Objavljen Javni poziv za iskazivanje interesa za zajedničku suradnju u cilju ostvarenja pogodnosti za korisnike elektronske naplate cestarine

Na osnovu člana 7. i 8. Statuta JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar br.1.1-3923-4/16 od 30.11.2016. godine i Odluke o raspisivanju javnog poziva za iskazivanje interesa za zajedničku suradnju u cilju ostvarenja pogodnosti za korisnike elektronske naplate cestarine br. 01-5225-12/19 od 20.11.2019. godine JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar raspisuju:

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ZAJEDNIČKU SURADNJU U CILJU OSTVARENJA POGODNOSTI ZA KORISNIKE ELEKTRONSKE NAPLATE CESTARINE

 

I

JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar u svrhu obezbjeđenja pogodnosti prilikom kupovine i korištenja ACC TAG uređaja raspisuju javni poziv za iskazivanje interesa u vidu zajedničke suradnje.

II

S ciljem obezbjeđenja pogodnosti korisnicima elektronske naplate cestarine i utvrđivanja potencijalnih ponuđača, JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar poziva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti u domenu bezgotovinskog plaćanja da dostave ponude za zajedničku suradnju u vidu posebnih pogodnosti za korisnike elektronske naplate cestarine.

III

Po ovom Javnom pozivu JP Autocesta FBiH d.o.o Mostar, pravna lica, potencijalni ponuđači JP Autocestama FBiH d.o.o Mostar su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

  1. Ponudu na memorandumu pravnog lica za JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar kojom korisnicima elektronske naplate cestarine mogu ponuditi:
    • kupovinu ACC TAG uređaja
    • određeni bonus na dopunu za postojeće korisnike
    • dodatnu pogodnost za korisnika elektronske naplate cestarine
  2. Ovjerenu kopiju upisa pravnog lica (ponuđača) u sudski registar, sa prilozima.
  3. Dokaz o iskustvu na istoj ili sličnoj suradnji sa minimalno jednim pravnim licem
  4. Ime i kontakt telefon odgovorne osobe Vašeg pravnog lica

IV

Sve potpune i blagovremeno podnesene ponude će se uzeti u razmatranje, te će se obaviti razgovor sa zainteresiranim ponuđačima koji ispunjavaju uslove iz tačke III. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Navedena dokumentacija se dostavlja putem pošte, na adresu:

Hamdije Kreševljakovića 19,

71000 Sarajevo,

Bosna i Hercegovina

S naznakom ”Prijava na javni poziv za iskaz interesa za zajedničku suradnju u vidu posebnih pogodnosti za korisnike elektronske naplate cestarine”- ne otvarati!

V

Sa odabranim ponuđačem JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar će potpisati Ugovor o zajedničkoj suradnji o kom će naknadno informisati korisnike elektronske naplate cestarine putim zvaničnih kanala informisanja.

VI

JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju, kao ni obavezu sklapanja ugovora. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa potrebama JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar.

JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

 

Rok za prijavljivanje/dostavu podataka JP Autocestama FBiH d.o.o Mostar je 5 dana od datuma objave Javnog poziva u dnevnoj štampi i na web stranici JP Autocesta FBiH www.jpautoceste.ba

VII

Javno otvaranje ponuda održat će se 24.12.2019. godine u 12,00 sati u prostorijama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, Hamdije Kreševljakovića 19.

VIII

Sva dodatna objašnjenja i informacije mogu se dobiti na telefon +387 (00) 33 277 900,+387 (00) 33 476 456. Kontakt osoba: Mirnesa Agić