Javni poziv za uvid u Glavni projekat interregionalnog čvorišta Počitelj

Na osnovu člana 33. Zakona o autocesti na koridoru Vc („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/13), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

 

O b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V

za uvid u

GLAVNI PROJEKAT INTERREGIONALNOG ČVORIŠTA POČITELJ

autori projekta: IPSA institut d.o.o. Sarajevo, Manedra Company d.o.o. Mostar i Elko-Marić d.o.o. Mostar

investitor: JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

1.

Na Javni poziv mogu se javiti samo stranke u postupku donošenja rješenja o izmjeni rješenja o odobrenju za građenje autoceste sa pratećim objektima na koridoru Vc, dionica Mostar jug – Južna granica, poddionica Počitelj – Zvirovići, na k.č. nabrojanim u elaboratu eksproprijacije za K.O. Ševaš Njive, područje općine Čapljina, a u skladu sa članom 33. Zakona o autocesti na koridoru Vc.

2.

Na javni poziv stranke u postupku su dužne da se izjasne u roku od osam dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnim novinama.

                                                                                                     3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 12 sati, uz prethodnu najavu na tel. 033 726 525.

Broj: UPI/03-23-2-271/15