Objavljen Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izvođenje pripremnih radova u svrhu izgradnje autoceste na Koridoru Vc , dionica Ozimice – Poprikuše

Na osnovu čl. 23. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine FBiH“ broj 70/07), te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji („Službene novine FBiH“ broj 36/10, 25/12 i 34/16), a u vezi sa članom 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98 i 48/99), JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar objavljuje:

JAVNI OGLAS

radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

Odlukom Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa V broj: 1109/2022 od 21.07.2022 godine, utvrđen je javni interes za izgradnju dionice Medakovo – Ozimica na Koridoru Vc.

JP Autoceste FBiH  d.o.o. Mostar pristupa realizaciji projekta izgradnje dionice Medakovo – Ozimica poddionica Ozimica – Poprikuše ( Žepče Jug), na Koridoru Vc, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH („Sl. novine FBiH“ broj 70/07 i 36/10, 25/12 i 34/16).

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na području: 

 • Općine Žepče – k.o. Goliješnica,
 • Općina Žepče – k.o. Donje Ravne,
 • Općina Žepče – k.o. Ozimica,
 • Općina Žepče – k.o. Tatarbudžak,
 • Općina Žepče – k.o. Žepče Van,
 • Općina Žepče – k.o. Papratnica,
 • Općina Žepče – k.o. Želeće,
 • Općina Žepče – k.o. Željezno Polje

 radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu izgradnje dionice Medakovo – Ozimica, poddionica Ozimica – Poprikuše, na Koridoru Vc.

Svi zainteresirani vlasnici čije nekretnine se nalaze na području Općine Žepče, k.o. Goliješnica, k.o. Donje Ravne, k.o.Ozimica, k.o. Tatarbudžak, Žepče Van, k.o. Papratnica, k.o. Želeće i k.o. Željezno polje, nakon objave ovog oglasa mogu doći u prostorije JP Autoceste FBiH u ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19. u Sarajevu svakim radnim danom u periodu od 08 do 16 sati.

Ukoliko se vlasnici nekretnina navedenih katastarskih općina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje sticanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim organom uprave.

Sve potrebne informacije povodom objavljenog oglasa mogu se dobiti u prostorijama JP Autoceste FBiH u ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19. u Sarajevu kao i na kontakt tel. broj 033/277-919, fax 277-901, kontakt osoba Kolić Irfan.

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

Mašine na gradilištu tunela Hranjen rade punom parom

Na gradilištu tunela Hranjen mehanizacija radi punom parom na probijanju glavne i sporedne tunelske cijevi. Radovi su intenzivirani nakon što je potpisan ugovor o nastavku radova vrijedan 39 miliona i 339 hiljada maraka, sredstava Vlade Federacije iz budžeta prema Programu utroška dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim preduzećima -Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta”.Ova sredstva se povlače sukcesivno, svaki mjesec izvođač ispostavlja privremenu situaciju koju JP Autoceste FBiH plate, a zatim sredstva refundiraju od Federalnog ministarstva finansija.

I pored otežanih uslova za rad, spajanje tunela Hranjen sa sjeverne i južne strane napreduje planiranom dinamikom.

“Na tunelu Hranjen, s južne strane glavne tunelske cijevi u kojoj se izvode radovi primarne podgradnje, trenutno je iskopano negdje oko 1600 metara, ukupno oko 2,4 km glavne cijevi i 2,3 km servisne što je oko 43 posto te faze radova”, pojašnjava Ivan Mlakić Vuković , glavni nadzorni inženjer za iskop i primarnu podgradnju tunela Hranjen.

Intenzivirani radovi

Podsjetimo, Autoceste F BIH potpisale su 29.07.2022. godine ugovor za nastavak izgradnje tunela Hranjen s izvođačem, firmom EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo kojim je definisan nastavak iskopa i ugradnja primarne podgrade glavne i servisne tunelske cijevi u dužini od cca 400 m te ugradnja hidroizolacije, bočnih tunelskih drenaža, sekundarne (finalne) tunelske obloge u glavnoj tunelskoj cijevi u dužini od cca 1.150 metara kao i izrada drenažnog kanala u dužini od 250 m kojim će se podzemne vode izvesti van tunela.

Prema ugovoru radovi podrazumijevaju iskop i primarnu podgradu sa južne strane odnosno od Goražda, dok se sa sjeverne strane, od Prače radi fina obloga tunela odnosno zadnja faza. Nimalo povoljno geološko tlo za radnike.

“Novi ugovor podrazumijeva iskop i primarnu podgradu, znači prvu fazu radova s ove južne strane, sa sjeverne strane su u toku radovi druge faze, to su temelji i završna obloga tunela, ti isti radovi se očekuju uskoro da počnu s ove strane. Intenzitet radova je takav da je napredak u skladu sa materijalom, negdje od 60 do 70 metara u glavnoj cijevi u mjesec dana, zavisno od kategorije materijala. Trenutno je četvrta kategorija i ta nas kategorija prati kroz cijeli tunelski iskop s ove strane, četvrta sa povremenom petom, a to su dvije najlošije kategorije u geološkom smislu i najteže za podgrađivati i najteže u finansijskom smislu”, kaže Vuković.

Na gradilištu se radi u dvije smjene 24 sata punu sedmicu. Na servisnoj cijevi gdje se vrši iskop temperatura raste i do 35 stepeni, a zna rasti i do čak 70 stepeni što otežava radove.Zbog nepovoljnog tla trenutno se po danu iskopa 3 do četiri metra i jedne i druge cijevi. Trenutno je manje potrebe za miniranje jer kvalitet iskopa ne dozvoljava tu metodu što primorava radnike na mašinski iskop.

Teži uslovi rada

“Radi se neprestano, to je uobičajena praksa za tunelogradnju jer je smisao iskop i što prije zatvaranje primarne podgrade, nema vremena za puštanje materijala da se relaksira. U prosjeku dnevno se probije oko 3 metra na dan i jedne i druge cijevi, što je realno za očekivati, nekad je više miniranja nekad manje zavisno od kategorije materijala jer što je bolja kategorija naravno da je potrebno koristiti druge mehanizme iskopa kao što je miniranje, a kad je lošija onda se radi mašinski iskop, znači kad je četvrta, treća ili druga koju mi nećemo imati ide proces miniranja, tad sam iskop brže napreduje, korak je veći”, kaže Vuković.

Iako se u javnosti špekulisalo da ima problema sa podzemnim vodama glavni inžinjer ističe kako to nije slučaj.

“Nemamo problem s vodama, s južne strane voda se gravitaciono izvodi vani, sa sjeverne strane je bio problem sa dotokom podzemnih voda rijeke Čemernice i trenutno je izvođač izveo privremenu odvodnju i taj način je kompatibilan sa trajnim rješenjem tako da ta voda nije problem, sa izvođenjem ona se ispušta u prirodni vodotok”, ističe Vuković.

Brza cesta

Brza cesta Prača – Goražde (Hrenovica – Hranjen – Goražde), što uključuje i tunel Hranjen je dužine od 18,4 kilometara. Vlada FBiH je za ovu godinu osigurala još 50 miliona KM za izgradnju brze ceste Prača – Goražde iz Budžeta na osnovu usvojenog Programa utroška dijela sredstava: „Kapitalni transferi javnim poduzećima – transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ te se u zavisnosti od odobrenih novčanih sredstava ugovara obim poslova.

S druge strane, JP Autoceste FBiH intenzivno rade na zatvaranju cijele finansijske konstrukcije za tunel Hranjen i brzu cestu. Pri kraju su pregovori za obezbjeđenje svih neophodnih sredstava za dovršetak tunela i izgradnju pristupnih cesta i kompletne infrastrukture, čijom izgradnjom će tunel biti potpuno funkcionalan i pušten u promet.

Tunel Hranjen je definitivno najvažniji infrastrukturni projekat za Grad Goražde, ali i ovaj dio BIH, a nakon što tunel bude u funkciji, Istočna Bosna i susjedni dijelovi Srbije, bit će znatno bliže Sarajevu i ostalim mjestima u Bosni. Svi korisnici imat će direktnu korist od izgradnje tunela jer će se vrijeme putovanja značajno skratiti, ističu u Autocestama FBIH.

Izvor: RTV BPK Goražde 

 

Izvještaj o ukupnom iznosu i broju upisanih i uplaćenih za treću emisiju obveznica

U skladu sa članom 41. stav (3) Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine FBIH“ broj 85/08,109/12, 86/15 i 25/17) te na osnovu Rješenja Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 03/1-19-6/23 od 11.01.2023. godine o uspješnosti emisije obveznica javnom ponudom putem Sarajevske berze / burze vrijednosnih papira društva JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar objavljuje

IZVJEŠTAJ

o ukupnom iznosu i broju upisanih i uplaćenih obveznica

U periodu trajanja emisije obveznica (od 22.12.2022. do 28.12.2022.) upisano je:

 • 964 obveznica (60,32% ukupnog broja emitovanih obveznica)
 • ukupno upisani i uplaćeni broj obveznica u novcu: 18.096.400,00 KM
 • nominalna vrijednost po jednoj obveznici: 100,00 KM
 • prodajna cijena obveznice u periodu upisa emisije: 100,00% ili 100 KM
 • rok dospjeća: 3 godine
 • kamatna stopa 3,5% – polugudišnji obračun i isplata kamate
 • jednokratna isplata glavnice po dospijeću.

Izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Obavijest o utvrđenim listama kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2022/2023. godinu

Na osnovu Pravilnika o dodjeli stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar br. 01-12365-20/21 od 28.10.2021. godine, a u skladu s članom 33. Statuta JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar broj: 1.1-3923-4/16 od 30.11.2016. godine, te Odluke o stipendiranju broj 01-7635/22 od 30.10.2022. godine, putem javnog poziva je proveden postupak za dodjelu stipendija za akademsku 2022/2023. godinu redovnim i redovnim samofinansirajućim studentima Građevinskog fakulteta, Fakulteta za saobraćaj i komunikacije (cestovni smjer), Mašinskog fakulteta, Elektrotehničkog fakulteta, Pravnog fakulteta i Ekonomskog fakulteta dodiplomskog i postdiplomskog studija, počev od treće godine prvog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini.

Komisija za provedbu postupka dodjele stipendija je pregledala ukupno 87 potpune i blagovremene prijave i utvrdila listu kandidata uzimajući u obzir bodovanje kriterija utvrđenih Pravilnikom o dodjeli stipendija.

Odlukom je propisana visina mjesečne stipendije koju će JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar dodijeljivati za akademsku 2022/2023. godinu iznosi:

 • 300 KM za studente treće godine prvog ciklusa studija,
 • 500 KM za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija.

Lista kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju možete pogledati OVDJE. 

 O terminu potpisivanja ugovora stipendisti će biti naknadno obaviješteni.

 

 

Napreduje izgradnja na dionici Nemila – Vranduk

Radovi na izgradnji autoceste Koridora Vc odvijaju se na sedam  gradilišta, a najveći obim posla se trenutno izvodi u Zeničko-dobojskom kantonu.

Posebno napreduje gradnja na dionici Nemila – Vranduk, dužine 5,67 kilometara gdje radove izvodi turska firma HGG Insaat Anonim Sirketi.

Trenutno se izvode radovi na izmještenju magistralne ceste M-17, s obzirom na to da se trasa autoceste većim dijelom poklapa sa postojećom magistralnom cestom. Radovi se odvijaju i na potputnjacima i potpornim zidovima. Na pojedinim dijelovima radi se privremeno uređenje korita rijeke Bosne, iskop kosine uz postojeću magistarlnu cestu M-17, te ugradnja kamenog nasipa iza zida.   Paralelno sa zemljanim i betonskim radovima izvode se radovi na izmještanju, zaštiti i izgradnji raznih komunalnih instalacija. U skladu sa geotehničkom misijom G31 izvedeno je 467,80 m bušotina te instalirano 266,60 m inklinometara.

U sklopu izgradnje dionice Nemila – Vranduk izvodi se i regulacija rijeke Bosne kroz Nemilu, gdje su radovi na izgradnji pravougaonog betonskog korita (regulaciji korita) Nemilske rijeke  završeni, a na dijelu trase izmještene M-17 započeta je ugradnja slivnika i priključnih cjevovoda. Do sada je iskopano oko 77.000 m3 zemljanog materijala, a ugrađeno oko 138.000 m3 nasipa.

Na gradilištu zavisno od radova koji se obavljaju angažirano je oko 119 radnika.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 63.956.530 eura sa PDV-om, s rokom završetka izgradnje od 24 mjeseca.

Dionica Nemila – Vranduk veoma je značajna jer će spojiti dvije dionice koje su već u izgradnji, dionicu Poprikuše – Nemila na sjeveru, te dionicu Vranduk – Ponirak na jugu, čijom izgradnjom će biti omogućen promet bez prekida na svim navedenim dionicama.

Press JP Autoceste FBiH

 

 

 

Srećan Božić

Svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini čestitamo nastupajući praznik Božić.

Press JP Autoceste FBiH

 

 

Radovi na izgradnji dionice brze ceste Lašva – Nević Polje teku po planu

Radovi na izgradnji dionice brze ceste Lašva – Nević Polje dugoj 4,8 kilometara, teku
predviđenom dinamikom. Riječ je o dijelu brze ceste Lašva – Travnik – Jajce.
Trenutno se izvode zemljani radovi iskopa i nasipa na lokalnim i poljskim cestama, objektima
(vijaduktima i mostovima), te radovi na regulaciji rijeke Lašve. Na vijaduktu Mali Mošunj 1 u toku
su radovi na izradi upornjaka i stubova.
Na gradilištu zavisno od radova koji se obavljaju angažirano je između 40 i 60 radnika.
Kada govorimo o tehničkim podacima, ugovor o izgradnji LOT 5 od petlja Vitez do petlje Nević
Polje potpisan je 26. aprila prošle godine sa bh. firmom Hering d.d. Široki Brijeg.
Svi prethodni radovi pripremni radovi su odrađeni do kraja septembra prošle godine kada je
izvođač započeo glavne radove u skladu s predviđenom dinamikom.
Vrijednost ugovorenih radova iznosi 74.904.570,00 KM s uračunatim PDV-om, a izgradnja se
finasira namjenskim sredstvima iz Budžeta Vlade FBiH.
Rok za završetak radova je 20 mjeseci.
Inače, ovo je peti LOT buduće brze ceste Lašva – Nević Polje u ukupnoj dužini od 24,3
kilometra, koja je Odlukom Vlade FBiH proglašena cestom od javnog interesa. Ostala četiri
LOT-a čine dionice Lašva – Kaonik, Kaonik – Selište, Selište – Vitez (petlja Vitez – ulaz u
Poslovnu zonu), Poslovna zona Vitez (petlja Vitez – ulaz u Poslovnu zonu – petlja Vitez izlaz iz
Poslovne zone).
Brza cesta Lašva – Travnik – Jajce će značajno poboljšati kvalitetu života bh građana jer će
skratiti vrijeme putovanja i poboljšana i sigurnost svih učesnika u prometu, pošto se radi o
jednom od najopterećenijih cestovnih pravaca u našoj državi. JP Autoceste FBiH planiraju
nastaviti aktivnosti sa realizacijom izgradnje brze ceste kako bi se u konačnici povezala
zapadna Bosna i Hercegovina odnosno Bihać, Cazin i Velika Kladuša preko Ključa, Jajca, sa
centralnim dijelom na Koridor 5C i dalje sa istočnom Bosnom i Hercegovinom te susjednim
državama Srbijom i Crnom Gorom.

Press JP Autoceste FBiH

 

Sretna Nova godina!

Korisnicima naših usluga, poslovnim partnerima i saradnicima kao i svim građanima Bosne i Hercegovine čestitamo lijepe i sretne novogodišnje praznike.

Sretna i uspješna Nova 2023. godina!

Obavijest za korisnike autoceste o izdavanju R1 računa

Od 01.01.2023. godine JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar uvode izdavanje R1 računa korisnicima autoceste na svim naplatnim mjestima, izuzev NM Papratnice.

R1 računi su namjenjeni svim pravnim i fizičkim osobama (u sistemu PDV-a) za odbitak pretporeza (PDV), ako ostvaruju pravo na isto. Za izdavanje R1 računa obvezni su podaci o kupcu zajedno sa ID brojem.

Izdavanje R1 računa će se vršiti svaki dan na svim naplatnim mjestima, osim NM Papratnice, te po zahtjevu korisnika poslanom dan ranije na mail: acc@jpautoceste.ba

Ugodnu i sigurnu vožnju želimo!

Press JP Autoceste FBiH

Novi broj biltena AC INFO: Veliki projekti pred nama – Tunel Prenj i Mostar sjever – Mostar jug

U izdanju JP Autoceste FBiH izašao je novi broj biltena AC INFO.

U šestom broju možete pročitati najznačajnije aktivnosti i dinamiku izgradnje dionica autoceste na Koridoru Vc. Kao centralni događaj u proteklih šest mjeseci izdvajamo završetak izgradnje dionice Tarčin – Ivan autoceste na Koridoru Vc koja je, nakon što je krajem oktobra puštena u promet, dodatno približila Sarajevo Mostaru. Pored naših standardnih rubrika, vašoj pažnji preporučujemo i pisanje o početku gradnje, prema mišljenju struke, tunela Prenj kao generacijskog projekta u Bosni i Hercegovini koji je predviđen za 2023. godinu.

AC INFO je dvojezična besplatna publikacija koja pruža informacije o aktivnostima I novostima vezano za izgradnju, upravljanje I održavanje autoceste na Koridoru Vc i brzih cesta u nadležnosti JP Autoceste FBiH.

Online izdanje možete pročitati OVDJE.