Pravo na pristup informacijama

Svako fizičko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki javni organ ima odgovarajuću obavezu da te informacije saopći podnosiocu zahtjeva za pristup informacijama.

Ovim zakonom uređuje se pristup informacijama u posjedu javnih organa radi:

  • utvrđivanja da informacije pod kontrolom javnog organa predstavljaju značajno javno dobro i da javni pristup informacijama potiče veću transparentnost i odgovornost javnih organa, što je neophodno za demokratski proces,
  • utvrđivanja da svaka fizičko ili pravno lice ima pravo pristupa ovim informacijama u najvećoj mogućoj mjeri, u skladu sa javnim interesom, te da javni organi imaju odgovarajuću obavezu da saopće te informacije,
  • omogućavanja svakom fizičkom licu da zatraži izmjenu i stavi primjedbe na svoje lične informacije pod kontrolom javnog organa.

 

Službenica za informisanje
Narcisa Livnjak-Borić

Tel: +387 33 277 920
E-mail: l.narcisa@jpautoceste.ba

 

Dokumenti:

Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama

Index registar informacija u posjedu JP Autoceste FBiH

Vodič o pristupu informacijama u posjedu JP Autoceste FBiH