Projektovanje

Usluge projektovanja koje se finansiraju iz vlastitih sredstava i međunarodnih kredita za 2023. godinu 

Na osnovu ranijih iskustava, realizacija planiranih aktivnosti zavisit će od uspješnosti provedenih tenderskih procedura, kao i od usvajanja prostornih planova Federacije BiH kao i prostornih planova kantona kroz koje saobraćajnice prolaze. 

R.br.

Finansiranje iz vlastitih sredstava

1. Izrada (dopuna) Idejnog projekta i izrada glavnog projekta autoceste dionica Orašje – Tuzla, dionica Orašje – Brčko – Maoča
2. Revizija glavnog projekta autoceste dionica Orašje – Tuzla, dionica Orašje – Brčko – Maoča
3. Izrada idejnog i glavnog projekta dijela Jadransko – Jonski koridor, dionica Stolac – Interregionalni čvor Počitelj
4. Revizija glavnog projekta dijela Jadransko – Jonski koridor, dionica Stolac – Interregionalni čvor Počitelj
5. Dodatna Inžinjerskogeološka i geomehanička istraživanja i interpretacija rezultata i izrada geotehničkih projekata koji će se se koristiti na tekućim i budućim projektima na izgradnji
6. Ostali nepredviđeni projekti i studije koji se odnose na projekte pristupnih saobraćajnica, nepredviđeni projekti – klizišta, novi lokalni putevi, izmještanje instalacija i dr.
7. Izrada Idejnog i Glavnog projekta mosta sa geoistražnim radovima i revizijom na dionici Prača – Goražde
8. Izrada Glavnih projekata saobraćajne opreme, signalizacije i instalacija tunela Hranjen
9. Analiza postojećeg idejnog projekta autoceste Tuzla – Žepče, optimizacija i stvaranje preduslova za izradu glavnog projekta
10. Izrada idejnog projekta poboljšanog saobraćajnog pristupa Općine Jablanica autocesti na Koridoru Vc, a u skladu sa Zaključkom Parlamenta FBiH
11. Izrada dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana na Koridoru Vc (studijsko istraživanje potencijala, idejni i glavni projekti fotonaponskih elektrana sa revizijom), provođenje energetskih audita za potrošače na Koridoru Vc u cilju unaprijeđenja povećanja energetske efikasnosti
12. Idejno rješenje, studije i idejni projekat BC Doboj Istok (EL) – Gračanica – Šićki Brod
13. Idejno rješenje, studije i idejni projekat BC Šićki Brod – Dubrave – Kalesija (EL)
14. BC Sarajevo: izrada idejnih i glavnih projekata brze ceste i izmještanje željezničke pruge sa instalacijama
15. Revizija glavnog projekta brze ceste i izmještanje željezničke pruge (BC Sarajevo)
16. Izrada idejnih rješenja, idejnih projekata i glavnih projekata sa revizijom: COKP Sarajevo i petlja Telalovo polje sa revizijom
17. AC Jadransko Jonska autocesta (spojna cesta 8 km od petlje AC do M17.3)
18. Studija opremanja pratećih objekata autoceste na Koridoru Vc
19. Lot 1: Izrada Idejnog rješenja autoceste Orašje – Tuzla, dionica Brka (Brčko Distrikt) – Bijela – Ormanica – Srebrenik – Čanići (37 km) i izrada idejnog rješenja autoceste Orašje – Tuzla, dionica Brka (Brčko Distrikt) – Maoča (entitetska linija)

Lot 2: Izrada idejnog projekta autoceste Orašje – Tuzla, dionica Brka (Brčko Distrikt) – Bijela – Ormanica – Srebrenik – Čanići (37 km) i izrada idejnog projekta autoceste Orašje – Tuzla, dionica Brka (Brčko Distrikt) – Maoča (entitetska linija)

20. Optimizacija trase brze ceste Jajce – Turbe i glavni projekat tunela L=5,1 km

Predfinansiranje vlastitim sredstvima do postizanja efektivnosti kredita

21. Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju dionice Mostar Sjever – Mostar Jug
22. Revizija glavnog projekta autoceste dionica Mostar Sjever – Mostar Jug
23. Izrada detaljnog idejnog projekta sa elementima glavnog projekta tunela Prenj
24. Revizija idejnog i glavnog projekta autoceste dionica Ivan – ulaz tunela Prenj i dionice izlaz tunel Prenj – Mostar Sjever (32 km)
25. Revizija detaljnog idejnog i glavnog projekta tunela Prenj (revizija ugovora za projektovanje i ugovora za građenje)

Finansiranje međunarodnim kreditima

26. Izrada idejnog i glavnog projekta sa istražnim radovima i revizijom Koridor Vc, dionica tunel Kvanj – Buna
27. Izrada vizualizacije autoceste na Koridoru Vc, od tunela Ivan do Bune, 72 km

Finansiranje iz budžeta FBiH

28. Izrada idejnog projekta brze ceste  Mostar – Široki Brijeg – granica RH, dionica Mostar Sjever – Polog (L=20,3km).
29. Izrada (dopuna) idejnog projekta i izrada glavnog projekta autoceste Orašje – Tuzla, dionica Maoča – Tuzla – nastavak aktivnosti
30. Revizija glavnog projekta AC  Orašje – Tuzla,  dionica Maoča – Tuzla
31. Izrada idejnog projekta za dionicu brze ceste Bihać – Cazin – Velika Kladuša – granica RH – nastavak aktivnosti
32. Izrada glavnog projekta dijela brze ceste Bihać – Cazin – V.Kladuša – granica RH, dužine 17 km.
33. Revizija glavnog projekta dijela brze ceste Bihać – Cazin – V.Kladuša – granica RH, dužine 17 km.
34. Izrada glavnog projekta BC Nević Polje – Jajce, dionica Nević polje – Turbe – nastavak aktivnosti
35. Revizija Glavnog projekta BC Nević Polje – Jajce, dionica Nević polje – Turbe