Javno preduzeće Autoceste FBiH objavilo je tender za završetak radova na probijanja tunela Hranjen, najvažnijeg objekta buduće trase brze ceste Prača – Goražde dužine, dužine 5,5 kilometara.

Procijenjena vrijednost radova je 123.268.860,00 KM bez PDV-a, odnosno 144.224.566 KM sa PDV-om.

Radovi će se finanansirati obezbjeđenim sredstvima Vlada FBiH i iz vlastitih sredstvima JP Autoceste FBiH.

Trajanje ugovora je 30 mjeseci.

Rok za prijem ponuda je 19. oktobar 2023. godine.

Radovi obuhvaćeni ovom nabavkom obuhvataju probijanje i izgradnju primarne podgrade i ugrađivanje sekundarne obloge što predstavlja kompletiranje objekta (sigurnosnih značajki i svih građevinskih radova na obezbjeđivanju stabilnosti tunela).

Dodatno, ugovorom je predviđena izrada projektne dokumentacije za završnu fazu izgradnje tunela Hranjen koja uključuje projekte saobraćajne signalizacije i opreme te glavni projekat instalacija tunela, sve u skladu sa specifikacijom.

Podsjećamo, na dionici brze ceste Prača – Goražde radovi se odvijaju na probijanju i ugradnji sekundarne obloge tunela Hranjen, te je zaključno sa mjesecom julom 2023. godine ukupno probijeno više od 50% tunela.

Na južnom gradilištu nastavljeno je probijanje tunela i izrada primarne podgrade, dok je oplata za izradu sekundarne obloge montirana te je započelo betoniranje, dok se na sjevernom gradilištu tunela Hranjen izvode radovi na reprofilaciji glavne tunelske cijevi, izradi hidroizolacije i sekundarne obloge tunela. Završeni su svi radovi na odvodnji podzemnih tokova.

Trenutni ugovor na izgradnji tunela Hranjen sa izvođačem radova EuroAsfalt d.o.o. Sarajevo potpisan je na period od godinu dana sa datumom isteka 26.09.2023. godine.

Kako bi se radovi na izgradnji tunela Hranjen odvijali u kontinuitetu, JP Autoceste je 15.08.2023. godine, prema članu 24. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, pokrenulo pregovarački postupak sa Izvođačem radova o nastavku radova na tunelu u iznosu od 20% od trenutno aktivnog ugovora, odnosno 6.731.140,00 KM bez PDV-a.

Press JP Autoceste FBiH