Vlada Federacije BiH donijela je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, odluku kojom se utvrđuje da je izvođenje pripremnih radova u svrhu izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica tunel Prenj, od javnog interesa za Federaciju BiH.

Pripremni radovi podrazumijevaju izgradnju pristupnih puteva, vodosnabdijevanje i snabdijevanje električnom energijom.

Odluka o utvrđivanju javnog interesa predstavlja uslov za pokretanje postupka eksproprijacije nekretnina, a sredstva za tu namjenu osiguraće JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

Također, utvrđeno je da je ova kompanija korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju objekta, te joj je naloženo da pokrene postupak eksproprijacije nekretnina.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, a u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti.

Izvor: Vlada FBiH