JAVNA RASPRAVA – Ocjena Studije o procijeni uticaja na okoliš i Plana upravljanja otpadom za izgradnju poddionice na Koridoru Vc, Mostar jug – Tunel Kvanj

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike grada Mostara i sve ostale zainteresirane subjekte na

JAVNU RASPRAVU

za ocjenu Studije o procjeni uticaja na okoliš i Plana upravljanja otpadom za izgradnju poddionice na koridoru Vc Mostar jug – Tunel Kvanj u dužini od 9,2 km investitora JP Autoceste FBiH. Javna rasprava će se održati dana 14. 09. 2020. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici, Mostar,  sa početkom u 11.00 sati.

Dnevni red:

  1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).
  2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanata – ENOVA d.o.o. Sarajevo)
  3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 Sarajevo, soba 312 i netehnički rezime na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba.