U organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma danas je održana javna rasprava u postupku ocjene Studije utjecaja na okoliš za projekt izgradnje autoceste na Koridoru Vc za dionicu Tarčin – Konjic, poddionica Ivan – Ovčari.

Javna rasprava je održana u prostorijama Grada Konjica.

Primjedbe, informacije, analize ili mišljenja koje mogu biti važne za rješavanje u predmetnom postupku ocjene Studije uticaja na okoliš, mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 15 dana nakon održane javne rasprave na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Poddionica Ivan -Ovčari nalazi se u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Trasa počinje odmah nakon južnog portala tunela Ivan i nastavlja se prema Konjicu, spuštajući se blizu lokaliteta Bradina i Zukići prema petlji Ovčari, gdje trasa završava. Ukupna dužina poddionice je 10.27 km Projekt se nalazi na području sa izrazito nepovoljnim geomorfološkim uvjetima. Teren je brdovit i planinski s vrlo strmim padinama što znači da se većina dionice mora graditi u tunelima ili na vijaduktima/mostovima. Cijela dionica je predstavljena degradirajućom skalom, spuštajući se s 800 m na 400 m nadmorske visine s nagibima do 4%.

Vlada Federacije BiH je u jedanaestom mjesecu 2022. godine donijela Odluku o proglašenju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Ivan – Ovčari.

Obzirom da je poddionica Ivan – Ovčari uvrštena u Program javnih investicija Federacije za period 2021. – 2023. stvoren je preduvjet za pokretanje procedure zaduženja kod međunarodnih financijskih institucija. Europska investicijska banka (EIB) je dostavila Pismo namjere za financiranje ove poddionice.

Press JP Autoceste FBiH