Pod motom “Jednake mogućnosti u građevinarstvu“ JP Autoceste FBiH su u okviru projekta „Žene u građevinarstvu u BiH – Koridor Vc” organizirale studijsku posjetu gradilištu most Počitelj za devet ovogodišnjih stipendistica preduzeća koje studiraju na građevinskim fakultetima u Zenici, Sarajevu i Mostaru.

Domaćini ove posjete su bili Vesna Dodig, predstavnica investitora JP Autoceste FBiH za lot 2 – most Počitelj i Sanjin Jahić, inžinjer za mostove i konstrukcije, koji su velikodušno doprinijeli razmjeni znanja i iskustava budućim kolegicama.

Fokus ovog projekta koji se realizira u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i konsultanskom kućom Aets jeste promocija i unapređenje učešće žena u građevinskom sektoru, te podrška JP Autoceste FBiH u stvaranju boljeg pristupa zaposlenju za žene kandidatkinje na svim pozicijama, a posebno za tehničke poslove.

JP Autoceste FBiH se susreće sa izazovima koji su uobičajeni u sektoru građevinarstva. Ovaj sektor privlači više muškaraca nego žena, naročito kada je riječ o građevini i drugim terenskim pozicijama. To privlačenje muškaraca (i manjak žena) započinje još u mladom dobu pošto djevojke smatraju da građevinarstvo nije „za njih“ zbog nedostatka uzora. To predstavlja priliku za promjenu u samom preduzeću i u sektoru.

U izvještaju koji je napravila konsultanska kuća Aets identificirana su tri jasna primjera nesvjesnih predrasuda koje su značajne i utiču na radno mjesto. Najzastupljeniji primjer je identificiran u dijelu o saradnji sa školama. U svim diskusijama o odluci djevojaka da upišu fakultet koji bi ih kvalificirao za poslove u sektoru građevinarstva, sagovornici su se uglavnom slagali da djevojke nisu zainteresirane za tehničke fakultete ili terenske pozicije bez razmišljanja o razlozima koji iza toga stoje. Globalna istraživanja su pokazala da prosvjetni radnici, roditelji, pa samim tim i djeca nisu upoznati sa postojećim radnim mjestima u praktičnim zanimanjima. Pored toga, studije u svijetu su pokazale da roditelji imaju ključni uticaj na izbor zanimanja kod djevojčica. Na primjer, roditelji u Rusiji smatraju da je inženjerstvo dobro zanimanje i podstiču i sinove i kćeri da upisuju takve fakultete. Suprotno tome, roditelji u Velikoj Britaniji povezuju inženjerstvo sa muškarcima.

Porodice i prosvjetni radnici možda nisu upoznati sa raznolikošću poslova u sektoru građevinarstva. U izvještaju se navodi zanimljiv podatak: na konkurs JP Autoceste FBiH za radno mjesto na terenu prijavila su se dvadeset dva muškarca i devet žena. Na konkurs za radno mjesto u uredu prijavio se gotovo jednak broj muškaraca i žena.

Bosna i Hercegovina ima mali procenat žena zaposlenih u sektoru saobraćaja i građevinarstva koji je niži od prosjeka u zemljama EU. Pored veće ekonomske nezavisnosti žena, promoviranje ravnopravnije rodne zastupljenosti može doprinijeti boljoj usklađenosti poslovnog i privatnog života radnika u sektoru saobraćaja i građevinarstva.

Rezultat i implementacija ovog projekta jeste da bude više žena i na gradilištima, a za EBRD kao finansijera ovog projekat predstavlja i prekretnicu za projekte što slijede kako za JP Autoceste FBiH i JP Autoputeve RS i renomirane izvođače.

Press JP Autoceste FBiH