Svi tehnički radovi na izgradnji poddionice Drivuša-Klopče na Koridoru Vc, ukupne dužine 2,23 kilometra su završeni, te je pokrenuta procedura za tehnički prijem dionice.

Trasa poddionice Drivuša – Klopče, na početku se nadovezuje na dionicu Drivuša – Bilješevo u zoni petlje Drivuša, a završava u km 2+680,00. Minimalni primijenjeni polumjer iznosi 900 m, dok maksimalni polumjer iznosi 1800 m. Trasa je projektovana za brzinu od 120 km/h.

Najzahtjevnije građevine na toj dionici su bile most Drivuša dužine 650 m i vijadukt Perin Han dužine 400 m. Njihova je širina 13,6 m. Trasa autoceste poddionice nakon odvajanja rampe nastavlja prema mostu Drivuša, koji premošćuje rijeku Bosnu.

Prvi put na ovim prostorima jedan most se gradio po sistemu „polje po polje“ korištenjem pokretne skele ili MSS skele (Movable Scaffolding System). Skela je naručena u Norveškoj te brodom dopremljena u luku Ploče, odakle je u dijelovima, pomoću 45 tegljača, dovezena na gradilište, gdje su je radnici sastavljali čak tri mjeseca.

Ono što je obilježio izgradnju ove dionice jesu geološki vrlo složeni terenski uvjeti koji nisu detaljno obrađeni u glavnome projektu pa je trebalo mijenjati projektnu dokumentaciju, kao i klizišta što je uzrokovalo neželjene zastoje na izgradnji otvorene trase autoceste.

Broj radnika koji je direktno radio na izgradnji poddionice je 150, a indirektno više od 300 radnika.

Tokom izgradnje na poddionici Drivuša – Klopče izvršeno je izmještanje regionalnog gasovoda Sarajevo – Zenica u dužini od 2,5 kilometara metodom topli priključak.

Izvođač radova na poddionici Drivuša – Klopče je Hering d.d. Široki Brijeg.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši konzorcij Divel d.o.o. Sarajevo i M/S The Associated Engineering Patrnership.

Vrijednost ugovora je 33.527.849,36 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana od Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAER).

 

Trasa

Trasa poddionice Drivuša – Klopče, na početku se nadovezuje na dionicu Drivuša – Bilješevo u zoni petlje Drivuša, a završava u km 2+680,00. Minimalni primijenjeni polumjer iznosi 900 m, dok maksimalni polumjer iznosi 1800 m. Trasa je projektovana za brzinu od 120 km/h.

Najzahtjevnije građevine na toj dionici jesu most Drivuša dužine 660 m i vijadukt Perin Han dužine 400 m. Njihova je širina 13,6 m. Trasa autoceste poddionice nakon odvajanja rampe nastavlja prema mostu Drivuša, koji premošćuje rijeku Bosnu.

Na cijeloj dužini poddionice Drivuša – Klopče radi se u geološki vrlo složenim terenskim uvjetima koji nisu detaljno obrađeni u glavnome projektu pa je trebalo mijenjati projektnu dokumentaciju, što je uzrokovalo neželjene zastoje na izgradnji otvorene trase autoceste. Na dvije lokacije aktivirana su klizišta.

Most Drivuša

Most je projektovan kao dvije odvojene građevine, odnosno kao lijevi i desni most. Dužina tzv. lijevog mosta iznosi 647,32 m, a desnog 652,68 m. Iza mosta Drivuša, s desne strane autoceste projektovana je armiranobetonska konstrukcija s trajnim aktivnim geotehničkim sidrima u kombinaciji s potpornim armiranobetonskim zidom na kontraforima na jednom dijelu.

Trasa autoceste na stacionaži km 1+540 presijeca Ciganski potok, gdje je predviđen propust dimenzija 2 x 2,0 m. Iza Ciganskog potoka nalazi se klizište zbog kojeg je projektirana potporna konstrukcija od kamena s drenažom u nožici zasjeka. Rasponska konstrukcija mosta je sandučasta, prednapeta okvirna konstrukcija sa 17 polja i 18 oslonaca. U poprečnome presjeku rasponska konstrukcija jest sandučasti nosač ukupne širine 13,76 m. Dužina konzola iznosi po 3,5 m, svaka debljine 25 cm na kraju i 55 cm na uklještenju.  Ukupna visina nosača iznosi 300 cm. Poprečni je nagib autoceste na dijelu mosta jednostrani i iznosi 3,4 posto, a na mostu je predviđena i betonska odbojna ograda s barijerama protiv buke. Odvodnja oborinskih voda predviđena je zatvorenim sistemom odvodnje.

Na području na kojemu se gradi most nalaze se rijeka Bosna, lokalne prometnice, postojeći plinovod i Đulanov potok, zbog čega je cijeli proces implementacije tog projekta vrlo složen.

 Tehnologija izvođenja rasponske konstrukcije

Rasponski sklop mosta Drivuša izvodi se po sistemu „polje po polje“ korištenjem pokretne skele ili MSS skele (Movable Scaffolding System). Ova tehnologija podrazumijeva to da se oplata oslanja na skelu koja se sastoji od glavnog nosača, kljuna i niza elemenata koji omogućavaju premještanje skele od jednog stupa do drugog. Pri premještanju skela nosi i sve elemente oplate sa sobom. Prednji dio pokretne skele, tzv. kljun, oslanja se na stup pa je potrebno predvidjeti odgovarajuće oslonce, a zadnji se dio skele oslanja na već izgrađeni element rasponske konstrukcije. MSS skela pripada skupini takozvanih overhead skela, što znači da je riječ o skeli čiji se glavni uzdužni nosivi sklop kreće s gornje strane rasponske konstrukcije.

MSS sistem gradnje omogućava lakšu gradnju rasponske konstrukcije mosta ili vijadukta. Najveća posebnost te tehnologije jest to što nosiva konstrukcija MSS skele prekoračuje raspon bez dodatnog oslanjanja. Oslanja se samo na postojeće stupove mosta. Demontaža i montaža oplate znatno je olakšana jer je i oplata sastavni dio te složene konstrukcije te se na taj način ne gubi vrijeme na demontažu i ponovnu montažu skele mosta za traženi raspon.

Radi o novoj tehnologiji na ovom prostoru. Skela je naručena u Norveškoj te brodom dopremljena u luku Ploče, odakle je u dijelovima, pomoću 45 tegljača, dovezena na gradilište, gdje su je radnici sastavljali čak tri mjeseca. Bez obzira na sve okolnosti tehnologija je prihvaćena i savladana pa se sada radovi izvode u ciklusima od 13 do 14 dana po pojedinoj fazi dužine približno 40 m.

Vijadukt Perin Han

Vijadukt je, kao i most, projektiran kao dva odvojena objekta: lijevi vijadukt dužine 386,78 m i desni dužine 393,22 m. Rasponska je konstrukcija sandučasta, prednapeta s 11 polja.

Statički sistem vijadukta Perin Han je kontinualni nosač na 12 oslonaca za oba objekta. Rasponska konstrukcija je u poprečnom presjeku sandučasti nosač ukupne širine 13.76 m, dužina konzola je po 3.5 m svaka sa debljinom 25 cm na slobodnom kraju, i 55 cm na uklještenju. Ukupna visina nosača je 300 cm.

Rasponska konstrukcija vijadukta Perin Han se izvodi tehnologijom izgradnje na skeli „polje po polje“. Rasponska konstrukcija će se izvoditi na Staxo skeli, lako prenosivoj, sa oplatnim sklopovima složenim na skelu, koji u četiri komada u poprečnom presjeku čine vanjsku oplatu sanduka mosta.