Dionica Počitelj – Zvirovići duga je 11,07 kilometara i podijeljena je na dva LOT-a.

Značajni objekti na LOT-u 1 su petlja Počitelj sa naplatnim mjestom i pristupnim prometnicama, tunel Počitelj (L=1.200 m), tri vijadukta ukupne dužine 250 m, i otvorena trasa.

LOT 2 je Most Počitelj dužine 980 m. Most Počitelj je kontinurani prednapeti armiranobetonski most sandučastog poprečnog presjeka, građen tehnologijom slobodne konzolne gradnje. Stubovi mosta su visoki 92 m,97 m,92 m,91 m,88 m, i 66 m.

 

Dinamika radova:

LOT 1 Sekcija 1 (stacionaža 0+000 – 3+425)

Na Sekciji 1 dionice Počitelj – Zviovići do sada je završena ugradnja dva sloja asfalta a privode se kraju radovi na sistemima unutarnje odvodnje, vodozaštite kao i ostalih instalacijskih radova. Intenzivno se vrše radovi na izradi zaštite kosina uz glavnu trasu postavljanjem zaštitnih mreža, kao i ugradnja sidara te mlaznog betona gdje je to potrebno. Započeto je humuziranje razdjelnog pojasa kao i bankina nakon čega će se vršiti ugradnja sigurnosnih odbojnih ograda. U tijeku je i izgradnja zidova za zaštitu od buke.

Na pristupnoj cesti na M17 je završena glavnina radova na širokom iskopu a započeta je izrada potpornih AB zidova nakon čega će se krenuti sa radovima na kolničkoj konstrukciji predmetne ceste. Na cesti koja veže petlju Počitelj na magistralnu cestu M6 (Čapljina – Stolac) postavljaju se rubnjaci i radi se priprema tampona za polaganje asfalta.

Pored navedenog, izvode se i ostali preostali radovi na izgradnji i uređenju lokalnih i nekategoriziranih cesta u zoni autoceste.

LOT 1 Sekcija 2 (stacionaža 4+404 – 11+075)

Na sekciji 2 glavnina aktivnosti je vezana za dio između mosta Počitelj i tunela Počitelj. Završeni su radovi na širokom iskopu velikih usjeka visine i preko 70m te se izvodi zaštita kosina, uglavnom postavljanjem zaštitnih žičanih mreža. Radovi na jednom od zidova od armiranog tla se privode kraju te su započeti radovi na izradi drugoga koji će imati visinu od oko 20m. Intenzivni su i radovi na izgradnji sistema odvodnje i vodozašite kao i ostalih vrsta instalacija Na ovoj dionici se nalaze i mostovi M2 i M3 gdje se izvode radovi na rasponskim konstrukcijama istih.

U tunelu Počitelj su završeni svi značajniji građevinski radovi te se pristupilo ugradnji potrebnih instalacija (hidrantska mreža, elektro i komunikacijske instalacije i sl.) Na ostatku trase od tunela Počitelj do spoja na ranije izgrađenu dionicu u mjestu Zvirovići su većim dijelom završeni radovi na polaganju dvaju slojeva asfalta, vrši se humuziranje razdjelnog pojasa i bankina te ugradnja sigurnosnih odbojnih ograda te izgradnja zidova za zaštitu od buke.

 

Most Počitelj

Trenutno su rasponskom konstrukcijom spojena četiri stuba od ukupno šest. Dužina mosta iznosit će 980 metara, a visina stotinu metara. Radovi se sada odvijaju na završetku rasponske konstrukcije. Nakon što bude završena kompletna rasponska konstrukcija, započet će izrada hidroizolacije mosta, odvodnje, kolovozne konstrukcije te ugradnje vertikalne i horizontalne
signalizacije.

 

Izvođač radova na LOT-u 1 je China State Construction Engineering Corporation Limited (Kina), a vrijednost ugovora iznosi 56.522.840,50 eura bez PDV-a.

Izvođač radova za LOT 2 (Most Počitelj) je konzorcij koji čine Azvirt Limited Liability Company (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Limited (Kina) i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd. (Kina), a ukupna vrijednost radova za izgradnju mosta Počitelj je 28.114.889,53 eura bez PDV-a.

Nadzor nad gradnjom za oba lota vrši kompanija IRD Engineering S.R.L. (Italija).

Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići financira se iz sredstava osiguranih u okviru ugovora o zajmu sklopljenog sa Europskom investicijskom bankom (EIB) u visini od 100 miliona eura  i bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 5 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

 

Press JP Autoceste FBiH