Aktivna gradilišta

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Putnikovo Brdo – Medakovo, potpisan je 11. studenoga/novembra 2022. godine.

Izvođač radova je Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši IRD Engineering S.r.l. (Italija).

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 167,062,555.93 eura sa PDV-om, s rokom završetka izgradnje od 24 mjeseca.

Izgradnja ove dionice će se finansirati sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), te bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Na dionici Putnkovo Brdo – Medakovo će se graditi sljedeći objekti: šest mostova, jedan cut&cover tunel, pet potputnjaka, jedan natputnjak, sedam hidrotehničkih objekata, dvije petlje, čeono i bočno naplatno mjesto, te jedan centar za održavanje i kontrolu prometa na autocesti. Također, dio projekta je i regulacija rijeke Usore u dužini potrebnoj za izvođenje predmetne dionice autoceste na Koridoru Vc, regulacija rijeke Tešanjke, izmještanje postojeće magistralne ceste M-4, dužine cca 3,5 kilometara te rekonstrukcija lokalnih cesta.

TEHNIČKI OPIS

Dužina dionice je 8,5 km. Početak trase je na izlazu iz tunela Putnikovo brdo 2 na međuentitetskoj granici. Dalje se trasa pruža prema petlji Usora na kojoj se nalazi bočno naplatno mjesto nakon kojeg trasa prelazi mostom preko regulisanog korita rijeke Usora te preko mostova dolazi do naselja Karuše. U Karušama trasa prolazi kroz brdo te je na toj lokaciji predviđen cut & cover sistem u dužini od 220 m. U nastavku trasa prolazi kroz naseljena mjesta Tešanjka i Medakovo kao i nenaseljena područja. Dionica se završava poslije petlje Medakovo.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.06.2023. 

Glavne aktivnosti izvedene u ovom periodu su sljedeće:
– Čišćenje i krčenje
– Zemljani radovi, izrada pristupnih puteva
– Radovi na tunelu / “cut and cover” (radovi na portalima)
– Konstrukcije (bušenje šipova, betoniranje stubova, itd.)
– Regulacija rijeka Tešanjka i Usora.

 

 

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Medakovo – Ozimice, potpisan je 09. ožujka/marta 2023. godine.

Izvođač radova je Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Turska).

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Yuksel PROJE A.S. – Trasa d.o.o. Sarajevo Joint Venture.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 361.753.355 eura bez PDV-a, s rokom završetka izgradnje od 30 mjeseci nakon uvođenja izvođača u posao.

Izgradnja dionice Medakovo – Ozimice financirat će se sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Europskom investicijskom bankom (EIB), te bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Na dionici Medakovo – Ozimice, ukupne dužine 21,3 km, gradit će se pored otvorene trase, jedna petlja, dva dvostrana odmorišta, osam mostova i vijadukti, dva nadvožnjaka, petnaest podvožnjaka i jedan tunel dužine 2200 metara, a zajedno sa dionicom Putnikovo Brdo – Medakovo čija je izgradnja počela u novembru prošle godine, činit će funkcionalnu prometnu cjelinu.

TEHNIČKI OPIS

Dužina dionice prema glavnom projektu iznosi 21,7 km. Početak dionice je lociran nakon petlje Medakovo, a u idućih cca 10 km trasa prolazi većinom kroz naseljena mjesta: Medakovo, Alispahići, N.Šeher, Ljubatović. Na trasi se nalazi i tunel dužine cca 2200 m, te dva dvostrana odmorišta. Nakon izlaska iz tunela trasa je položena prema jugu. U nastavku trasa prolazi obodima manjih naselja, te dolazi do petlje Ozimice gdje je i kraj predmetne sekcije.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.06.2023.

Izvođač radova je započeo sa pripremnim radovima u skladu sa Članom 17. Zakona o autocestama na koridoru Vc.
Shodno tome je Izvođač radova izvodio radove na pristupnom kampu s lokalne ceste LC40 (skidanje površinskog sloja – humusa, izrada privremenog mosta preko rijeke Liješnice), radove na lokalnoj cesti LC5 (skidanje površinskog sloja – humusa, valjanje, ispitivanje te nasipanje podtla materijalom), radove na lokalnoj cesti LC3 (skidanje površinskog sloja – humusa, valjanje, ispitivanje te nasipanje podtla materijalom), radove na lokalnoj cesti LC39 (započeti pripremni radovi samo na dijelu navedene lokalne ceste), radovi na lokalnoj cesti LC38 (skidanje površinskog sloja humusa te nakon isptiivanja temeljnog tla utvrđena zamjena i produbljenje na dijelovima lokalne ceste), radovi na glavnoj trasi (raskopi), radovi na koliziji 8 te propustu P8 na LC5.

 

 

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Poprikuše – Nemila, potpisan je 16. studenoga/novembra 2020. godine.

Izvođač radova je Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S (Turska).

Nadzor nad izvođenjem radova vrši IRD Engineering S.r.l. (Italija).

Vrijednost Ugovora za izgradnju dionice Poprikuše – Nemila je 208.059.247,42 eura sa PDV-om, odnosno 177.828.416,60 eura bez PDV-a. Izgradnja ove dionice se finansira sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 70 milijuna eura, Europske investicijske banke (EIB) u visini od 90 milijuna eura te bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 41,1 milijun eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Predviđeni rok izgradnje je 42 mjeseca odnosno maj 2024. godine.

 

TEHNIČKI OPIS

Dionica Poprikuše – Nemila, ukupne dužine 5,5 km, gradi se prema ugovoru „design and build” (projektiraj i izgradi – žuti FIDIC).

Početak dionice je u neposrednoj blizini naselja Poprikuše, južno od grada Žepča. Na predmetnoj dionici od značajnijih objekata projektovan je tunel Golubinja (L=3659 m), mostovi Golubinja 1 (L=423,5/476,5 m) i Bosna (L=196/204 m) te vijadukti Golubinja 2 (L=138/138 m) i Kovanići (L=116/129 m). Dionici pripada i petlja poprikuše kao i Centar za kontrolu prometa.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.06.2023. 

Tunel Golubinja: Iskop i primarna podgrada, izrada podnožnog svoda, temelja i sekundarne obloge, hidroizolacija i
odvodnja stijenske vode, odvodnja vode sa kolovoza unutar tunela.
Trasa autoceste: Zemljani radovi, izrada nasipa, radovi na iskopima.
Naplatne rampe: Izrada nasipa
Most Golubinja 1: Izrada New Jersey ograde
Vijadukt Golubinja 2: Izrada New Jersey ograde
Most Bosna 1: Izrada prelazne ploče
Nadvožnjak Kovanići: Izrada prelazne ploče
Naplatna Stanica: Izrada donje ploče, zidanje pregradnih zidova
Centar za kontrolu prometa: Izrada temelja i donje ploče.

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Nemila – Vranduk, potpisan je 28. veljače/februara 2022. godine.

Izvođač radova je HGG Insaat Anonim Sirketi. (Turska).

Nadzor nad izvođenjem radova je Adel Al-Obaid Engineering Consultants and Ipsa Institut d.o.o.

Izgradnja dionice se finansira sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Kuvajtskim fondom za Arapski ekonomski razvoj (KFAED)

Rok izgradnje: 24 mjeseca.

 

TEHNIČKI OPIS:

Ova dionica se nastavlja na dionicu Poprikuše – Nemila, početak je u Topčić Polju, a kraj na lokaciji iznad naselja Stara Stanica. Ukupna dužina poddionice je 5,67 km i gradi se prema FIDIC Uvjetima Ugovora o građenju – „Crvena knjiga“.

Autocesta je projektovana sa dva, razdjelnim pojasom odvojena kolnika, koji će imati po dvije vozne trake širine 3,75 m i jednu zaustavnu traku širine 2,50 m. Na trasi autoceste projektovani su sljedeći objekti: vijadukt “Stara Stanica” dužine l=38,0 m i 4 podvožnjaka.
Na izmještenom dijelu magistralne ceste, na potezima gdje trasa magistrale dolazi u koliziji sa rijekom Bosnom gradiće se dva mosta M1 i M2 oba dužina l=185,0 m. Također, planirana je izgradnja i jednotračne kružne raskrsnice u naselju Nemila.
U sklopu izgradnje poddionice Nemila – Vranduk izvodi se i regulacija rijeke Bosne kroz Nemilu u dužini oko 3,0 km.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.06.2023.

U toku su radovi na realizaciji projekata Autoceste, dionica Nemila – Vranduk. Većim dijelom završeni su radovi na izmještanju magistralne ceste M-17. Završene su potporne konstrukcije (zidovi) M17-2, M17-3 i M17-4.

U toku su radovi na temeljnoj konstrukciji za zid M17-2, a uporedno se izvode radovi na izradi nasipa, armiranog tla, tampona i asfaltnih slojeva. Većim dijelom su završeni pločasti propusti koji prolaze ispod magistralnog puta M17, kao i ostali radovi koji se tiču odvodnje. U toku su radovi na izradi kružnog toka (spoj M17 i naselja Nemila). Na gradilištu se izvode i aktivnosti na polaganju elektroinstalacija prema glavnom projektu.

 

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), poddionica Vranduk – Ponirak potpisan je 15. maja 2019. godine.

Izvođač radova je konzorcij Azvirt L.L.C (Azerbejdžan) i Hering d.d. Široki Brijeg (BiH).

Nadzor nad izvođenjem radova vrši konzorcij DRI upravljanje investicij d.o.o. (Slovenija) – DIVEL d.o.o. Sarajevo (BiH).

Vrijednost Ugovora za izgradnju poddionice Vranduk – Ponirak je 76.592.799,03 eura s PDV-om, a sredstva su osigurana putem OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID).

Predviđeni rok izgradnje je 24 mjeseca, odnosno august 2021. godine.

 

TEHNIČKI OPIS:

Trasa autoceste poddionica Vranduk – Ponirak je dio dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica) koja se na sjeveru nastavlja na poddionicu Nemila – Vranduk i na jugu na poddionicu Ponirak – Vraca. Ukupna dužina dionice prema projektu iznosi 5.3 km. Od objekata na trasi se izdvajaju mostovi Vranduk 1 (L=390 m) i Vranduk 2 (L=340 m) koji se izvode tehnologijom konzolne gradnje i tunel Vranduk (L=400 m) te tri manja vijadukta ukupne dužine 300 m. Specifičnost trase je tlocrtno i visinski razdvojen lijevi i desni kolnik autoceste zbog činjenice da se autocesta proteže kroz jako strme padine. Autocesta se nalazi u većem dijelu u zasjeku zbog čega je isprojektovan značajan broj visokih potpornih zidova koji će se raditi tehnologijom armirane zemlje.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.06.2023. 

Trasa: Na Sektoru 4 (dužine 920 metara) završetak radova po novom projektu. Smanjen intenzitet radova na ovom sektoru, slaganje gabionskih zidova kao lica armirane zemlje i armiranog nasipa . Radovi na izradi tamponskog sloja za desnu kolovoznu traku
Radovi na Sektoru 5 (138 metara) radovi se izvode po novom projektu. Završni dio radova na zašiti kosina. Postavljanje Mac-Mat mreža i sanacija sitnih oštećenja Sektor 2 – Nastavak iskopa treće etaže i zaštita kosine druge i treće etaže. Izvodi se armiranobetonski roštilj te se trenutno ugrađuju geotehnička sidra i AB vertikalne i horizontalne grede.
Izvođač dostavio plan rada i troškovnik za sektor 6 čiji je projekat izradila kompanija YUKSEL Proye. Ostali sektori u fazi izrade glavnog projekta.
Odlagališta:
Boški Potok: Odvozi se materijal sa Sektora 2
Aktivne su i sljedeće deponije: L9. je u procesu vraćanja deponije vlasnicima parcela.
Sječa šume na odlagalištu Malinjak 2. Materijal se trenutno odvozi na Malinjak 1, a dijelom ga kompanija HGG odvozi na susjednu dionicu Nemila Vranduk radi ugradnje u nasip prilikom izmještanja magistralne ceste M17.
Tunel Vranduk: Završeni radovi na tri portalne građevine tunela. Radovi na posljednjoj galeriji u toku. Završeni su radovi na zasipanju galerije na ulaznom portalu desno. U toku su radovi na ugradnji hidroizolacije i regulaciji potoka iznad galerije ulaznog portala desne tunelske cijevi
Most Vranduk 1: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta. Na svim objektima je prolongirano postavljanje asfaltnog sloja, hidroizolacije i elemenata odvodnje na zahtjev izvođača i odobrenje naručitelja. Ovo prolongiranje neće uticati na dalje izvođenje radova jer se kasni na ostalim djelovima dionice.
Most Vranduk 2: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta.
Vijadukt Crni potok: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta.
Vijadukt Koprivna 1: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta.
Radovi na mostu Koprivna 2 još nisu započeli zbog neriješenog pitanja izgradnje sektora 6 i 7 između kojih se nalazi pomenuti objekat.
Napomene:
Trenutno u izgradnji sektori 2 i 5 po novom projektu.Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), poddionica Ponirak – Vraca potpisan je 01. augusta 2019. godine.

Izvođač radova je Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo (BiH).

Nadzor nad izvođenjem radova vrši PROYAPI Engineering and Consulting INC. Balgat Ankara (Turska).

Vrijednost Ugovora za izgradnju poddionice Ponirak – Vraca je 59.408.825,00 eura bez uključenog PDV-a, a sredstva su osigurana putem Evropske investicijske banke (EIB) u visini od 50 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 19 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Predviđeni rok izgradnje je 30 mjeseci odnosno april 2022. godine.

 

TEHNIČKI OPIS:

Trasa autoceste poddionica Ponirak – Vraca je dio dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica) koja se na sjeveru nastavlja na poddionicu Vranduk – Ponirak i na jugu na poddionicu Tunel Zenica – Donja Gračanica.

Ukupna dužina dionice je 2,65 km, a glavni objekt na ovoj dionici je Tunel Zenica koji čini preko 90% trase autoceste i
sastoji se od dvije cijevi (desna cijev dužine 2420 m, a lijeva cijev dužine 2475 m). Predviđena metoda iskopa je NATM
(Nova austrijska tunelska metoda) koja je jako pogodna s obzirom na očekivane promjene geoloških i geotehničkih
uslova.

Predviđena metoda iskopa je NATM (Nova austrijska tunelska metoda) koja je jako pogodna s obzirom na očekivane promjene geoloških i geotehničkih uslova.U 2020.godini urađena je izmjena i dopuna glavnog projekta na osnovu kojeg će biti podnesen zahtjev za izmjenu građevinske dozvole što će rezultirati izmjenom tehničkog opisa odnosno promjenom dužine tunela na 3.300 metara.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.06.2023.

U izvještajnom periodu od 01. Aprila do 30. Juna 2023 godine, izvođač radova je nastavio ranije aktivnosti iz prethodnog perioda. Radove na izradi ivičnjaka, slojevima kolovozne konstrukcije, hidrantske mreže, sekundarne obloge i kolovozne konstrukcije u poprečnim vezama. Izvođač je započeo radove na izradi potputnjaka na sjevernom portalu, kolektivni radovi na sekundarnoj oblozi kao i radovi na zatrpavanju i konačnom uređenju portala.


Ugovor o izgradnji poddionice Počitelj – Zvirovići potpisan je 20.06.2019. godine.

LOT 1 obuhvata trasu autoceste od početne stacionaže do mosta Počitelj i od mosta Počitelj do Petlje Zvirovići. Veliki most Počitelj nije sastavni dio ovog lota. Izvođač radova je China State Construction Engineering Corporation Limited (Kina), a vrijednost ugovora iznosi 56.522.840,50 eura bez PDV-a.

Izvođač radova za LOT 2 (Most Počitelj) je konzorcij koji čine Azvirt Limited Liability Company (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Limited (Kina) i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd. (Kina), a ukupna vrijednost radova za izgradnju mosta Počitelj je 28.114.889,53 eura bez PDV-a.

Nadzor nad gradnjom za oba lota vrši kompanija IRD Engineering S.R.L. (Italija).

Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići financira se iz sredstava osiguranih u okviru ugovora o zajmu sklopljenog sa Europskom investicijskom bankom (EIB) u visini od 100 miliona eura  i bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 5 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Predviđeni rok izgradnje za LOT 1 je 24 mjeseca, a za LOT 2 30 mjeseci.

 

TEHNIČKI OPIS:

Poddionica Počitelj – Zvirovići je dio dionice Počitelj – Bijača. Duga je 11,07 kilometara i podijeljena je na dva LOT-a.

U LOT-u 1 su značajni objekti: petlja Počitelj sa naplatnim mjestom i pristupnim prometnicama, tunel Počitelj (L=1.200 m), tri vijadukta ukupne dužine 250 m, i otvorena trasa.

LOT 2 je Most Počitelj dužine 980 m. Most Počitelj je kontinurani prednapeti armiranobetonski most sandučastog poprečnog presjeka, građen tehnologijom slobodne konzolne gradnje. Stubovi mosta su visoki 92,97,92,91,88 i 66 m.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU  ZAKLJUČNO SA 30.06.2023. 

LOT 1

LOT1: Glavna trasa I ostale prometnice(Sekcija 1 I Sekcija 2; Priprema posteljice; Izrada tampona i cementne stabilizacije I asfalterski radovi na sekciji 1 i sekciji 2; Zaštita pokosa sa žičanom mrežom, Zaštita pokosa sidrima I torkret betonom km 2+400-km 3+425; Ugradnja Zaštitne žičane ograda; Ugradnja jednostrane zaštitne ograde Sekcija 1 I Sekcija 2, Kolektor centralne odvodnje na sekciji 1 i 2,izrada upojnih polja vanjske odvodnje, radovi na sistemu vodozaštite; Izrada rigola I kanala vanjske odvodnje, izrada temelja portala, montaža portala, temelji prometnih znakova, TK I SN instalacije, izrada potpornih zidova- armirani nasip;
Priključna cesta sa Autoputa na na Magistralnu cestu M17 i M6:radovi na iskopu, posteljici; tampon, ugradnji ivičnjaka, vanjska I unutarnja odvodnja, asfalterski radovi , izrada temelja saobraćajne signalizacije,I potporni zidovi; Lokalne I neklasificirane ceste, zemljani radovi, priprema posteljice, izrada tampona, asfalterski radovi I ugradnja odbojne
ograde lokalnih cesta Sekcija 1 I Sekcija 2, Izrada temelja za zaštitu od buke, ugradnja apsorbirajućih elemenata za zastitu od buke, izrada zida od gabiona za zaštitu od buke Sekcija 1 I Sekcija 2.
Radovi u Tunelu Počitelj- ispitivanje hidrantske mreže u tunelu Počitelj, Izrada rezervoara za vodu za hidrantsku mrežu- radovi na vanjskoj izolaciji rezervoara, radovi na ugradnji vrata SOS niše i vrata elektro niša, radovina ugradnji INOX nosača u tunelu ;
Radovi na objektima:

Most M2 – Iskop temelja, izrada temelja i tijela upornjaka, izrada skele i oplate rasponske konstrukcije, ugradnja armature rasponske konstrukcije, izrada potpornih zidova;

Most M3 – Izrada skele i oplate rasponske konstrukcije, ugradnja armature i betona rasponske konstrukcije, izrada potpornih zidova;

Most M4 – Izrada hidroizolacije i asfalta;

Naplatno mjesto Počitelj – Radovi na montaži čelične nadstrešnice, postavljanje kućica naplate, Naplatno mjesto Međugorje – postavljanje kućica naplate,Propusti- Izrada cijevastih i pločastih propusta između km 4+404 do km 5+250; IRI Počitelj: zasipanje tunela Počitelj (Cut &Cover), Iskop i nasip na IRI Počitelj, Izrada bočnih temelja portala, izrada podrigolne drenaže, Ugradnja Zaštitne žičane ograde.

LOT 2

Temelji stubova S1, S2, S3, S4, S5 i S6 završeni;

Stubovi – S1, S2, S3, S4, S5 i S6 – završeni;

Rasponska konstrukcija S1-S2-S3-S4-S5-S6 završena;

Segment 0 – izrada skele i oplate, betoniranje segmenta – 100%;

Segment 7 – izrada skele i oplate, betoniranje segmenta – 100%;

Upornjak U2 – Izrada temelja i tijela zida – 100%.


Ugovor o nastavku radova na izgradnji tunela Hranjen- Faza I – nastavak LOT 1 (iskop i izrada primarne podgrade glavne i servisne tunelske cijevi) i početak radova LOT 2 (ugradnja dijela sekundarne tunelske obloge) je potpisan 29.07.2022. godine.

Izvođač radova je Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo.

Vrijednost radova je 33.665.702,06 KM bez PDV-a, a nadzora je 1.499.982,00 KM bez PDV-a

Sredstva su osigurana iz Budžeta Vlade FBiH, i to pod stavkom koja se odnosi na gradnju autoputeva i brzih cesta.

 

 

Ugovora o probijanju glavne i servisne cijevi i izrade primarne podgrade cestovnog tunela Hranjen, što predstavlja početak izgradnje prve faze brze ceste Sarajevo – Goražde potpisan je 22. septembra 2018. godine.

Izvođač radova je Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo.

Vrijednost radova je 81.899.883,00 KM sa uračunatim PDV-om, a sredstva u visini od 65 miliona KM su osigurana Odlukom Vlade Federacije BiH iz akumuliranih dobiti BH Telecoma.

 

TEHNIČKI OPIS:

Tunel Hranjen bit će dug 5,5 kilometara, a sastojat će se od dvije cijevi. Jedna će biti namijenjena za saobraćaj motornih vozila i kroz nju će prolaziti dvije saobraćajne trake, za svaki smjer po jedna. Druga cijev će biti servisna i koristit će se za održavanje tunela, kao i za slučaj eventualnih nesreća u tunelu.

Radi sigurnosti učesnika u saobraćaju tunel će imati 16  prolaza za evakuaciju pješaka, pet poprečnih prolaza za interventna vozila (u slučaju požara) kao i 10 parkirnih niša za zaustavlja vozila u kvaru.

Rok za izgradnju ovog najdužeg cestovnog tunela u Bosni i Hercergovini je 36 mjeseci.

Projekt izgradnje brza ceste duge 19,4  kilometara koja će spojiti Sarajevo i Goražde u poluprofilu vrijedan je 190 miliona KM i podijeljen je u dvije faze. Radovi drugog lota prve faze će uključivati sekundarnu oblogu i opremanje tunela i izradu brze ceste u poluprofilu.

Izgradnja tunela Hranjen predstavlja historijski projekat za Goražde jer će se cestovna udaljenost ovog grada na Drini i Sarajeva sa sadašnjih 95,6 smanjiti na 56 kilometara. S obzirom na kvalitet nove trase, vožnja između Sarajeva i Goražda će trajati svega 45 minuta, umjesto dosadašnji sat i pol.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.06.2023.

U maju 2023. godine zavšeni su radovi na iskopu i ugradi primarne podgrade na južnoj strani koji su predviđeni prema aktivnom ugovoru. Zaključno sa 30.06.2023. probijeno je ukupno 2650 metara glavne i 2450 metara servisne tunelske cijevi. U izvještajnom periodu nastavljeni su radovi na ugradnji hidroizolacije, a dopremljene su dvije oplate za izradu sekundarne obloge, po jedna na obje strane tunela.

Prema trenutnom ugovoru predviđena je ugradnja 1140 metara sekundarne obloge, a do 30.06.2023. ukupno je izbetonirano 14 kampada, odnosno 168 metara. U toku je izrada temelja za sekundarnu oblogu i na sjevernoj i na južnoj strani tunela. Na kritičnom putu se nalaze radovi na odvodnji pozdemnog toka na sjevernoj strani, što je obaveza Izvođača radova prema Adendumu br. 2. Održan sastanak sa projektantom gdje je u koordinaciji sa nadzorom pronađeno najbolje rješenje za tokove iz kaverni koje su se pojavljivale prilikom iskopa stepenice na kritičnom dijelu tunela. Zbog kasnog početka radova na odvodnji upitan završetak radova u ugovornom roku.
Izvođač radova je u više navrata ažurirao program radova jer se istog nisu pridržavali. Do kraja ugovora preostala su tri mjeseca a izvođač je prema oba aktivna ugovora dužan završiti radove na odvodnji podzemnog toka te ugradnji hidroizolacije i sekundane obloge na cca 1000 metara.
Problem predstavlja i manjak prostora za odlaganje materijala iz iskopa, te se pristupilo proširenju odlagališta Osječani. Trenutno se ishoduju potrebne dozvole te će se pristupiti krčenju šuma.

 

 

Dužina poddionice LOT 3B je 1,44 kilometra, a radove izvodi domaća firma Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Saraj Inžinjering d.o.o. Sarajevo i Institut za građevinarstvo “IG” d.o.o. Banja Luka

Vrijednost ugovora je 23.283.000 KM sa PDV-om i finansira se iz vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH.

Na ovoj poddionici gradit će se dva vijadukta..

Rok izgradnje je 14 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.

LOT 3B je riješen kao gradski put sa dvije saobraćajne trake (vozna i preticajna) za svaki smjer kretanja.

Trasa LOT 3B je spoj petlje Vlakovo sa petljom na Mostarskom raskršću na magistralnu cestu M-17/M-5.

Izgradnjom LOT 3B omogućit će se bolja saobraćajna povezanost autoceste na Koridoru Vc sa mrežom saobraćajnica nižeg ranga, magistralnim i lokalnim cestama. Konkretnije, omogućit će se direktna veza za vozila koja prema petlji Vlakovo na autocesti  dolaze sa kružnog toka na Mostarskom raskršću, odnosno iz pravca Kiseljaka, Rakovice, Pazarića i Hadžića.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.06.2023.

U novembru 2022. godine, Federalno ministarstvo je dostavilo negativno mišljenje na zahtjev za izdavanje izmjene urbanističke saglasnosti za predmetnu dionicu. U obrazloženju je navedeno da predmetna dokumentacija nije u skladu sa planskim dokumentima Kantona Sarajevo i Općine Ilidža. Privremeno je naložena obustava radova do ishodovanja Odobrenja za građenje. Potrebno je izvršiti usaglašavanje projektnog rješenja sa zahtjevima Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i ishodovati potrebne saglasnosti te odobrenja. Rok za izvođenje radova je istekao u februaru 2022. godine i isti će se produžiti nakon što izvođenje radova bude izvijesno.

 


Ugovor o izgradnji brze ceste Lašva – Nević Polje (Lot 5) potpisan je 26.04.2022. godine.

Izvođač radova je firma Hering d.d. Široki Brijeg.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Konzorcij: DIVEL d.o.o. Sarajevo, Institut za građevinarstvo lG d.o.o. Banja Luka i Zagrebinspekt d.o.o. Mostar

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 74.904.570,00 KM sa uračunatim PDV-om, s rokom
završetka izgradnje od 20 mjeseci. Izgradnja dijela brze ceste Lašva-Nević Polje, Lot 5 – petlja Vitez izlaz iz poslovne zone – petlja Nević Polje će se finasirati namjenskim sredstvima iz Budžeta Vlade FBiH.

TEHNIČKI OPIS:

Dužina sekcije ovog lota je 4,8 km, a na ovoj sekciji gradit će se četiri mosta i jedan vijadukt. Početak sekcije Lot-a 5 se nalazi poslije petlje Vitez – izlaz iz poslovne zone, koja će biti izgrađena u sklopu gradnje Lot-a 4 (Poslovna zona Vitez). Na kraju sekcije Lot-a 5 predviđena je izgradnja petlje Nević Polje tipa denivelirani kružni tok. Na mjestu petlje, brza cesta se pristupnim rampama priključuje na magistalni put M-16.4 Nević Polje – Bugojno. Lot 5 je riješen kao cesta sa karakteristikama brze ceste sa dvije saobraćajne trake (vozna i preticajna) za svaki smjer kretanja.
U sklopu izgradnje ove dionice brze ceste je predviđena i regulacija rijeke Lašve na mjestima gdje je u koliziji sa trupom ceste.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.06.2023.

U proteklom izvještajnom periodu vršene su sljedeće aktivnosti duž cijele trase:
▪  Objekti: Vijadukt Mali Mošunj 1, Most Mali Mošunj 2, Potputnjak Mali Mošunj, Most Stara Bila 1, Most Stara Bila 2, Most Stara Bila 3, Most Nova Bila, Most Pečuhe.
▪ Glavna trasa BC.
▪ Poljske ceste 3 i 4.
▪ Regulacija korita rijeke Lašve