Član 1.

Korisnik ACC usluge je pravna ili fizička osoba koja je potpisala Pristupnicu za ACC uslugu.

Član 2.

ACC TAG se koristi kao elektronski način plaćanja cestarine na svim izgrađenim naplatnimmjestima na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH.

Član 3.

Plaćanje naknade za korištenje ACC TAG-a vrši se jednokratno, gotovinski, virmanski ili bankovnom karticom na svim javno istaknutim prodajnim mjestima. Dopuna ACC kredita na ACC TAG-u može se vršiti gotovinski, virmanski ili bankovnom karticom na svim javno istaknutim prodajnim mjestima.

Član 4.

Naplata i visina naknade za uslugu korištenja autoceste vrši se u skladu sa Uredbom Vlade FBiH o naplati naknade za korištenje autoceste A1 („Sl.novine FBiH“ br. 50/12, 45/13 i 59/14), kojom su defnisane visine naknade prema udaljenostima i klasama vozila. JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar (u daljem tekstu JP Autoceste FBiH) određuje visinu naknade za uslugu korištenja ACC TAG-a, te popuste koji se odobravaju za korištenje ACC TAG-a o čemu će prethodno obavještavati korisnike putem web stranice preduzeća.

PRAVA I OBAVEZE JP AUTOCESTE FBiH D.O.O. MOSTAR

Član 5.

JP Autoceste FBiH je obavezno da na svakom naplatnom mjestu osigura najmanje jednu ulaznu i izlaznu traku za plaćanje cestarine korištenjem ACC usluge, a koja će biti označena odgovarajućom signalizacijom. U slučaju prekida rada sistema elektronske naplate, JP Autoceste FBiH će osposobiti sistem za    rad u najkraćem mogućem roku. JP Autoceste FBiH ne odgovara za eventualnu štetu koju može pretrpjeti korisnik zbog nemogućnosti korištenja ACC usluge. Korisnik ACC usluge je dužan ponašati se po instrukcijama uposlenika na naplatnim mjestima i prihvatiti plaćanje cestarine putem magnetnih kartica.

Član 6.

Korisnik postaje vlasnik ACC TAG uređaja kupovinom ACC TAG uređaja po cijeni koju određuju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Član 7.

JP Autoceste FBiH garantuje svakom korisniku diskreciju i povjerljivost svih podataka, u skladu sa profesionalnom etikom u poslovnom odnosu.

Član 8.

U slučaju da korisnik ACC usluge zloupotrijebi ili pokuša da zloupotrijebi ACC TAG, JP Autoceste FBiH ima pravo vremenski ograničiti ili stopirati upotrebu ACC TAG-a bez prethodnog upozorenja i obrazloženja korisnika. Radi sprečavanja zloupotreba zaposlenik naplatnog mjesta može zahtijevati od korisnika ACC usluge da izvrši uvid u ličnu/osobnu kartu, pasoš/putovnicu ili drugi validan identifikacioni dokument, u skladu sa internim procedurama preduzeća i/ili nalogu izvršnog direktora sektora.

PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA

Član 9.

Korisnik je ovlašten koristiti ACC uslugu bez vremenskog ograničenja, odnosno neograničeno po različitim modalitetima koji su u skladu sa važećim cjenovnikom cestarine.

Član 10.

Korisnik ima pravo koristiti jedan ACC TAG za naplatu cestarine za jedno vozilo navedene kategorije. U slučaju da korisnik mijenja kategoriju vozila – dodajući ili izuzimajući priključno vozilo (prikolica i sl.), korisnik ACC usluge je obavezan postojeći TAG izmijeniti/reprogramirati (po istoj proceduri kao kupovina TAG-a) i u vozilu posjedovati ACC TAG za stvarnu kategoriju vozila. Prilikom izmjene tehničkih karakteristika vozila, izmjene vlasništva, registarskih oznaka vozila i slično korisnik ACC usluge je dužan u roku od 7 dana izmjene prijaviti na istaknutom prodajnom mjestu JP Autoceste FBiH.

Član 11.

Korisnik ima pravo prenijeti pravo korištenja ACC TAG-a na drugo pravno ili fizičko lice uz prethodno obavještenje i saglasnost JP Autocesta FBiH.

Član 12.

Korisnik odgovara za svaku neovlaštenu ili nezakonitu upotrebu ACC usluge, odnosno ACC TAG-a. Ukoliko želi otkazati korištenje ACC usluge, korisnik je dužan pismenim putem otkazati korištenje ACC TAG-a na javno istaknutom prodajnom mjestu. JP Autoceste FBiH je dužno blokirati uređaj za daljnju upotrebu i vratiti korisniku iznos pretplate ukoliko postoji razlika iznosa između uplaćenih sredstava-zadnje uplate i potrošene cestarine od zadnje uplate u roku od 30 dana od dana zaprimanja pismenog zahtjeva. Sve suprotno navedenom smatrat će se kršenjem Općih uvjeta korištenja ACC usluge.

Član 13.

Korisnik ACC usluge je dužan održavati ACC TAG isključivo na javno istaknutim prodajnim mjestima. Garancija za ispravno funkcionisanje ACC TAG uređaja je dvije godine (24 mjeseca) od kupovine ACC TAG uređaja. Garancija ne pokriva: neovlašteno servisiranje, otvaranje uređaja, reverzni inženjering na ACC TAG-u, fizičko oštećenje nastalo na ACC TAG-u, otuđenje, gubitak ili slično. Fizičko oštećenje, otuđenje ili gubitak ACC TAG-a korisnik je dužan prijaviti u roku od 3 dana. Korisnik može kupiti zamjenski ACC TAG uređaj po cijeni koja je utvrđena važećom odlukom JP Autoceste FBiH.

Član 14.

Prilikom plaćanja cestarine ACC TAG treba biti propisno istaknut u vozilu, a korisnik ACCTAG-a je dužan pridržavati se svih uputstava o uvjetima korištenja i održavanja ACC TAG-a.

Član 15.

U slučaju kršenja odredbi Općih uvjeta korištenja ACC usluge, JP Autoceste FBiH može staviti ACC TAG na „sivu listu“ i privremeno ga blokirati, odnosno „crnu listu“ i korisnika potpuno isključiti iz ovog vida naplate cestarine, a sporni ACC TAG će biti poništen trajno. Korisnik ACC usluge koji tri puta ponovi zloupotrebu, odnosno tri puta se ACC TAG nađe na „sivoj listi“, automatski će biti postavljen na „crnu listu“. Korisnik čiji je ACC TAG na „sivoj listi“ je dužan platiti naknadu za deblokiranje ACC TAG uređaja u iznosu od 40,00 KM i razliku spornog iznosa cestarine po važećem cjenovniku manuelne naplate. U slučaju neizmirenja obaveza JP Autoceste FBiH može blokirati sve ACC TAG uređaje u posjedu korisnika koji je vršio zloupotrebu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.

JP Autoceste FBiH je ovlašteno radi zaštite svoje poslovne djelatnosti dopunjavati i mijenjati Opće uvjete korištenja ACC usluge, s tim da sve izmjene i dopune uvjeta moraju biti objavljene na zvaničnoj web stranici preduzeća.

Član 17.

Korisnik ACC usluge saglasan je da u cjelosti i blagovremeno izmiruje sve troškove koji nastaju upotrebom i korištenjem ACC TAG-a.

Član 18.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 03.05.2017. godine.