta za dionicu brze ceste Bihać – Cazin – V. Kladuša – RH u dužini od cca 47 km. Nakon izrade Idejnog projekta planirana je izrada Glavnog projekta za dionicu Kamenica – Ćoralići u dužini od cca 17 km, nakon čega će biti pokrenut postupak eksproprijacije, kao i tender za izvođača radova i usluge nadzora.
22. BC Mostar Sjever – Široki Brijeg -granica RH, dionica Mostar Sjever – Polog, 20,3 97.827.209 Budžet FBiH Projektovanje: 0% Za brzu cestu Mostar sjever – Široki Brijeg – granica RH izrađena su Idejna rješenja, Prethodna procjena utjecaja na okoliš, Saobraćajna studija na osnovu Idejnih rješenja, Prefizibiliti studija i Multikriterijalna analiza. Planira se izrada Idejnog projekta i studija potrebnih za pribavljanje urbanističke suglasnosti, te izvođenje istražnih radova za prvu dionicu brze ceste Mostar – Široki Brijeg – granica RH, dionica I Mostar sjever – Polog (20,3km). Planirano trajanje aktivnosti je 12 mjeseci. Prošli tender za izbor projektanta je poništen zbog neprihvatljivosti ponuda. U toku je postupak javne nabavke za izradu ldejnog projekta u dužini od 20,3 km.
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
23. BC Mostar sjever – Široki Brijeg – granica RH, dionica Polog – granica RH 40,4 Budžet FBiH Projektovanje: 100% Izrađen idejni i glavni projekt brze ceste u duljini 40,4 km. Projekt se sastoji od dvije poddionice Polog – Polugrno (15,8 km) i Polugrno – granica RH (24,6 km).
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
24. BC Lašva – Travnik – Jajce, dionica Nević polje – Turbe 10,8 84.150.000 Budžet FBiH Projektovanje: 10% Završen je Idejni projekat sa studijskom dokumentacijom koja uključuje Studiju opravdanosti i Studiju uticaja na okoliš. Vezano za Glavni projekat, dana 21.07.2022. godine potpisan je ugovor sa Projektantom. U toku je izrada projektne dokumentacije.
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%