Tender za izgradnju dionice Mostar Jug – Tunel Kvanj je pri kraju, i očekuje se da bi se ugovor za izgradnju trebao potpisati na proljeće. Ako radovi budu tekli u skladu sa predviđenom dinamikom, izgradnja ove dionice koja je ključna za povezivanje cjelokupnog prostora Hercegovine bit će okončana do kraja 2028. godine.

“Koridor Vc je ključna investicija za državu koja će ojačati ekonomiju, društvenu interakciju i regionalnu integraciju. Sa izgradnjom dionice najveći dio autoceste južno od Mostara bit će stavljen u funkciju čime će se dati ključni zamah za razvoj gospodarstva Hercegovine i cijele Federacije. Izabrane su i firme koje će nadzirati gradnju dionice od Mostara jug do tunela Kvanj”, kazao je v. d. direktora JP Autoceste FBiH Denisa Lasića.

Ovaj projekat je od javnog interesa koji će imati značaj za grad Mostar kao i za cijelokupnu zajednicu.

Finansijer ovog projekta na izgradnji Koridora Vc je pouzdani partner JP Autoceste FBiH, Evropska banka za obnovu i razvoj, koja je izdvojila 60 miliona eura i koja daje punu podršku brzoj implementaciji projekta. Tome u prilog ide i činjenica da je Glavni odbor EBRD-a krajem godine već dao zeleno svjetlo za odobrenje isplate sredstava, te se čeka da komisija okonča tender.

Također Evropska unija je podržala ovaj projekat sa 30,33 miliona eura bespovratnih sredstava.

Interna provjera Banke (EBRD) je dala preporuku za izradu dodatnih studija koje će pružiti kvalitetnije odgovore na pojedine segmete projekta kao što su okolišni i društveni utjecaji, što svakako ne dovodi u pitanje dinamiku projekta.

Treba napomenuti da je Vlada Federacije BiH u julu 2023. još jednom razmatrala pitanje trase na ovom dijelu autoceste na Koridoru Vc te je istu potvrdila. Trasa je u skladu sa Prostornim planom područja posebnih obilježja od značaja za FBiH „Autocesta na koridoru Vc“, koji je usvojen u Parlamentu FBiH i neće biti nikakvih korekcija.

Izgradnja ove dionice imat će višestruku koristi, poput poboljšanih usluga prijevoza, smanjenog prometa na lokalnim cestama, poboljšanog pristupa regionalnoj prometnoj infrastrukturi i turističkim središtima

Brojni su benefiti za mještane južnih mostarskih naselja  kroz koju prolazi ova dionica dugačka 9,2 kilometara. Pored direktne veze koja će omogućiti bržu komunikaciju ka jugu i ka Sarajevu, lokalna zajednica će, u skladu sa najboljim principima društvene odgovornosti dobiti i novi vodovod, kanalizaciju, te druge infrastrukturne objekte od značaja za same mještane. Na taj način će se životni standard domaćinstava umnogome poboljšati.

 

Press JP Autoceste FBiH