Na osnovu Odluke o prodaji službenih vozila Škoda broj 01-11923-1/21 od 14.10.2021. godine i Odluke o izmjeni Odluke o prodaji službenih vozila Škoda broj 01-13282-17/21 od 02.012.2021.godine i Rješenja o imenovanju komisije za prodaju službenih vozila Škoda broj 01-02.1.1-12076/21 od 21.10.2021.godine, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar  objavljuje Javni oglas, koji možete pogleati ovdje:

Obrazac za cijenu ponude ponuđači mogu preuzeti ovdje: 

Rok za dostavljanje ponuda je 03.02.2022. godine, do 11,00 sati, na Protokolu JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, ul. Adema Buća 20, Mostar.

Sve informacije u vezi sa javnom prodajom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 12,00 do 14,00 sati na broj telefona 033/277-931 ili 061/811-183.