Zakonsko uporište za trasu Mostar jug – Buna jest Odluka Vlade FBiH o utvrđivanju općeg interesa za predmetnu dionicu autoceste, kao i Prostorni plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine “Autocesta na Koridoru Vc” za period od 20 godina koji svakako tretira predmetnu dionicu autoceste.

JP Autoceste FBiH je od Ministarstva odbrane BiH dobilo saglasnost na položaj predmetne trase autoceste još 2017. godine., koju je potpisala sada već bivša ministrica Marina Pendeš.

“JP Autoceste FBiH su Ministarstvu odbrane BiH dostavili svu potrebnu dokumentaciju. Za tužbu Ministarstva obrane BiH prema Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove nemamo informacije. Ističemo da JP Autoceste FBiH ima jako dobru saradnju sa Ministarstvom odbrane BiH po svim pitanjima u pogledu ove dionice autoceste, gdje se održavaju zajednički sastanci, zajednički se preduzimaju aktivnosti oko deminiranja jednog dijela terena koji poklapa buduća autocesta, a za što postoji osnovana sumnja da je taj dio kontaminiran zaostalim minsko-eksplozivnim sredstvima. Dionica autoceste Mostar jug – Kvanj u svojoj idejnoj varijanti prelazila je preko dijela objekata kontejnerskog tipa koje pripada Ministarsvu odbrane BiH, ali smo u cilju što bolje saradnje i taj dio trase korigovali, odnosno povukli se od tih objekata, kako ih ne bi morali uklanjati i trasu prebacili nešto bliže magistralnoj cesti M-17”, kazao je Azem Zilić, šef Službe za imovinsko-pravne poslove u JP Autoceste FBiH.

Zilić ističe da od ukupno 230 vlasnika parcela na ovoj trasi autoceste, do sada su u postupku eksproprijacije zaključeni sporazumi sa njih 122, što je više od polovine, a zašto je utrošen iznos od 4.126.099,26 KM, te da do sada ne postoji niti jedna žalba na donesena rješenja o eksproprijaciji.

Na kraju, kao argument za sve izneseno jesu saglasnosti Ministarstva odbrane BiH i Federalnog ministarstva prostornog uređenja na predmetnu dionicu autoceste koji su u prilogu.